Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 32 - Ang Pag-uyog

  Nakita ko ang iban nga may mabakud sing pagto-o kag masakit nga mga paghilibi-on, nagapakilooy sa Dios. Ang ila mga dagway maluspad, kag ginmarkahan sang daku nga kabalaka, nagapakita sang sa sulud nga pagpaninguha. May mga pagkabakud kag daku nga kahanuot nga ginapakita sa ila mga panagway, samtang dalagku nga mga tolo sang balhas nagagowa sa ila mga agtang, kag nagakahulog. Subong kag niyan ang ila mga nawong nagabadlak upud ang mga marka sang pagpasugot sang Dios, kag sa liwat ang amo gihapon ka solemne, hanuot, nagakabalaka nga panulok ara sa ila.ADP 148.2

  Ang malaut nga mga manugtunda naggotok palibot sa ila, nagadasok sang ila kadulum, sa pagtago kay Jesus gikan sa ila mga panulok, agud ang ila mga mata mabihag sa kadudulman nga nagalibot sa ila, kag indi na sila magsalig sa Dios, kag sa masunod magakumod batok sa Iya. Ang ila gid lang kasegurohan amo ang pagpabilin sang ila mga panulok diretso sa ibabaw. Ang mga manugtunda nagbantay sa katawohan sang Dios kag sang ang makahilo nga palibot gikan sining malaut nga mga manugtunda nga nagadasok palibot sining mga nagakabalaka nga mga tawo, sing padayon nagahumlad sang ila mga pakpak sa ila sa pagpalapta sang kadulum nga naglibot sa ila.ADP 149.1

  Ang iban, sa nakita ko, wala nag-ambit sa sini nga buluhaton sa pag-antus kag pagpakilooy. Daw lain sila kag mga harasharas. Wala sila nagapakigbatok sa kadulum palibot sa ila, nga nagtakup sa ila kaangay sang isa ka madamol nga panganud. Ang mga manugtunda sang Dios nagbiya sa ila, kag nagkadto sa pagbulig sadtong hanuot, ang tanan nga nagapaninguha upud sang ila bug-os nga kusog sa pagpamatok sadtong malaut nga mga manugtunda, kag nagatinguha sa pagbulig sang ila mga kaugalingon sa pagtawag sa Dios nga may pagpadayon. Apang ang mga manugtunda nagbiya sadtong wala naninguha sa pagbulig sang ila mga kaugalingon, kag nadula ang akon panulok sa ila.ADP 149.2

  Samtang ining mga nagapangamuyo nagpadayon sang ila hanuot nga mga paghibi, kon kaisa ang silak sang kapawa halin kay Jesus nagaabot sa ila, kag nagapabaskug sang ila mga tagipusoon, kag panayanayahon ang ila mga dagway.ADP 149.3

  Namangkot ako sang kahulogan sang pag-uyog nga akon nakita. Ginpakita sa akon nga ang kabangdanan amo ang diretso nga pagpamatuod nga gintawag ang laygay sang matuod nga Saksi para sa Laodicea. Magaangkon sia sing efekto sa tagipusoon sadtong magabaton sang pagpamatuod kag magadul-ong sa iya sa pagbayaw sang estandarte kag i-ula ang matadlong nga kamatuoran. Ining matadlong nga pagpamatuod indi pagbatonon sang iban,. Magapamatok sila sini, kag magadala ini sang pag-uyog sa tunga sang katawohan sang Dios.ADP 150.1

  Nakita ko nga ang pagpamatuod sang Matuod nga Saksi wala gani magtunga ang pagsunod. Ang solemne nga pagpamatuod sa diin ang kapalaran sang iglesya nagabitay, daw wala ginasapak, kon indi man sing bug-os ginasikway. Ini nga pagpamatuod kinahanglan mapangabudlay sing madalum nga paghinolsol, kag ang tanan nga nagabaton sini sing matuod gid, magatuman sini, kag dapat maputli-an.ADP 150.2

  Siling sang manugtunda, Pamati kamo! Sa wala madugay nabati-an ko ang isa ka tingog nga kaangay sang madamo nga galamiton sang musika, sing bug-os nagatingog sa himpit nga tono, matam-is kag malanoy. Labaw sia sa bisan ano nga musika nga akon nabati-an. Daw puno sia sing kalooy, balatyagon, kag nagabayaw sang balaan nga kalipay. Nagapasadya sia sa bug-os ko nga pagkatawo. Siling sang manugtunda, Tulok kamo! Ang akon panan-aw nagliso sa isa ka panong nga nakita ko sadto anay, nga gin-uyog sing mabaskug. Ginpakita sa akon yadtong nakita ko sang una nga nagahibi, kag nagapangamuyo sa kasakita sang espiritu. Nakita ko nga ang panong sang manugbantay nga mga manugtunda nga nagalibot sa ila nagdoble, kag ginbistian sila sang taming halin sa ila olo pakadto sa ila mga tiil. Nagalakat sila sa husto nga pasunod, mabakud subong sang isa ka grupo sang mga kasoldadoan. Ang ila panagway nagapakita sang mabug-at nga inaway nga ila ginbatas, ang masakit nga pagpaninguha nga ila gin-agyan. Apang ang ila panindug, may tanda sang mabug-at nga kasakit sa sulud, nagasiga subong sang kapawa kag himaya sang langit. Naangkon nila ang kadaugan, kag gintawag sila halin sa labing madalum nga pagpasalamat, kag balaan, bilidhon nga kalipay.ADP 150.3

  Ang kadamoon sini nga panong nagdiotay. Ang iban nauyog, kag nabilin sa dalan. Ang harasharas kag nagapabaya nga wala nag-impon upud sadtong naghigugma sang kadaugan kag kaluwasan nga pagasantuson, padayonon, kag nagpakilooy, wala nakaangkon sa iya, kag ginbayaan sila sa kadudulman, kag ang ila lugar ginkuha sang iban nga nagapanguyapot sa kamatuoran, kag nagabuylog sa linya. Sa gihapon ang malauton nga mga manugtunda nagadotdot palibot sa ila, apang wala sila sing gahum sa ila.ADP 151.1

  Nabati-an ko yadtong napanaputan sang taming nga naghambal sang kamatuoran sa daku nga gahum. May efekto. Nakita ko yadtong ginpanggapus; apang ang iban nga mga asawa ginpanggapus sang ila mga bana, kag ang iban nga mga kabataan ginpanggapus sang ila mga ginikanan. Ang maminatud-on nga ginpunggan ukon ginhawiran sa pagpamati sang kamatuoran, subong sing maabtik nga nagkapot sang kamatuoran nga ginhambal. Ang tanan nga kahadluk sang ila mga pariente nadula. Ang kamatuoran lang ang ginbayaw sa ila. Mahal kaayo kag labing hamili sang sa kabuhi. Dugay na nga gingutom kag gin-uhaw sila sa kamatuoran. Namangkot ako kon ano ang naghimo sining daku nga pagbaylo. Isa ka manugtunda ang nagsabat, Ang ulihing ulan; ang kabugnaw gikan sa presencia sang Gino-o; ang dakung singgit sang ikatatlo ka manugtunda.ADP 151.2

  Daku nga gahum kaupud sining ginpamili. Siling sang manugtunda, Tulok kamo! Ang akon panulok nagliso sa mga malauton, ukon mga dili-matinuohon. Tanan sila maabtik. Ang kainit kag gahum sang katawohan sang Dios nagsiga kag nagkaakig sa ila. Kalibog, kalibog, bisan diin. Nakita ko ang pagtakus batok sini nga panong, nga may gahum kag kapawa sang Dios. Ang kadulum nagdamol palibot sa ila, apang ara sila nagatindug, ginkahamut-an sang Dios, kag nagasalig sa Iya. Nakita ko sila nga nagapalibog. Madason, nabati-an ko sila nga nagahibobon-ot sa Dios. Sa bug-os nga adlaw kag gab-i ang ila paghibi wala nagauntat. Nabati-an ko ini nga mga polong, Ang Imo kabobot-on, O Dios, ang matuman! Kon ini makahimaya sa Imo ngalan, taga-i sang likawan para sa Imo mga katawohan! Luwasa kami gikan sa mga walay Dios nga nagalibot sa amon! Gintandaan na kami sa kamatayon; apang ang Imo butkon makadala sing kaluwasan. Amo ining tanan nga mga polong nga madumduman. Daw may madalum sila nga balatyagon sang ila pagkadili-takus, kag nagpakita sing bug-os nga pagpanugyan sa kabobot-on sang Dios, Apang ang kada isa, wala sing pili, sa hanuot gid nagapakilooy, kag nagadumog kaangay kay Jacob para sa kaluwasan.ADP 151.3

  Sa wala madugay matapus ang ila hanuot nga paghibi, ang mga manugtunda sa kalooy magakadto unta sa pagluwas sa ila. Apang ang mataas kag nagasogo nga manugtunda, indi magtugot sa ila. Siling niya, Ang kabobot-on sang Dios wala pa matuman. Kinahanglan nga mag-inum sila sang kopa. Kinahanglan nga tugmawan sila sang tugmaw.ADP 152.1

  Sa wala madugay nabati-an ko ang tingog sang Dios, nga nag-uyog sang mga langit kag sang duta. May daku kaayo nga linog. Ang mga tinukod ginpang-uyog kag nagkalatumba bisan diin lang. Nabati-an ko niyan ang hinugyaw sang kadaugan, mabaskug, malanoy kag maathag. Gintulok ko ini nga kabon, nga, sa malip-ot nga panahon sadto yara sa amo nga kalisdanan kag kaulipnan. Ang ila pagkabihag nagbaylo. Isa ka mahimayaon nga kapawa nagsidlak sa ila. Daw ano ka tahum sila nga tulokon. Ang bug-os nga kakapoy kag ang tanan nga kabalaka nadula. Maayong panglawas kag katahum makita sa tagsa nila ka dagway. Ang ila mga kaaway, ang dili-diosnon nga nagalibot sa ila, nagkalatumba kaangay sang patay nga mga tawo. Indi sila makabatas sang kapawa nga nagasiga sa mga ginluwas nga mga balaan. Ini nga kapawa kag himaya nagpabilin sa ila, tubtub si Jesus nakita sa mga panganud sang langit, kag ang mga matutum, gintilawan nga panong ginbaylohan sa isa ka ti-on, sa isa ka pagpamisok sang mata, halin sa himaya pakadto sa himaya. Kag ang mga lulubngan nagbukas kag ang mga balaan nagbalangon, ginbistihan sang dili-madinolonton, nagasinggit sing kadaugan sa kamatayon kag sa lulubngan, kag dungan sa mga buhiADP 152.2

  nga mga balaan, ginlalin sa pagsugata sang ila Gino-o sa kahanginan; samtang ang bugana, malanoy nga mga pagsinggit sang himaya kag kadaugan yara sa tagsa ka dili-mamalatyon nga dila, kag nagagowa gikan sa tagsa ka ginputli, balaan nga bibig.ADP 153.1

  Tan-awa ang Salmos kapitulo 86; Oseas 2:21-23; Mateo 10:35-39, 20:23; Efeso 6:10-18; Bugna 3:14-22ADP 153.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents