Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 10 - Ang Pagkabanhaw ni Kristo

  Ang mga gintoton-an nagpahuway sang Sabado, nagapangasubo sa kamatayon sang ila Gino-o, samtang si Jesus, ang Hari sang himaya, nagpahuway sa lulubngan. Naglipas ang kagab-ihon sing mahinay, kag samtang madulum pa, ang mga manugtunda nga naglupadlupad sa lulubngan nahibalo nga ang ti-on sang pagbuhi sang hinigugma nga Anak sang Dios, ang ila hinigugma nga pangulo, malapit nalang mag-abot. Kag samtang sila nagahulat nga nagakubakuba ang ila balatyagon nagahulat sa tagna sang Iya kadaugan, isa ka makusog kag daku nga manugtunda nag-abot nga nagalupad sing madasig halin sa langit. Ang iya nawong subong sang kilat, kag ang iya mga bisti puti subong sang nieve. Ang iya kapawa nagalusot sa kadudulman gikan sa iya agi, kag nagtabog sang mga malaut nga mga manugtunda nga sing madinaugon nag-angkon sang lawas ni Jesus, sa pagpalupad sa kahadluk gikan sa iya kasilaw kag himaya. Isa sang panong sang mga manugtunda nga nakasaksi sang talan-awon sang kahuloy-an ni Jesus, kag nagabantay sang Iya balaan nga palahuwayan nga duug, nag-impon sa manugtunda gikan sa langit, kag nanaug sila sing dungan sa lulubngan. Ang duta nag-uyog kag nagkurog sang ila pag-abot, kag may mabaskug nga linog. Ang makusog kag daku nga anghel nagkapot sang bato kag sa maabtik nagtulod sang bato palayo halin sa gawang sang lulubngan, kag nagpungko sia sini.ADP 55.2

  Makahalanguyos nga kahadluk ang nabatyagan sang guardia. Diin na subong ang ila gahum sa pagpugong sa lawas ni Jesus? Wala sila naghunahuna sang ila obligasyon, ukon sang mga gintoton-an nga nagakawat sa Iya. Natingala sila kag nahadluk, samtang ang labaw sa kasanag nga kapawa sang mga manugtunda nagsiga sing bug-os sa palibot kaangay sang adlaw. Ang Romanhon nga guardia nakakita sang mga angheles, kag natumba subong sang patay nga tawo sa duta. Isa ka manugtunda nagpaligid sang bato sa kadaugan, kag sa maathag kag daku nga tingog, nagsinggit, Ikaw nga Anak sang Dios! Ang Imo Amay nagatawag sa Imo! Kari ka! Indi na makahawid ang kamatayon sa Iya. Si Jesus nagbangon gikan sa mga minatay. Ang isa ka manugtunda nagsulud sa lulubngan, kag samtang si Jesus nagbangon sa kadaugan, ginbadbad niya ang panapton nga ara sa Iya ulo, kag si Jesus naglakat nga isa ka madinaugon nga manugdaug. Sa solemne nga katingala ang panong sang manugtunda nagtulok sa amo nga talan-awon. Kag samtang si Jesus nagalakat nga mahimayaon gikan sa lulubngan, yadtong nagasidlak nga mga manugtunda nagyaub sang ila mga kaugalingon sa duta kag nagsimba sa Iya; niyan ginlipay Sia sang mga kanta sang kadaugan kag kasadya, nga ang kamatayon indi makahawid sang iya diosnon nga bihag. Si Satanas wala na subong nagdaug. Ang iya mga manugtunda nagpalalagyo sa atubangan sang masilaw, nagapanalopsop nga kapawa sang langitnon nga panong sang mga manugtunda. Sing mapait nagreklamo sila sa ila hari, kay ang ila tulokbon ginkuha sing masakit gikan sa ila, kag nga ang ila gid ginakaakigan nabanhaw gikan sa mga minatay.ADP 56.1

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagpangalipay sa diotay nga ti-on sa kadaugan nga ang ila gahum sa nahulog nga tawo nagdul-ong sa Gino-o sang Iya kabuhi, nga ipahamyang sa lulubngan; apang manubo lang ang ila impiernohanon nga kadaugan. Subong nga si Jesus naglakat gikan sa Iya prisohan nga puloy-an nga isa ka harianon nga manugdaug, nahibalo si Satanas nga matapus ang manubo nga ti-on kinahanglan nga mamatay sia, kag ang iya ginharian ihatag sa Iya nga ang kinamatarung Iya. Nagpanghayhay sia kag naakig wala sapayan sang iya mga pagpaninguha kag gahum, wala gid niya madaug si Jesus, apang nagbukas sang alagyan sang kaluwasan para sa tawo, kag ang bisan sin-o nga luyag, maglakat sa iya maluwas.ADP 56.2

  Sa diotay, si Satanas daw masubo kag nagpakita sang kalisud. Nagtipon sila sang iya mga manugtunda nga kon ano ang ila sudlan sa madason nga pangabudlayan batok sa gobierno sang Dios. Nagsiling si Satanas, Magdali ka sa mga hipe sang kaparian kag sang mga tigulang. Nagdaug kita sa pagpatalang sa ila kag pagbulag sang ila mga mata, kag pagpatig-a sang ila mga tagipusoon batok kay Jesus. Ginpapati naton sila nga Sia isa ka maluibon. Ang Romanhon nga guardia magadala sing maakigon nga balita nga si Kristo nabanhaw. Gingiyahan naton ang mga pari kag mga tigulang sa pagpangakig kay Jesus, kag sa pagpatay sa Iya. Karon dal-on ta sa ila atubangan sa masanag nga kapawa, kag nga sila amo ang Iya mga manugpatay, mabantug nga si Jesus nabanhaw, batohon sila sang mga tawo, kay ginpatay nila ang inocente nga tawo.ADP 57.1

  Nakita ko ang Romanhon nga guardia, samtang ang panong sang mga manugtunda nagaagi balik sa langit, kag ang kapawa kag himaya naglabay, nagtindug sila sa pagtan-aw kon wala sing katalagman para sa ila sa palibot. Napuno sila sing katingala sang ila nakita ang daku nga bato nga nagligid na gikan sa gawang sang lulubngan, kag si Jesus nabanhaw. Nagdalidali sila sa hipe sang mga kaparian kag mga tigulang upud ang katingalahan nga sugilanon sang ila nakita; kag samtang nabatian sadtong mga manugpatay ang katingalahan nga report, nagluluspad ang ila mga nawong. Ang kahadluk naglagas sa ila sang ila ginhimo. Niyan ila nahunahuna nga kon ang report matuod, mawala sila. Sa makadali nagbuangbuang sila, kag nagtan-awanay sa malinong, nga wala kahibalo kon ano ang ila himoon ukon ihambal. Nabutang sila sa situasyon nga daw indi sila magpati luwas nga ara sila sa ila kaugalingon nga silot. Nagowa sila sa ilang mga kaugalingon sa pagkonsilyo kon ano ang ila buhaton. Nagdesider sila nga kon ini maglapnag nga si Jesus nabanhaw, kag ang report sining makatalanhaga nga himaya, nga amo ang kabangdanan sang pagkatumba sang mga guardia subong sang patay nga mga tawo, mag-abot sa mga katawohan, sa pagkamatuod mangakig gid sila, kag pamatyon sila. Nagtapat sila nga soholan nila ang mga soldado sa pagtago sang amo nga balita. Gintanyagan nila sila sing daku nga kuarta, nga nagasiling, Singganon ninyo nga ang iya mga gintoton-an nagkari sa kagab-ihon kag ginkawat Sia samtang natulog kami. Kag kon ang mga guardia pamangkoton kon ano ang buhaton sa ila sa pagtulog sa ila nga katungdanan, ang mga pari kag mga tigulang magasiling nga ila haylohon ang gobernador sa pagluwas sa ila. Tungod lang sa kuarta ang Romanhon nga mga guardia nagbaligya sang iya dungog, kag nagpasugot sa pagsunod sang laygay sang mga pari kag mga tigulang.ADP 57.2

  Samtang si Jesus nga nagabitay sa krus, nagsinggit, Natapus na, ang mga bato nagkalatipak kag ang duta nag-uyog, kag ang mga lulubngan gin-uyog kag nagbukas; kay sang si Jesus nagbangon gikan sa mga minatay, kag nagdaug sang kamatayon kag sang lulubngan; sang Sa naglakat gikan sa Iyang puloy-an nga prisohan subong malipayon nga manugdaug; samtang ang duta nagalibot kag nagauyog, kag ang daku nga himaya sang langit nagalubid palibot sa balaan nga duug, matinumanon sa Iya tawag, madamo sang matarung nga mga patay nagbalangon subong mga saksi nga Sia nabanhaw. Yadtong ginhigugma, ginbanhaw nga mga balaan nagowa nga ginhimaya. Sila amo ang pila nga ginpili kag mga balaan nga nagkabuhi sa tagsa ka panahon halin sang pagpanuga, bisan tubtub sa mga kaadlawan ni Kristo. Kag samtang ang hipe sang mga kaparian kag mga Pariseo nagapangita sa pagtabon sang pagkabanhaw ni Kristo, ang Dios nagpili sa pagpabangon sang isa ka panong gikan sa ila mga lulubngan sa pagpamatuud nga si Jesus nabanhaw, kag sa pagpabutyag sang Iya himaya.ADP 58.1

  Yadtong nagkalabanhaw lainlain sang tindug kag forma. Ginpahibalo ako nga ang mga pumuluyo sang duta nagkunhud, nagdula sang ila kusog kag kagayon. Si Satanas may gahum sa balati-an kag kamatayon, kag sa tagsa ka panahon ang pagpanghimalaut makita, kag ang gahum ni Satanas sing labi makit-an nga maathag. Iban sadtong nabanhaw mga labi pa ka bakud sa dagway kag forma sang sa iban. Ginpahibalo ako nga yadtong nagkabuhi sa kaadlawan ni Noe kag ni Abraham kaangay pa sang mga manugtunda sa dagway, sa kaanyag kag kusog. Apang ang tagsa ka kaliwatan nagaluya, kag labi nga matapnan sang balati-an, kag manubo ang ila mga kabuhi. Nahibalo si Satanas sa pagpaluya sang mga tawo, kag pagpapi-ang sa mga rasa.ADP 58.2

  Yadtong balaan nga mga tawo nga nagbangon matapus sang pagkabanhaw ni Jesus nagpakita sa kadamoan, nagsugid sa ila nga ang pag-antus para sa tawo nahimpit na, nga si Jesus, nga ginlansang sang mga Judeo, nabanhaw gikan sa mga minatay, kag nagdugang kami nga nabanhaw upud sa Iya. Nagpanaksi sila nga paagi sa Iyang dakung gahum nga gintawag sila gikan sa ila mga lulubngan. Wala sapayan sang butig nga mga report naglibot, ini nga butang indi mapunggan ni Satanas kag sang iya mga manugtunda, ukon sang hipe sang mga kaparian; kay ining balaan nga panong nga gindala gikan sa ila mga lulubngan, nagpalapnag sang katingalahan, malipayon nga balita; amo man si Jesus nagpakita sang Iya kaugalingon sa Iya masulob-on, buong sing tagipusoon nga mga gintoton-an, nagdula sang ila mga kahadluk, kag naghatag sa ila sing kasadya kag kalipay.ADP 59.1

  Samtang ang balita naglapnag gikan sa ciudad pakadto sa isa ka ciudad, kag gikan sa banwa pakadto sa banwa, ang mga Judeo sa ilang bahin nahadluk sang ila mga kabuhi, kag nagtago sang kaakig nga ila ginhuptan batok sa mga gintoton-an. Ang ila lang paglaum amo ang pagpalapnag sang ila butig nga balita. Kag yadtong naghandum sini nga butig nga mangin matuod, nagtoo. Si Pilato nagkurog. Nagpati sia sang mabakud nga pagpamatuod nga ginhatag, nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay, kag nga madamo nga iban ang Iya gindala upud sa Iya, kag ang Iya paghidaet nagbilin sa iya sa walay katubtuban. Tungod lang sa kalibutanon nga dungog; sa kahadluk nga mawala ang iya autoridad, kag sang iya kabuhi, gintugyan niya si Jesus nga mamatay. Subong nagtoo na gid sia nga indi lang isa ka ordinaryo, inocente nga tawo nga ang iya dugo nakasala sia kondi sa dugo sang Anak sang Dios. Makalolooy ang kabuhi ni Pilato; makalolooy sa iyang pagtakup. Kasubo kag kasakit nagdugmok sang tagsa ka paglaum, malipayon nga balatyagon. Indi sia gusto nga lipayon, kag namatay sia sa isa ka labing makalolooy nga kamatayon.ADP 59.2

  Ang tagipusoon ni Herodes nagtubo nga matig-a pa gid, kag sang nabati-an niya nga nabanhaw si Jesus, wala sia nagpagamo maayo. Ginkuha niya ang kabuhi ni Jacobo; kag sang nakita niya nga ini nagpalipay sa mga Judeo, ginkuha man niya si Pedro, sa toyo nga ipapatay niya sia. Apang ang Dios may isa pa ka buluhaton para kay Pedro nga himoon, kag nagpadala sang Iya manugtunda sa pagluwas sa iya. Si Herodes ginduaw sang paghukom. Ginhampak sia sang Dios sa igtololok sang daku nga kadam-an samtang nagapabugal sia sang iya kaugalingon sa atubangan nila, kag napatay sia sa isa ka makalilisang nga kamatayon.ADP 60.1

  Sang temprano pa sang aga sa wala pa ang kapawa, ang balaan nga mga babae nagkadto sa lulubngan, nagadala sang matam-is nga mga pahumot sa pagdihog sang lawas ni Jesus, sang sa hinali! Nakita nila ang mabug-at nga bato nga nagligid na gikan sa gawang sang lulubngan, kag ang lawas ni Jesus wala didto. Ang ila mga tagipusoon natunaw sa sulod nila, kag nagkalahadluk sila nga ang ila mga kaaway nagkuha sang lawas. Kag, yari karon, duha ka mga manugtunda sa puti nga bisti nagtindug sa kilid nila; ang ila mga nawong masidlakon kag masilaw. Nakahangup sila sang buluhaton sang mga babae, kag sa gilayon ginhambalan sila nga nagapangita sila kay Jesus, apang wala Sia didto, nabanhaw Sia, kag matan-aw nila ang duug diin Sia napahamtang. Ginsogo sila sa pagsugid sang Iya mga gintoton-an nga magakadto Sia sa ila didto sa Galilea. Apang ang mga babae nahadluk kag nalisang. Sa gilayon nagdalagan sila sa mga gintoton-an nga nagahilibi-on, kag indi malugpayan tungod kay ginlansang ang ila Gino-o; ginsugiran nila dayon sang mga butang nga ila nakita kag nabati-an. Ang mga gintoton-an indi makapati nga nabanhaw Sia, apang, tungod sa mga babae nga nagdala sang balita, nagdalagan dayon sa lulubngan, kag nasapuan nga sa pagkamatuod si Jesus wala na didto. Yadto didto ang Iya linen nga bisti, apang indi sila makapati sang maayong balita nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay. Nagbalik sila pauli nga natingala sang mga butang nga ila nakita, kag sa mga balita man nga gindala sa ila sang mga babae. Apang si Maria nagpili sa pagpabilin pa libot sa lulubngan, nga naghunahuna sang kon ano ang iya nakita, kag nabalaka sa paghunahuna nga kon basi ginpatalang sia. Nagbatyag sia nga bag-o nga mga pagtilaw ang nagahulat sa iya. Ang iya kasubo nagbag-o, kag nagtiabaw sia sa mapait nga pagngoyngoy. Nagduko sia kag nagtulok liwat sa lulubngan, kag nakita niya ang duha ka mga manugtunda nga nabistihan sing maputi. Ang ila mga panagway masanag kag nagabadlak. Ang isa nagalingkod sa ulohan, ang isa sa tiilan, diin si Jesus napahamtang. Sing malolo naghambal sila sa iya, kag namangkot nga-a nga nagahibi sia. Nagsabat sia, Ginkuha nila ang akon Gino-o, kag wala ako nahibalo kon diin nila ginbutang Sia.ADP 60.2

  Kag sang pagliso niya gikan sa lulubngan, nakita niya si Jesus nga nagatindug sa kilid niya; apang wala sia nakakilala sa Iya. Si Jesus naghambal sing malolo sa kay Maria, kag nagpamangkot sang kabangdanan sang iya kasakit, kag nagpamangkot sa iya kon sin-o ang ginapangita niya. Hunahuna niya Sia ang hardenero, kag nagpakilooy sa Iya, kon ginkuha niya ang iya Gino-o, kag sa pagsugid sa iya kon diin niya Sia ginbutang, kay iyang kuhaon. Naghambal si Jesus sa iya upud ang Iya kaugalingon kag langitnong nga tingog, kag nagsiling, Maria. Kilala niya ang tono sinang mahigugmaon nga tingog, kag sa gilayon nagsabat, Agalon! Kag upud ang kasadya kag kalipay hakson niya unta Sia; apang si Jesus nag-isol kag nagsiling, Indi Ako pagtanduga, kay wala pa Ako makasaka sa Akon Amay; apang kadto-a ang Akon mga utud kag hambalan sila, Masaka Ako sa Akon Amay kag sa inyo Amay, kag sa Akon Dios, kag sa inyo Dios. Sing malipayon nagdalidali sia sa mga gintoton-an upud ang maayong balita. Si Jesus nagsaka gilayon sa Iya Amay sa pagpamati gikan sa Iya mga bibig nga ginbaton Niya ang pag-antus, kag nga nabuhat Niya sing maayo ang tanan nga mga butang kag sa pagbaton sang tanan nga gahum sa langit kag sa duta, gikan sa Iya Amay.ADP 61.1

  Ang mga manugtunda kaangay sang panganud naglibot sa Anak sang Dios, kag ginsogo ang walay katubtuban nga mga gawang nga pagabatakon, agud ang Hari sang himaya magasulod. Nakita ko nga samtang si Jesus upud sadtong masanag, kag langitnon nga panong, kag sa presencia sang Iya Amay, kag sang himaya sang Dios nga naglibot sa Iya, wala Niya ginkalipati ang Iya kailo nga mga gintoton-an sa duta; apang nagbaton sing gahum gikan sa Iya Amay agud nga magabalik Sia sa ila, kag samtang mangin kaupud nila sia maghatag Sia sing gahum sa ila. Sa amo man nga adlaw nagbalik, kag nagpakita sang Iya kaugalingon sa Iya mga gintoton-an. Gintugotan na Niya sila sa pagtandug sa Iya, kay nakasaka na Sia sa Iya Amay kag nakabaton sing gahum.ADP 61.2

  Apang sa sini nga ti-on si Tomas wala dira. Indi sia magbaton sang balita sang mga gintoton-an, apang sing hugot, kag may pagsalig sa kaugalingon nagpamatuod nga indi sia magtoo, luwas kon ibutang niya ang iya mga tudlo sa mga agi sang mga lansang, kag ang iya kamot sa Iya kilid diin ang mapintas nga bangkaw ginbuno. Sa sini nagpakita sia sing kulang sa pagsalig sa iya mga kauturan. Kag kon ang tanan nagpangayo sang amo man nga kamatuoran, apang diotay lang magbaton kay Jesus, kag magtoo sa Iyang pagkabanhaw. Apang kabobot-on sang Dios nga ang balita sang mga gintoton-an kinahanglan nga magalakat gikan sa isa pakadto sa iban, kag madamo ang nagbaton sini gikan sa mga bibig sadtong nakakita kag nakabati. Wala malipay ang Dios sining pagkadi-matinoohon. Kag sang nagkita liwat si Jesus kag sang Iya mga gintoton-an, si Tomas kaupud na sa ila. Sa ti-on nga nakaptan niya si Jesus nagtoo sia. Apang nagpamatuod sia nga indi gid sia makontento nga wala sing evidencia sang pagbatyag dugang sa pagtulok, kag si Jesus naghatag sa iya sing evidencia nga iya ginhandum. Si Tomas nagsinggit, Akon Gino-o kag akon Dios. Apang ginsaway ni Jesus si Tomas sang iya pagkadi-matinoohon. Nagsiling Sia sa iya, Tomas, tungod kay nakita mo Ako, nagtoo ka; bulahan sila nga wala makakita apang nagtoo.ADP 62.1

  Busa, nakita ko, nga yadtong wala sing eksperiencia sa una kag ikaduha nga mensahe sang mga manugtunda kinahanglan nga magbaton sila halin sadtong may eksperiencia, kag magsunod sang mga mensahe. Subong nga si Jesus ginlansang, busa nakita ko nga ini nga mga mensahe ginlansang. Kag samtang ang mga gitoton-an nagpahayag nga wala sing kaluwasan sa iban nga ngalan idalum sang duta, nga ginhatag sa mga katawohan; busa, amo man, ang mga sologoon sang Dios sing matutum gid kag walay kahadluk magpamatuod nga yadtong nagbaton apang bahin sang mga kamatuoran nahanungod sa ikatatlo nga mensahe kinahanglan sing malipayon magbaton sang una, ikaduha kag ikatatlo nga mga mensahe suno sang ginhatag sang Dios sa ila, ukon wala sing bahin ukon kaayohan sini nga butang.ADP 62.2

  Ginpakita sa akon nga sang ang balaan nga mga babae nagadala sang balita nga si Jesus nabanhaw, ang Romanhon nga guardia nagpalibot sang butig nga ginbutang sa ila mga baba sang hipe sang mga kaparian kag mga tigulang, nga ang mga gintoton-an nag-abot sang gab-I, samtang sila natulog, kag ginkawat ang lawas ni Jesus. Ginbutang ini ni Satanas nga butig sa mga tagipusoon kag mga baba sang hipe sang mga kaparian, kag ang mga tawo handa sa pagbaton sang ila polong. Apang ginseguro ini nga butang sang Dios, kag ginhimo ining importante nga hitabo, nga sa diin nagabitay ang kaluwasan, nga wala sing duhaduha, kag nga sa diin imposible para sa mga kaparian kag mga tigulang ang pagtabon sini. Ang mga saksi ginbanhaw gikan sa mga minatay sa pagpamatuud sang pagkabanhaw ni Kristo.ADP 63.1

  Nagpabilin si Jesus upud sang Iya mga gintoton-an sang 40 ka mga adlaw, naghatag sa ila tagipusoon sing kalipay kag kasadya, kag nagbukas sa ila sing labi sang mga kamatuoran sang ginharian sang Dios. Nagsugo Sia sa ila sa pagdala sing pagpamatuod sa mga butang nga ila nakita kag nabati-an, nahanungod sang Iya mga pag-antus, kamatayon kag pagkabanhaw; nga nag-antus Sia para sa sala, agud nga ang tanan nga luyag, magpalapit sa Iya makakita sing kabuhi. Sia upud ang matutum nga pagkamalumo nagsugid sa ila nga pagahingabuton sila kag pagasakiton; apang makakita sila sing kapahuwayan sa pagtan-aw sang ila ekspriencia, kag pagpanumdum sang mga polong nga Iya ginhambal sa ila. Ginsugiran Niya sila nga makadaug Sia sang pagpanulay sang Yawa, kag nagpadayon sang kadaugan paagi sa mga pagtilaw kag pag-antus, agud si Satanas wala na sing gahum sa Iya, apang sing labi magdala sing tuhoy niya nga mga pagpanulay kag gahum sa ila, kag sa tanan nga magatoo sa Iya nga ngalan. Ginhambalan Niya sila nga makadaug sila, subong nga nagdaug Sia. Ginboboan ni Jesus ang Iya mga gintoton-an sang gahum sa paghimo sang mga kalatingalahan, kag ginhambalan Niya sila nga bisan ang mga malaut nga mga tawo makaangkon sing gahum sa ila mga lawas, magapadala Sia sa pila ka mga panahon sang Iya mga manugtunda sa pagluwas sa ila; kag nga indi makuha ang ila mga kabuhi sa ila tubtub nga ang ila misyon matuman. Kag kon ang ila pagpamatuod matapus na, ang ila mga kabuhi basi kinahanglan nga magamarka sang mga pagpamatuod nga ila ginadala. Ang Iya mabalak-on nga mga sumulunod sing malipayon nagpamati sa Iya mga pagtudlo Sing hanuot nagkaon sila sang tagsa ka polong nga nagtupa gikan sa Iyang balaan nga mga bibig. Niyan sing matuod gid nahibalo sila nga Sia ang Manluluwas sang kalibutan. Ang kada polong nagsalupsop sing madalum sa ila mga tagipusoon, kag nagkasubo sila nga kinahanglan magbulagay sila gikan sa ila bulahan, langitnon nga manunudlo; nga matapus ang diotay nga ti-on indi na sila makabati sang makapalipay, hamili nga mga polong sa Iya mga bibig. Apang sa liwat ang ila mga tagipusoon nag-init upud ang gugma kag subra nga kasadya, sang si Jesus nagsugid sa ila nga magalakat Sia sa pag-aman sang mga puloy-an para sa ila, kag magabalik liwat sa pagbaton sa ila, agud nga mangin kaupud nila Sia sing dayon. Ginhambalan Niya sila nga magapadala Sia sa ila sing Manuglipay, ang Balaan nga Espiritu, sa paggiya, pagpakamaayo kag pagtoytoy sa ila sa tanan nga kamatuoran; kag ginbayaw Niya ang Iya mga kamot kag ginpakamaayo sila.ADP 63.2

  1. Tan-awa ang Bugna 14:6-8. Isaysay ang kapitulo 23 kag 24 sa sini nga libro.ADP 64.1

  2.Tan-awa ang Bugna 14:9-12. Isaysay ang kapitulo 28 sa sini nga libro.ADP 64.2

  Tan-awa ang Mateo 27:52-53, kapitulo 28; Markos 16:1-18; Lukas 24:1-50; Juan kapitulo 20; Binuhatan kapitulo 12ADP 64.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents