Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 33 - Ang mga Sala sang Babilonia

  Nakita ko ang kahimtangan sang lainlain nga mga iglesya halin pa sang ika-duha ka manugtunda nga nagbantala sang ila pagkahulog. Nagdugang kag nagdugang ang ila pagkamalauton; apang nagadala sila sang ngalan nga mga sumulunod ni Kristo. Mabudlay ang pagilala sa ila sang sa kalibutan. Ang ila mga ministro nagakuha sang ila teksto gikan sa Polong, apang nagawali sang mahapus nga mga butang. Ang natural nga tagipusoon wala nagabatyag sang pagpamalabag sini. Ang espiritu kag gahum sang kamatuoran, kag ang kaluwasan ni Kristo, amo ang kangil-aran sang unudnon nga tagipusoon. Wala sing iban sa bantugan nga ministeryo nga makapaakig sa kay Satanas, makapakurog sang makasasala, ukon makatandug sa tagipusoon kag konsensya sang mahadlukon nga mga kamatuoran sang sa paghukom nga magaabot sa madali. Ang malauton nga mga tawo sing kabilogan malipay sa dagway nga wala sing pagkadiosnon, kag sila magabulig kag sakdag sini ngas klase sang relihiyon. Siling sang manugtunda, Wala sing iban sang sa ang bug-os nga taming sang pagkamatarung ang makadaug, kag makapabilin sang kadaugan sa mga gahum sang kaudulman. Si Satanas nagkuha sang bug-os nga paggahum sang mga iglesya subong isa ka lawas. Ang mga hambal kag buhat sang mga tawo amo ang ginatindugan sa baylo sa maathag nga pagsaysay sang kamatuoran sa Polong sang Dios. Siling sang manugtunda, Ang pag-abyanay kag espiritu sang kalibutan amo ang kaawayon sang Dios. Kon ang kamatuoran sa iyang kaathag kag kusog , subong nga ara kay Jesus, nga pagadal-on sa paghambal batok sa espiritu sang kalibutan, nagapukaw sang espiritu sang pagpanghingabot dayon. Madamo, madamo gid kaayo, nga nagapaka-Kristohanon, wala makakilala sa Dios. Ang batasan sang natural nga tagipusoon wala mabaylo, kag ang unudnon na hunahuna nagapabilin na kaaway sang Dios. Sila mga matutum nga mga sologoon ni Satanas, wala sapayan nga nagkuha sila sang iban nga ngalan.ADP 153.3

  Nakita ko nga halin sang pagbiya ni Jesus sang Balaan nga hulot sa langitnon nga Santuario, kag nagsulud sa ika-duha nga kombong, ang mga iglesya nabayaan subong sang mga Judeo; kag nagapuno sila sang taan nga mahigko kag mangil-ad nga pispis. Nakita ko ang dau nga kalautan kag kahigko-an sa mga iglesya; apang nagaangkon sila nga mga Kristohanon. Ang ila buluhaton, ang ila mga pangamuyo, kag ila mga panalabiton, mga kangil-aran sa igtulolok sang Dios. Siling sang manugtunda, ang Dios indi magasimhot sa ila mga pagtililipon. Ang pagkadaluk, panglupig kag dinaya amo ang ginabuhat nila nga wala sing pagbadlong sang ila konsensya. Kag sa tanan sining kalautan nga mga binuhatan ginasumbalik nila ang kunop sa relihiyon. Ginpakita sa akon ang bugal sang madamo nga mga iglesya sa ngalan lang. Ang Dios wala sa ila mga hunahuna; apang ang ila unudnon nga mga hunahuna nagapabilin sa ila mga kaugalingon. Ginapunihan nila sang ila makalolooy nga mga lawas, niyan magtulok a ila mga kaugalingon nga may pagkakontento kag kalipay. Si Jesus kag ang mga manugtunda nagatulok sa ila nga may kaakig. Siling sang manugtunda,Ang ila mga sala kag bugal naglambot na sa langit. Ang ila bahin naandam na. Ang hustisya kag paghukom nagtulog dugay na, apang sa madali magabugtaw. Ang pagtimalus Akon, kag balusan Ko, siling sang Gino-o. Ang makahaladluk nga mga pagpamahug sang ikatatlo ka manugtunda pagakilalahon na, kag magainum sang kaakig sang Dios. Ang indi maisip nga panong sang malaut nga mga manugtunda nagalapnag sang ila mga kaugalingon sa bug-os nga duta. Ang mga iglesya kag relihioso nga mga grupo nagapunsok upud sa ila. Kag ginatulok nila ang relihioso nga mga grupo nga may pagpabugal; kay ang kunop sang relihiyon nagatabon sang labing dalagku nga mga sala kag kalautan.ADP 154.1

  Ang bug-os nga langit nagatulok nga may kaakig, mga tawo, ang binuhatan sang Dios, nga nagapanubo sa labing madalum sang kahuloy-an, kag ginbutang tupong sa mabangis nga binuhat sang ila isigkatawo. Kag ang nagaangkon nga mga sumulunod sinang mahigugmaon nga Manluluwas nga ang Iya balaltyagon gintandug subong isa ka saksi sang kasub-anan sang tawo, sing kinatagipusoon nagpasakup sa sining subra ka daku kag mala-in nga sala, kag nagpuyo sa mga kaulipnan kag mga kalag sang mga tawo. Ginsulat ini tanan sang mga manugtunda. Nasulat ini sa libro. Ang mga luha sang matutum nga mga lalaki kag mga abae, ang mga amay, mga iloy kag mga kabataan, mga utu nga mga lalaki kag mga babae, tanan ini ginasulud sa botilya sang langit. Kasakitan, tawhanon nga kapaitan, ginadala halin sa isa ka duug pakadto sa isa, kag ginabakal kag ginabaligya. Ang Dios nagapugong sang Iya kaakig sa diotay pa nga panahon. Ang iya kaakig nagadilaab batok sini nga pungsod, kag labi na gid batok sa relihioso nga grupo nga nagpatuman, kag pasakup sa ila mga kaugalingon sining makalilisang nga pagpamaligya. Ini nga klase sang walay hustisya, ini nga pagdaugdaug, ini nga mga pagpa-antus, maamo sang sumulunod sang mga malolo kag mapainubsanon ni Jesus makasaksi upud ang walay balatyagon nga papatumbaya. Kag maamo sa ila ang makasakit upud ang maakigon nga pagkakontento, ini tanan nga indi masaysay nga kasakitan sa ilang mga kaugalingon, kag makahimo pa sa pagsimba sa Dios. Isa ka solemne nga pagpasipala, kag si Satanas nagapabugal sini, kag nagapakahuya kay Jeesus kag sang Iya mga manugtunda sining nagapalidpalid, nga nagasiling, upud ang impiernohanon nga kadaugan, Amo ini ang mga sumulunod ni Kristo!ADP 155.1

  Ining nagaangkon nga mga Kristohanon nagabasa sang mga pag-antus sang mga martier, kag ang ila mga luha nagadagayday sa ila mga goya. Nagakatingala sila nga ang mga tawo makaangkon sang mga tagipusoon nga matig-a subong sang paghimo sining dili-tawhanon nga kapintas a ila isigkatawo, samtang sa amo man nga panahon nagakapot sang parehas nila nga mga tawo sa pagkaulipon. Kag indi amo lang ini. Ginapauntat nila ang higot sang kinaugali, kag sa kapintas ginadaugdaug nila ang ila mga isigkatawo sa adlaw-adlaw. Makahimo sila sa pagsakit sang labing indi-tawhanon nga mga kapintas upud ang daw indi maaguanta nga kasakit, kon ipaanggid sa kapintas sang mga papanhon kag walay-dios nga ginhatag sa mga sumulunod ni Kristo. Siling sang manugtunda, Mabatas pa sing labi para sa mga walay-Dios kag para sa mga papanhon sa adlaw sang silot sang paghukom sang Dios sang sini na mga tawo. Ang mga paghibi kag mga pag-antus sang ginpangdaugdaug naglambot na sa langit, kag ang mga manugtunda nagatindug nga naurongan sa katig-a sing tagipusoon, indimahambal, masakit kaayo nga pag-agolo, mapa-it nga mga luha sang nagaantus. Ang kaakig sang Dios indi mag-untat tubtub mahimo Niya ang bug-os nga duta sang kapawa sa pag-inum sang linugdang sang kopa sang Iya kaakig, kag tubtub nga mabalusan Niya sing doble ang Babilonia. Balusi sia bisan pa nga sia magbalus sa inyo, doble sa iya suno sa iyang mga binuhatan; sa kopa nga diin niya ginpuno, pun-a para sa iya sing doble.ADP 155.2

  Nakita ko nga ang agalon sang mga ulipon nagasabat para sa kalag sang iya ulipon nga iya gintagoan sa pagkaignorante, kag ang tanan nga mga sala sang ulipon pagaduawon sa agalon. Ang Dios indi makadala sang ulipon sa langit, nga gintagoan sa pagkawalay kinaadman kag kahuy-anan, nga wala sing nahibaloan sa Dios, ukon sa Biblia, wala sing iban nga kahadlukan kondi ang hanot sang iya agalon, kag wala ginakaptan nga katungdanan subong sang sapat-sapaton nga batasan sang agalon. Apang nagahimo sia sing labing maayo nga butang para sa iya kaangay sang ginahimo sang maloloy-on nga Dios. Togotan niya sia nga daw wala pa gid sia nakahimo; samtang ang agalon magaantus sang pito ka katapusan nga kalalat-an, kag niyan magabangon sa ika-duha ka pagkabanhaw, kag magaantus sa ika-duha, sing labing makalilisang nga kamatayon. Niyan ang kaakig sang Dios maumpawan.ADP 156.1

  Tan-awa ang Amos 3:21; Roma 11:19; Bugna 14:9-10, 18:6.ADP 156.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents