Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 25 - Ang Hinulaghulag sang Pagkari Ginpahayag

  Nakita ko ang madamo sang mga kabon nga daw gingapus sang tingub sang pisi. Madamo sa sini nga kabon ara sa bug-os nga kadudulman. Ang ila mga mata ginmandu-an paidalum sa duta, kag daw wala sing kaangtanan sa tunga nila kag ni Jesus. Nakita ko ang mga tawo nga ginlapta sa sining lainlain nga mga kabon nga ang ila mga panagway mamag-an, kag ang ila mga mata nagatulok paibabaw sa langit. Mga silak sang kapawa gikan kay Jesus, kaangay sang mga raya sang kapawa gikan sa adlaw, ginhatag sa ila. Ginhambalan ako sang manugtunda sa pagtulok sing mahinalongon, kag nakit-an ko ang isa ka manugtunda nga nagabantay sa kada isa sadtong may raya sang kapawa, samtang ang malaut nga mga manugtunda nagalibot sadtong ara sa kadudulman. Nabati-an ko ang tingog sang isa ka manugtunda nga nagasinggit, Kahadloki ninyo ang Dios kag ihatag sa Iya ang himaya, kay ang takna sang Iya paghukom nag-abot na.ADP 118.1

  Isa ka mahimayaon nga kapawa nagkunsad paidalum sadtong mga kabon, sa pagpasanag sa tanan nga magabaton sini. Iban sadtong ara sa kadudulman nagbaton sang kapawa kag nagkasadya; samtang ang iban nagbato sa kapawa gikan sa langit, kag nagsiling nga isa ini ka pagpatalang nga magatoytoy sa ila palayo. Ang kapawa naglabay sa ila, kag ginbayaan sila sa kadudulman. Yadtong nakabaton sang kapawa halin kay Jesus, sing malipayon ginhigugma ang dugang kag hamili nga kapawa nga ginpasiga sa ila. Nagsiga ang ila mga guya, kag nagbadlak nga may balaan nga kalipay, samtang ang ila pagyahat ginmandu-an paibabaw sa kay Jesus nga may daku nga kabalaka, kag ang ila mga tingog nabati-an sa harmoniya upud ang tingog sang manugtunda, Kahadloki ninyo ang Dios kag maghatag sa Iya sing himaya, kay ang takna sang Iya paghukom nag-abot na. Sang sila napabaskug sini nga singgit, nakita ko yadtong ara sa kadudulman nga naghampak sa ila kilid kag abaga. Niyan madamo sadtong naghigugma sang balaan nga kapawa, gin-utdan sang bugkos nga naghigot sa ila, kag nagtindug kag nagpa-in sadtong mga kabon. Kag sang madamo ang naga-utud sang mga pisi nga ginbugkos sa ila, mga tawo nga naidalum sining lainlain nga mga kabon, nga ginatahud nila, nag-agi sini nga mga kabon, kag ang iban sa ila may maayo nga mga polong, kag ang iban may maakigon nga panulok kag pamahog nga mga giho, nagsugpon sang mga pisi nga nagkalaluya, kag permi nagasiling, ang Dios kaupud naton. Nagatindug kita sa kapawa. Ari ang kamatuoran sa aton. Namangkot ako kon sin-o ini nga mga tawo, kag ginsugiran ako nga sila mga ministro, kag nagadumala nga mga tawo, nga nagsikway sang kapawa sa ila mga kaugalingon, kag indi sila luyag nga ang iban magbaton sini. Nakita ko yadtong nahigugma sa kapawa nga nagatulok paibabaw nga may kabalaka kag hanuot nga handum sa ibabaw, nagapaabot kay Jesus nga magakari kag magkuha sa ila sa Iyang kaugalingon. Sa wala madugay nag-agi ang panganud sadtong nagapangalipay sa kapawa, kag ang ila mga nawong masulob-on. Nagpamangkot ako sang kabangdanan sini nga panganud. Ginpakita sa akon nga ini tungod sang ila kapaslawan. Sang ang panahon sang ila ginpaabot sa ila Manluluwas naglipas, kag si Jesus wala nag-abot. Ang pagkaluya nag-abot sa ila, kag yadtong mga tawo nga nakit-an ko sang una, ang mga ministro kag pangulo sang mga tawo, nagkalipay. Yadtong nagsikway sang kapawa, naghinugyaw sing daku, samtang si Satanas kag ang iya malaut nga mga manugtunda nagpabugal man palibot sa ila.ADP 118.2

  Niyan nabati-an ko ang tingog sang isa naman ka manugtunda, nga nagasiling, Ang Babilonia nahulog! nahulog! Isa ka kapawa nagsidlak sadtong mga nasub-an, kag nga may hanuot nga handum para sa Iya pagpakita, sa liwat gintulok nila ang ila mga mata kay Jesus. Niyan nakita ko ang iban pa nga mga manugtunda nga nagasugilanon upud sa ika-duha ka manugtunda, nga nagsinggit, Nahulog ang Babilonia, nahulog, kag ini nga mga manugtunda nagpabaskug sang ila mga tingog upud sang ika-duha ka manugtunda, kag nagsinggit, Yari karon ang Pamanhonon nagaabot! Gowa kamo sa pagsugata sa iya! Ang malanog nga mga tingog sini nga mga manugtunda daw nagalambot bisan diin. Isa ka daku nga kasanag kag mahimayaon nga kapawa nagsiga palibot sadtong naghigugma sa kapawa nga ginhatag sa ila. Ang ila mga nawong nagsilak sa daku nga himaya, kag nagbuylog sila upud sa mga manugtunda sa pagsinggit, Yari karon, ang Pamanhonon nagaabot! Kag sang mahimayaon ginbaskug nila ang ila singgit sa tunga sining lainlain nga mga kabon, yadtong nagsikway sang kapawa, nagtulud sa ila, kag sa maakigon nga pagtulok, gintamay kag ginyubitan sila. Apang ang mga manugtunda sang Dios naghumlad sang ila mga pakpak sa mga ginpanghingabot, samtang si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagtinguha sa pagpilit sang ila kadulum palibot sa ila, sa paggiya sa ila pagsikway sang kapawa gikan sa langit.ADP 119.1

  Niyan nabati-an ko ang isa ka tingog nga nagasiling sadtong ginatulud kag ginayubitan, gowa kamo gikan sa ila, kag indi kamo magtandug sang mahigko. Madamo ang nag-utud sang pisi nga gingapus sa ila, kag nagtuman sila sa tingog, kag ginbayaan yadtong ara sa kadudulman, kag naghi-usa upud sadtong una nga nagbugto sang pisi, kag sing malipayon nagtingub sang ila mga tingog upud sa ila. Nabati-an ko ang tingog sang hanuot, nagapakitlooy nga pangamuyo gikan sa pila ka bilog nga sa gihapon nagpabilin upud sa mga panong nga yara pa sa kadudulman. Ang mga ministro kag ang bantugan nga mga tawo nagaagi palibot sining nagkalainlain nga mga kabon, nagahugot sang ila mga higot agud magbakud; apang sa gilayon nakabati ako sini nga tingog sang hanuot nga pangamuyo. Niyan nakita ko yadtong nagapangamuyo naglambot sang ila mga kamot nga nangayo sing bulig pakadto sadtong naghi-usa nga panong nga hilway, nagakasadya sa Dios. Ang sabat gikan sa ila, samtang sa hanuot gid nagtulok sa langit, kag nagtudlo paibabaw, amo, Gowa kamo gikan sa tunga nila, kag magpa-in kamo. Nakita ko ang iban nga nagapaninguha sa kahilwayan, kag sa katapusan nabugto nila ang higot nga ginbugkos sa ila. Ginbato-an nila ang mga pagtinguha nga ginhimo sa paghugot sang mga pisi, kag wala nagpamati sang ginliwatliwat nga pahayag, ang Dios kaupud naton, Ang kamatuoran ari sa aton. Madamo ang nagpadayon sa pagbiya sang mga kabon nga yara sa kadudulman kag nag-impon sa hilway nga kabon, nga makita nga ara sila sa dayag nga palangumhan ginbatak ibabaw sa duta. Ang ila pagtulud paibabaw, kag ang himaya sang Dios nagasidlak sa ila, kag nagsinggit sila sang mga pagdayaw sa Dios. Naghi-usa sila, kag daw ginputos sila sang kapawa sang langit. Palibot sini nga panong amo ang iban nga naghalin idalum sa influencia sang kapawa, apang wala sing piho nga naghi-usa upud sa kabon. Ang tanan nga naghigugma sa kapawa nga nagsiga sa ila nagatangla paibabaw upud ang daku nga kabalaka. Si Jesus nagtulok sa ila nga may matam-is nga pagpasugot. Nagpaabot sila kay Jesus nga maga-abot. Naghandum sila sang Iya pagpadayag. Wala sila naghaboy sang isa ka paglanganlangan nga panulok sa duta. Sa liwat nakita ko ang isa ka panganud nga naghugpa sa nagahululat. Nakita ko sila nga nagliso ang ila ginkapoy nga mga mata paidalum. Nagpamangkot ako sang kabangdanan sini nga pagbalhin. Hambal sang akon kaupud nga manugtunda, Nagluya sila liwat sa ilang pagpaabot. Si Jesus indi pa makakari sa duta. Kinahanglan mag-antus pa sila para kay Jesus kag magbatas sing dakudaku pa nga mga pagtilaw. Kinahanglan isikway pa nila ang mga sayop kag mga tradisyon nga nabaton gikan sa mga tawo, kag nagliso sing bug-os sa Dios kag sa Iya polong. Kinahanglan nga mahugasan sila, magputi kag matilawan. Kag yadtong makaantus sinang mapa-it nga pagtilaw makaangkon sang walay katubtuban nga kadaugan.ADP 120.1

  Si Jesus wala nagkari sa duta subong sang ginapaabot sang nagahulat, masadyahon nga kabon, sa pagtinlo sang Santuario, pinaagi sa pagputli sang duta sa kalayo. Nakita ko nga husto sila sa ilang pagsuma sang tagnaanon nga mga panahon. Ang tagnaanon nga ti-on nagtapus sang 1844. Ang ila sayop ara sa indi paghangop kon ano ang Santuario, kag ang kinaugali sang iya pagtinlo. Si Jesus wala nagsulud sa Labing Balaan nga hulot sa pagtinlo sang Santuario sa pagkatapus sang mga adlaw. Nagtulok ako liwat sa nagahulat, napaslawan nga kabon. Makita sila nga masubo. Sa mahinalongon gin-usisa nila ang mga evidencia sang ila pagto-o, kag nagasunod paidalum sa pagbantabanta sang tagnaanon nga mga panahon, kag wala sing makita nga sayop. Ang ti-on natuman, apang diin ang ila Manluluwas? Nawala nila Sia.ADP 121.1

  Ginpakitaan ako niyan sang kapaslawan sang mga gintoton-an sang nagkadto sila sa lulubngan kag wala sila nakit-an nga lawas ni Jesus. Siling ni Maria, Ginkuha nila ang akon Gino-o, kag wala ako nahibalo kon diin nila Sia ginbutang. Ang mga manugtunda naghambal sa mga nasub-an nga mga gintoton-an nga ang ila Gino-o nabanhaw, kag maga-una Sia sa ila didto sa Galilea.ADP 122.1

  Nakita ko nga sang si Jesus nagtulok sa mga napaslawan nga may daku nga kalooy, nagpadala Sia sang Iya mga manugtunda sa pagtudlo sang ila mga hunahuna agud makita nila Sia, kag magsunod sa Iya kon diin Sia; agud makahangop sila nga ang duta indi Iya Santuario; nga kinahanglan magsulud Sia sa Labing Balaan nga hulot sang langitnon nga Santuario sa pagtinlo sini; sa paghimo sing isa ka pinasahe nga pagtumbas para sa Israel, kag sa pagbaton sang ginharian sang Iya Amay, kag niyan magbalik sa duta kag kuhaon sila sa pagpuyo upud sa Iya sa walay katubtuban. Ang kapaslawan sang mga gintoton-an nagarepresentar sing maathag nga kapaslawan sadtong nagpaabot sang ila Gino-o sang 1844. Gindala ako balik sa panahon sang si Kristo sa madinaugon nagsakay pakadto sa Jerusaem. Ang masadyahon nga mga gintoon-an nagto-o nga kuhaon Niya niyan ang ginharia-an, kag maghari sang isa ka temporaryo nga principe. Ginsunod nila ang ila Hari nga may mataas nga mga paglaum. Gin-utud nila ang matahum nga mga sanga sang palmas, kag gin-uba ang ila sa gowa nga mga bisti, kag sa maabtikon nga kadasig ginhumlad nila sa dalan; kag ang iban nag-una, kag ang iban nagsunod nga nagasinggit, Hosana sa Anak ni David! Bulahan sia nga nagakari sa ngalan sang Gino-o! Hosana sa kahitas-an! Ang paghulugyaw nagdisturbo sa mga Pariseo, kag gusto nila nga sawayon ni Jesus ang Iya mga gintoton-an. Apang nagsiling Sia sa ila, kon ini sila maghipus, ang mga bato sa gilayon magsinggit. Ang tagna ni Zacarias 9:9, kinahanglan matuman, apang, nakita ko, ang mga gintoton-an nagbatyag sing mapa-it nga kapaslawan. Sa pila ka mga adlaw ginsunod nila si Jesus pakadto sa Calvaryo, kag gintulok nila Sia nga nagadugo kag nagabitay sa mapintas nga krus. Ginsaksihan nila ang masakit nga kamatayon, kag ginpahamyang nila Sia sa lulubngan. Natunaw ang ila tagipusoon sa kasakit. Ang ila ginapaabot wala matuman sa isa ka paagi. Ang ila mga paglaum napatay upud kay Jesus. Apang sang nagbangon Sia gikan sa mga minatay, kag nagpakita sa Iyang nasub-an nga mga gintoton-an, ang ila mga paglaum nabuhi. Nadula nila ang ila Manluluwas; apang sa liwat nakita nila Sia.ADP 122.2

  Nakita ko nga ang kapaslawan sadtong nagto-o sa pagkari sang Gino-o sang 1844, indi tupong sa kapaslawan sang mga gintoton-an. Ang tagna natuman sa balita sang una kag ika-duha nga mga manugtunda. Ginhatag sila sa nagakaigo nga panahon, kag nagtuman sang buluhaton sang Dios nga gindibuho nga dapat gid himoon.ADP 123.1

  Tan-awa ang Danaiel 8:14; Masteo 21:4-16, 25:6; Markos 16:6-7; Lukas 19:35-40; Juan 14:1-3, 20:13: 2 Korinto 6:17 ; Bugna 10:8-11, 14:7-8ADP 123.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents