Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 12 - Ang mga Gintoton-an ni Kristo

  Upud ang daku nga gahum ang mga gintoton-an nagwali sang nalansang kag nabanhaw nga Manluluwas. Nag-ayo sila sang mga masakiton, bisan ang isa nga dugay na nalupog nagbalik sa himpit nga panglawas, kag nagsulud upud sa ila sa templo, nagalakat kag nagalumpat kag nagadayaw sa Dios sa panulok sang tanan nga mga tawo. Naglapnag ang balita, kag ang mga katawohan nagasugod sa paggotok palibot sa mga gintoton-an. Madamo ang nagadalagan sing tingub, daku ang katingala kag kakibot sa pag-ayo nga nahimo.ADP 67.1

  Sang si Jesus namatay ang mga hipe sang kaparian naghunahuna nga wala na sing mga mirakulo nga matabo sa tunga nila, kag mawala na ang kadasig, kag nga ang mga tawo magabalik sa mga tradisyon sang mga tawo. Apang, ari karon! Sa ila gid tunga, ang mga pinadala nagahimo sang mga mirakulo, kag ang mga katawohan napuno sang kakibot, kag nagtangla sa ila nga may katingala. Si Jesus ginlansang na, kag natingala sila kon diin nagkuha ang mga pinadala sini nga gahum. Sang buhi pa Sia naghunahuna sila nga ginhatagan Niya sing gahum ang Iya mga gintoton-an; apang sang napatay si Jesus, nagpaabot sila nga yadto nga mga kalatingalahan matapus. Si Pedro nakahangop sang ila kalibog, kag nagsiling sa ila, Kamo nga mga tawo sang Israel, nga-a nga nagakatingala kamo sini? Ukon nga-a nagatulok kamo sing hanuot sa amon, nga daw paagi sa amon kaugalingon nga gahum ukon pagkabalaan nahimo namon ini nga tawo sa pagpalakat? Ang Dios ni Abraham, kag ni Isaac, kag ni Jacob, ang Dios sang amon mga ginikanan naghimaya sang Iya Anak nga si Jesus, nga inyo ginpatay, kag ginpanghiwala ninyo Sia sa atubangan ni Pilato, sang nagtapat sia nga buy-an niya Sia. Apang ginpanghiwala ninyo ang Isa nga Balaan, kag ang Matarung, kag naghandum sang isa ka mamumuno nga ihatag sa inyo, kag patyon ang Principe sang kabuhi, nga ginbanhaw sang Dios gikan sa mga minatay, nga kamo amo ang mga saksi. Si Pedro naghambal sa ila nga ang pagtoo kay Jesus amo ang kabangdanan sang himpit nga pag-ayo sang isa ka tawo nga sadto lupog.ADP 67.2

  Ang mga hipe sang kaparian indi makabatas sini nga mga polong. Ginpadakup nila ang mga apostoles kag ginbilanggo. Apang linibo ang nagliso, kag nagtoo sa pagkabanhaw kag pagkayab ni Kristo, sa pagpamati sang isa lang ka hambal gikan sa mga apostoles. Ang hipe sang mga kaparian kag mga tigulang nagkaginamo. Ginpatay nila si Jesus agud magliso ang mga hunahuna sang mga tawo sa ila; apang ang butang subong nagla-in pa sang sa una. Sing dayag ginpang-akusar sila sang mga gintoton-an nga amo ang mga manugpatay sang Anak sang Dios, kag indi sila makatapat kon sa anong kadakuon ini nga mga butang magalambot, ukon paano sila sa ilang mga kaugalingon pagakabigon sang mga tawo. Labing malipayon pa sila kon pamatyon nila ang mga gintoton-an; apang indi sila makahimo sa kahadluk kay basi batohon sila sang mga tawo. Gintawag nila ang mga gintoton-an, nga gindala sa atubangan sang konsilyo. Ang amo gid nga mga tawo nga sing hanuot nagsinggit para sa dugo sang Isa nga Matarung didto. Nabati-an nila ang katalawan nga pagpanghiwala ni Pedro kay Jesus, upud ang pagpanghimalaut kag pagpanumpa, sang ginsumbong sia nga isa sang Iya mga gintoton-an. Naghunahuna sila nga ila pa pamangkoton si Pedro; apang subong nagliso na sia. Ang kahigayonan diri ginhatag sa kay Pedro sa pagbayaw kay Jesus. Sadto ginpanghiwala niya Sia; apang subong madula na niya ang buling sadtong madalidali-on, talawan nga pagpanghiwala, kag pasidunggan ang ngalan nga iya ginpanghiwala. Wala na sing pagkatalaw kag kahadluk nga nagahari sa dughan ni Pedro; apang ang balaan nga pagkaisug, kag sa gahum sang Balaan nga Espiritu, apang sa wala sing kahadluk makapamatuod sa ila nga sa ngalan ni Jesu-Kristo sang Nazaret, nga inyo ginlansang, nga ginbanhaw sang Dios gikan sa mga minatay, bisan pinaagi sa iya ini nga tawo nagatindug dii sa inyo atubangan nga maayo. Amo ini nga bato nga ginbutang sa inyo, mga manugtukod, nga nahimo nga ulo nga bato sang pamang-ang. Wala sing kaluwasan sa bisan kay sin-o, kay wala sing iban nga ngalan idalum sang duta nga ginhatag sa tunga sang mga tawo, nga sa iya maluwas kita.ADP 67.3

  Natingala ang mga tawo sa kaisug ni Pedro kag ni Juan. Nakahibalo sila nga kaupud nila ni Jesus; kay ang ila kahalangdon, walay kahadluk nga pamatasan subong gid sa dagway ni Jesus sang Sia ang ginhingabot sang Iya mga manugpatay. Si Jesus, sa isa ka pagtulok sa kalooy kag kasubo, nagsabdong kay Pedro matapus ginpanghiwala niya Sia, kag subong nga sa kaisog ginkilala niya ang iya Gino-o. Si Pedro ginbaton kag ginpakamaayo. Subong handumanan sang pagbaton ni Jesus, ginpun-an sia sang Espiritu Santo.ADP 68.1

  Ang hipe sang mga kaparian wala gid nagpakita sang ila kaakig nga ginbatyag sa mga gintoton-an. Ginsogo nila sila sa paggowa sa konsilyo, kag nagsugilanonay sila sa ila mga kauglaingon, nga nagasiling, Ano ang aton buhaton sini nga mga tawo? Kay yanang isa ka indi matago nga katingalahan nga ginbuhat nila dayag sa ila tanan nga nagapuyo sa Jerusalem, kag indi makapanghiwala sini. Nahadluk sila nga maglapnag ining maayo nga buhat. Kon ini maglapta, ang ila gahum mawala, kag tulokon sila nga mga manugpatay ni Jesus. Ang tanan nga ila mahimo amo ang pagpahug sa ila, kag sogoon sila sa indi na maghambal sa ngalan ni Jesus kay basi sila mamatay. Apang si Pedro nagpabutyag sing dayag nga wala sila sing mahimo kondi ang paghambal sang mga butang nga ila nakita kag nabati-an.ADP 69.1

  Paagi sa gahum ni Jesus ang mga gintoton-an nagpadayon sa pagpang-ayo sa kada isa nga ara sa kasakitan kag ang mga masakiton nga gindala sa ila. Ang mga mataas nga sacerdote kag mga tigulang, kag yadtong labi na nga nagpasakup upud sa ila, nagkalahadluk. Ginatus ang nagpalista sa matag-adlaw idalum sa bandera sang Isa nga ginlansang, nabanhaw, kag nagkayab nga Manluluwas. Ginsulod nila ang mga gintoton-an sa bilanggoan, kag naglaum nga ang kasadya magahaganhagan. Si Satanas nagdaug, kag ang mga malauton nga mga manugtunda nagpabugal; apang ang mga manugtunda sang Dios ginpadala kag nagbukas sang mga gawang sang bilanggoan, kag sukwahe sa sogo sang mataas nga sacerdodte kag mga tigulang, ginsogo sila sa pagkadto sa templo, kag maghambal sang tanan nga mga polong sini nga kabuhi. Nagtipon ang konsilyo kag nagpadala para sa ila mga binilanggo. Ang mga opisyales nagbukas sang mga gawang sang prisohan; apang ang mga binilanggo wala didto. Nagbalik sila sa mga kaparian kag mga tigulang, kag naghambal sa ila, Ang bilanggoan sing pagkamatuod natakpan maayo, kag ang mga manugbantay nagatindug sa gowa sang mga gawang; apang sang buksan namon wala kami sing may nakita nga tawo sa sulud. Niyan may isa nga nag-abot kag nagsugid sa ila nga nagasiling, Yari karon ang mga tawo nga inyo ginbilanggo nagatindug sa templo, kag nagatudlo sa mga tawo. Niyan ang kapitan kag ang mga opisyales naglakat kag nagtabog sa ila pagowa nga wala sing gamo; kay nahadluk sila nga ang mga tawo magbato sa ila. Kag sang gindala na sila, ginpalingkod sila sa atubangan sang konsilyo; kag ang mataas nga sacerdote nagpamangkot sa ila, Indi bala sing maathag nagsogo kami sa inyo nga indi kamo magpanudlo sa sini nga ngalan? Kag, yari karon, ginpuno ninyo ang Jerusalem sang inyo doktrina, kag naghunahuna sa pagdala sang dugo sini nga Tawo sa amon.ADP 69.2

  Mga salimpapaw sila, kag nagpasulabi sang pagdayaw sang mga tawo labaw sang sa paghigugma sa Dios. Ang ila mga tagipusoon nagtig-a, kag ang labing makagagahum nga mga binuhatan nga gindala sang mga apostoles nagpaakig lang sa ila. Nahibalo sila nga kon ang mga gintoton-an magwali kay Jesus, sang Iya paglansang, pagkabanhaw kag pagkayab, magahigot lang sang sala sa ila, kag magbantala sa ila sang Iya manugpatay. Indi na sila magpasugot sa pagbaton sang dugo ni Jesus subong sadtong ila mainiton nga pagsinggit, Ang Iya dugo mangin sa amon, kag sa amon mga kaanakan.ADP 70.1

  Ang mga apostoles sing tuhoy nagpamatuod nga kinahanglan magtuman sila sa Dios sang sa tawo. Siling ni Pedro, ang Dios sang amon mga amay nagbayaw kay Jesus, nga inyo ginpatay kag ginbitay sa kahoy. Sia ginpasidunggan sang Dios sang Iya to-o nga kamot nga mangin isa ka Principe kag isa ka Manluluwas sa paghatag sing paghinolsol sa Israel, kag kapatawaran sang mga sala. Kag kami mga saksi sini nga mga butang, kag amo man ang Balaan nga Espiritu nga ginhatag sang Dios sa ila nga nagatuman sa Iya. Niyan nagkalaakig yadtong mga mamumuno. Naghandum sila sa pagbasa sang ila mga kamot liwat sang dugo paagi sa pagpatay sang mga pinadala. Nagaplano sila kon paano paghimo sini, sang ang isa ka manugtunda halin sa Dios ginpadala sa kay Gamaliel sa pagtandug sang iya tagipusoon sa paglaygay sang mataas nga sacerdote kag mga pangulo. Siling ni Gamalaiel, Maglikaw sini nga mga tawo, kag pabay-an lang sila; kay kon ini nga laygay ukon ini nga buluhaton iya sang mga tawo, mangin wala ini sing pulos; apang kon iya sang Dios indi kamo makatumba sini; basi masapuan pa gani kamo nga nagapakig-away batok sa Dios. Ang malauton nga mga manugtunda nagatandug sang mga kaparian kag mga tigulang sa pagpatay sang mga apostoles; apang ang Dios nagpadala sang Iya manugtunda sa pagpugong sini, paagi sa pagsinggit sa isa ka tingog dapig sa mga gintoton-an suno sa ilang kauglaingon nga mga rangko.ADP 70.2

  Ang buluhaton sang mga pinadala wala matapus. Sila pagadal-on sa atubangan sang mga hari, sa pagsaksi sa ngalan ni Jesus, kag sa pagpamatuod sang mga butang nga ila nakita kag nabati-an. Apang sang wala pa sila palakta sining hipe sang kaparian kag mga tigulang, ginpangbunalan sila, kag ginsogo sila sa indi na gid maghambal sa ngalan ni Jesus. Naghalin sila gikan sa konsilyo nga nagadalayaw sa Dios nga gin-isip sila nga takus nga mag-antus para sa Iya mahal nga ngalan. Nagpadayon sila sang ila misyon, nagawali sa templo kag sa kada balay diin sila ginaagda. Ang Polong sang Dios nagtubo kag nagdugang. Si Satanas nagtandog sang mga hipe sang kapari-an kag mga tigulang sa pagsuhol sang Romanhon nga bantay sa pagbutig nga ang mga gintoton-an nagkawat kay Jesus samtang sila natulog. Pinaagi sini nga butig naglaum sila sa pagtago sini nga mga kamatuoran; apang, yari, nagatubo palibot nila amo ang gamhanan nga mga evidencia sang pagkabanhaw ni Jesus. Ang mga gintoton-an sa maisog nagpabutyag sini, kag nagpamatuod sing mga butang nga ila nakita kag nabati-an, kag paagi sa ngalan ni Jesus naghimo sila sing dalagko nga mga mirakulo. Sing tuhoy ginbutang nila ang dugo ni Jesus sadtong masinugtanon sa pagbaton sini, kon togotan sila sa pag-angkon sang gahum sang Anak sang Dios.ADP 71.1

  Nakita ko nga ang mga manugtunda sang Dios ginsogo sa pag-angkon sang pinasahe nga pagtatap, kag magbantay sang balaan, importante nga mga kamatuoran nga amo ang magaalagad subong isa ka dalangpanan sa paghawid sang mga gintoton-an ni Kristo pakadto sa tagsa ka kaliwatan.ADP 71.2

  Ang Balaan nga Espiritu sing pinasahe nagtongtong sa mga pinadala, nga amo ang mga saksi sang paglansang ni Jesus, pagkabanhaw kag pagkayab—importante nga mga kamatuoran nga amo ang mangin paglaum sang Israel. Ang tanan kinahanglan magtulok sa Manluluwas sang kalibutan subong amo gid lang ang ila paglaum, kag maglakat sa dalan nga ginbuksan ni Jesus paagi sa pag-antus sang Iya kaugalingon nga kabuhi, kag magbantay sang kasogoan sang Dios kag magkabuhi. Nakita ko ang kaalam kag kaayo ni Jesus sa paghatag sing gahum sa mga gintoton-an sa pagpadayon sang amo gihapon nga buluhaton nga amo ang nagtulod sa mga Judeo sa pagkaakig kag pagpatay sa Iya. May gahum nga ginhatag sa ila sa pagpamatok sa buluhaton ni Satanas. Nagdala sila sang mga talandaan kag mga kalatingalahan paagi sa ngalan ni Jesus, nga gintamay, kag paagi sa malauton nga mga kamot nga nagpatay. Isa ka kasilaw sang kapawa kag himaya nagpunsok sa ti-on sang kamatayon ni Jesus kag pagkabanhaw, nagpabakud sang balaan nga mga kamatuoran nga Sia ang Manluluwas sang kalibutan.ADP 72.1

  Tan-awa sa Binuhatan; Kapitulo 3-5ADP 72.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents