Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 23 - Ang Balita sang Nauna nga Manugtunda

  Nakita ko nga ang Dios yadto didto sa pagpahibalo sadtong panahon sang 1843. Iya buhat ang pagpabangon sang mga tawo, kag dal-on sila sa isa ka pagtilaw nga bahin diin magatapat sila. Ang mga ministro ginsabdong kag nagto-o sang pagkamatuod sang mga pahayag nga ginhambalan sa tagnaanon nga mga ti-on, kag ginbayaan nila ang ila bugal, ila mga sueldo, kag ang ila mga simbahan, sa paglakat halin sa isa ka duug pakadto sa isa sa pagpahibalo sang balita. Apang sang ang balita halin sa langit makakita sing isa ka duug sa mga tagipusoon sang diotay kaayo nga mga gintawag nga mga ministro ni Kristo, ang buluhaton ginpahamtang sa madamo nga indi mga manugwali. Ang iban nagbiya sang ila mga uma sa pagpatunog sang balita, samtang ang iban gintawag gikan sa ila mga olobrahan kag sa ila mga tindahan. Kag bisan ang iban nga mga profesyonal nga mga tawo napilitan sa pagbiya sang ila mga profesyon sa pagsulod sa indi bantugan nga buluhaton sa paghatag sang balita sang una nga manugtunda. Ang mga ministro nagbiya sang ila mga hunahuna kag balatyagon sa ila sekta, kag naghiusa sa pagpahibalo sang pagkari ni Jesus. Ang mga tawo natandug bisan diin nga malambot sila sang balita. Ang mga makasasala naghinolsol, naghibi kag nangamuyo sa kapatawaran, kag yadtong ila mga kabuhi natandaan sang pagkatoso, naninguha sa paghimo sang pagpasag-uli.ADP 109.3

  Ang mga ginikanan nagbatyag sing daku nga kamingaw sa ila mga kabataan. Yadtong nakabaton sang balita, nagpangabudlay sa ila wala maliso nga mga abyan kag mga pariente, kag upud sang ila mga kalag nga nagduko sa kabug-at sang solemne nga balita, nagpaandam kag nagpahug sa ila sa pagpangaman para sa pagkari sang Anak sang tawo. Yadtong mga kaso nga labing ginpabug-at kag indi magpaubos sa kabug-at sang evidencia nagpauli tungod sang ginbatyag sang tagipusoon nga mga pagpaandam. Ini nga pagpaputli sang kalag nga buluhaton nagdul-ong sang mga balatyagon palayo sa kalibutanon nga mga butang, pakadto sa isa ka pagpanugyan nga wala pa gid maagihi sadto. Linibo nadala sa paghakus sang kamatuoran nga ginwali ni Wm. Miller, kag ang mga sologoon sang Dios nagbutwa sa espiritu kag gahum ni Elias sa pagbantala sang maayong balita. Yadtong nagwali sining solemne nga balita, kaangay kay Juan ang manugbalita ni Jesus, nagbatyag nga ginpilit sa pagbilin sang ila wasay sa gamot sang kahoy (nagbiya sang ila kaugalingon nga buluhaton), kag nagtawag sang mga tawo sa pagdala sang mga bunga nga nasugata sa paghinolsol. Ang ila pagpamatuod ginbantabanta sa pagpabangon kag gamhanan nga nakatandug sang mga iglesya, kag nagpakita sang ila matuod nga pamatasan. Kag sang ila ginabayaw ang solemne nga pagpahibalo sa pagpalagyo gikan sa kaakig nga magaabot, madamo sadtong naghiusa sa mga iglesya kag nagbaton sang makaayo nga balita; nakita nila ang ila mga paglapas, kag, upud ang mapait nga mga luha sang paghinolsol, kag madalum nga pagpasakit sang kalag, nagpaubos sang ila mga kaugalingon sa atubangan sang Dios. Kag sang ang Espiritu sang Dios nagkunsad sa ila, nagbulig sila sa pagpatingog sang singgit, Kahadloki ninyo ang Dios, kag ihatag sa Iya ang himaya, kay nag-abot na ang takna sang Iya paghukom.ADP 110.1

  Ang pagwali sang sibo nga ti-on nagtawag sang daku nga pagpamalabag halin sa tanan nga mga klase, halin sa ministro sa pulpito, paidalum sa labing harasharas, mapangahason-palangit nga makasasala. Wala sing tawo nga nakahibalo sang adlaw kag oras, mabati-an gikan sa salimpapaw nga ministro kag maisog nga manugyubit. Wala sing pagmando kag pagsabdong sa paggamit sang teksto sadtong nagatudlo sang tuig nga gintoohan nila ang tagnaanon nga mga panahon matapus na, kag sa mga talandaan nga nagpakita, si Kristo malapit na, bisan ara na sa mga gawang. Madamo sang manugbantay sang panong, nga nagpakita sa paghigugma kay Jesus, nagsiling nga wala sila sing pamalabag sa wali sang pagkari ni Kristo; apang nagapamalabag sila sang tuhoy nga takna. Ang permi-nagatan-aw nga mata sang Dios nagabasa sang ila mga tagipusoon. Wala sila nagahigugma sang malapit nga pagkari ni Jesus. Nahibalo sila nga ang ila dili-pagka-Kristohanon nga mga kabuhi indi makatindug sa pagtilaw; kay wala sila maglakat sa mapailubon nga banas nga ginpahamtang sa ila. Ining butigon nga mga manugbalantay nagatindug sa alagyan sang buluhaton sang Dios. Ang kamatuoran nga ginahambal sa iyang makatalandug nga gahum sa mga katawohan nagtandug sa ila, kag kaangay sang manugbantay sang bilanggoan, nagsugod sila sa pagpamangkut. Ano ang buhaton ko agud maluwas. Apang ini nga mga manugbalantay nagtikang sa tunga sang kamatuoran kag sang mga tawo, kag nagwali sa ila sing mahapus nga mga butang sa pagdala sa ila palayo sa kamatuoran. Naghi-usa sila upud kay Satanas kag sa iya mga manugtunda, kag nagsinggit, Paghidaet, paghidaet, mga wala sing paghidaet. Nakita ko nga ginmarkahan sang mga manugtunda sang Dios ini tanan, kag ang mga bisti sadtong indi matinugyanon nga mga manugbantay natabonan sang mga dugo sang mga kalag. Yadtong nahigugma sang ila pagkahapus, kag kontento sang kalayo nila gikan sa Dios, indi makabangon gikan sa ila unudnon nga kasegurohan.ADP 111.1

  Madamo sang mga ministro nga indi magbaton sining makaluwas nga balita sa ila mga kaugalingon, kag yadtong magabaton sini, ila pamalabagan. Ang dugo sang mga kalag ara sa ila. Mga manugwali kag mga tawo nagtingub sa pagpamalabag sini nga balita gikan sa langit. Ginhingabot nila si Wm. Miller, kag yadtong naghiusa upud sa iya sa buluhaton. Mga binutig ginpalibot sa pagguba sang iya influencia, kag sa lainlain nga mga panahon matapus mapahayag niya sing tuhoy ang laygay sang Dios, gina-aplikar ang matalum nga mga kamatuoran sa mga tagipusoon sang iya mga manugpalamati busa daku nga kaakig nagdabab batok sa iya, kag sang iya pagbiya sa duug sang tilipunan, ang iban nagbangga sa iya agud kuhaon ang iya kabuhi. Apang ang mga manugtunda sang Dios ginpadala sa pagtipig sang iya kabuhi kag ginpalagyo nila sia malayo gikan sa nagapangakig nga hurong. Ang iya buluhaton wala pa matapus.ADP 112.1

  Ang labing matutum sing malipayon nagbaton sang balita. Nahibalo sila nga ini halin sa Dios kag nga ginhatag ini sa nagakaigo nga ti-on. Ang mga manugtunda nagabantay upud sang daku nga kabalaka kon ano ang resulta sang langitnon nga balita, kag sang ang mga iglesya nagbiya kag nagsikway sini, sila sa kasubo nagkonsuslta sa kay Jesus. Nagliso Sia sang Iya goya gikan sa mga iglesya, kag ginsogo ang Iya mga manugtunda sa pagbantay sing matutum sa mga hamili nga mga tawo nga wala nagsikway sang pagpamatuod, kay isa pa ka kapawa magasilak sa ila.ADP 112.2

  Nakita ko nga kon ang nagapakunokuno nga mga Kristohanon naghigugma sang pagpakita sang ila Manluluwas, kon ang ila gugma napahamtang sa Iya, kon nagbatyag sila nga wala sing iban sa duta nga mapaanggid sa Iya, naghulugyaw unta sila sa kalipay sang una nga pagpahayag sang Iya pagkari. Apang ang pagkawalay gusto nga ila ginpakita, sang ila pagkabati sang pagkari sang Ginoo, amo ang isa ka gintapat nga pagpamatuod nga wala sila nagahigugma sa Iya. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagdaug, kag ginhaboy nila ini sa goya ni Jesu-Kristo kag sa iya balaan nga mga manugtunda, nga ang Iya mga nagato-o nga katawohan diotay ang gugma para kay Jesus kag nga wala sila nagahandum sa ika-duha Niya nga pagpakita.ADP 112.3

  Nakita ko ang mga katawohan sang Dios, malipayon sang ila pagpaabot, nagatulok sa ila Gino-o. Apang ang Dios nagdibuho sa pagtilaw sa ila. Ang iya kamot natabunan sang isa ka sayop sa paghubad sang tagnaanon nga mga panahon. Yadtong nagatulok para sa ila Gino-o wala makadiskobre sini, kag ang labing maalamon nga mga tawo nga nagpamalabag sa takna napaslawan man sa pagtan-aw sang sayop. Ginhungod sang Dios nga ang Iya mga katawohan magasugata sang isa ka kapaslawan. Ang panahon naglabay, kag yadtong nagtulok upud ang kasadya sa ginapaabot nila nga Manluluwas nagkasubo kag nagsakit ang tagipusoon, samtang yadtong wala nahigugma sa pagpakita kay Jesus, apang nagbaton sang balita paagi sa kahadluk, nalipay nga wala Sia nag-abot sa ti-on sang pagpaabot. Ang ila profesyon wala nakauyog sang ila mga tagipusoon, kag magputli sang ila mga kabuhi. Ang pagligad sang panahon ginbantabanta maayo sa pagpakita sini nga klase sang mga tagipusoon. Sila amo ang una sa pagliso kag pagtamay sang mga nasub-an, napaslawan nga mga tawo, nga sing matuod gid naghigugma sa pagpakita sang ila Manluluwas. Nakita ko ang kaalam sang Dios sa pagtilaw sang Iya mga katawohan, kag sa paghatag sa ila sang nagapangusisa nga pagtilaw sa pagdiskobre sadtong magakupos kag magatalikod sa takna sang pagtilaw.ADP 113.1

  Si Jesus kag ang tanan nga langitnon nga panong nagtan-aw nga may kaawa kag gugma sadtong may matam-is nga pagpaabot kag naghandum sa pagtan-aw sa Iya nga ginahigugma sang ila mga kalag. Ang mga manugtunda nagalibot sa ila, sa pagpabakud sa ila sa takna sang ila pagtilaw. Yadtong nagsikway sa pagbaton sang langitnon nga balita ginbayaan sa kadudulman, kag ang kaakig sang Dios nagdabdab batok sa ila, tungod kay indi sila magbaton sang kapawa nga ginpaala sa ila halin sa langit. Yadtong matutum, kag napaslawan, nga indi makahangop nga-a ang ila Gino-o wala mag- abot, wala ginpatumbaya-i sa kadudulman. Sa liwat gintudlo sila sa ila mga Biblia sa pagpangita sang tagnaanon nga mga panahon. Ang kamot sang Gino-o ginkuha sa mga numero, kag ang sayop ginpaathag. Nakita nila nga ang tagnaanon nga panahon nakalambot sa 1844, kag nga sa amo man nga evidencia nga ila ginpahayag sa pagpakita nga ang tagnaanon nga mga panahon nagtakup sang 1843, nagpamatuod nga magatapus sila sa 1844. Ang kapawa halin sa polong sang Dios nagsiga sa ilang tinindugan, kag nasapwan nila ang ti-on sa pagdugay.—Kon ang palanan-awon nagdugay, hulata ini,--Sa ila gugma sa madali nga pagkari ni Jesus, wala nila makita ang pagdugay sang palanan-awon, nga ginbantabanta sa pagpakita sang matuod nga nagahulat. Sa liwat may punto sila sa takna. Apang nakita ko nga madamo sa ila indi makabangon labaw sang ila mabaskug nga kapaslawan, sa pag-angkon sinang kabaskug kag kusog nga nagmarka sang ila pagto-o sang 1843.ADP 113.2

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagdaug sa ila, kag yadtong indi magbaton sang balita, nagpangamusta sa ila mga kaugalingon sang ila pagtan-aw sa malayo pa nga paghukom kag kaalam sa indi pagbaton sang pagpatalang, sa ila pagtawag sini. Nakamolalong sila nga ginasikway nila ang laygay sang Dios batok sa ilang mga kaugalingon, kag nga nagapangabudlay sila upud kay Satanas kag sang iya mga manugtunda sa pagpalibog sang mga katawohan sang Dios, nga wala nagakabuhi sa balita nga halin sa langit.ADP 114.1

  Ang mga tomolo-o sa sini nga balita ginpangpigos sa mga simbahan. Ang kahadluk naghawid sa ila sa pila ka panahon, tubtub nga wala nila ginpautwas ang mga sentimento sang ila tagipusoon, apang ang pagligad sang panahon nagpakita sangt ila matuod nga mga balatyagon. Gusto nila nga magpahipus sang pagpamatuod nga ginbatyag sang mga tomolo-o nga napilitan sila sa pagdala, nga ang tagnaanon nga mga panahon nag-bot sang 1844. Upud ang kaathag ginsaysay nila ang sayop, kag naghatag sang mga rason nga-a nagpaabot sila sang ila Gino-o sang 1844. Ang mga manugpamalabag indi makadala sang bisan ano nga pakia-na batok sa gamhanan nga mga rason nga ginatanyag. Ang kaakig sang mga iglesya nagdabdab batok sa ila. Nagtapat sila sa indi pagpamati sa bisan ano nga evidencia, kag ini pagpasudlon ang ila pamatuod sa mga simbahan, agud ang iban indi makabati sini. Yadtong wala makaaguanta sa pagpugong gikan sa iban, sang kapawa nga ginhatag sang Dios sa ila, gipagowa sa mga simbahan; apang si Jesus kaupud nila, kag malipayon sila sa kapawa sang Iya dagway. Handa sila sa pagbaton sang balita sang ika-duha nga manugtunda.ADP 114.2

  Tan-awa ang Daniel 8:14; Habakuk 2:1-4; Malaias kapitulo 3 kag 4; Mateo 24:236; Bugna 14:6-7.ADP 115.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents