Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 29 - Isa ka Mapag-on nga Tinindugan

  Nakita ko ang isa ka kabon nga nagtindug nga ginabantayan maayo kag mapag-on, kag indi maghatag sang panagway sadtong gusto magbungkag sang natukod nga pagto-o sang lawas. Ang Dios nagatan-aw sa ila nga may pahanugot. Ginpakita sa akon ang tatlo ka mga tikang—isa, duha kag tatlo—ang una, ika-duha kag ikatlo nga mga balita sang mga manugtunda. Siling sang manugtunda, Alaut sa iya nga magabutang sang isa ka pamalabag, ukon magpaakig sa sini nga mga balita. Ang matuod nga paghangop sini nga mga balita isa ka importante kaayo. Ang buas damlag sang mga kalag nabitay sa paagi diin sila ginbaton. Gindala ako liwat tubtub sa sini nga mga balita, kag nakita ko kon paano ka mahal ang pagbakal sang eksperiencia sang mga katawohan sang Dios. Naangkon ini paagi sa daku nga pag-antus kag lapuyot nga pag-inaway. Tikang kag tikang gindala sila sang Dios, tubtub nabutang Niya sila sa mapag-on, indi ma-idog nga tinindugan. Niyan nakita ko ang mga tawo samtang nagapalapit sila sa plataforma, sa indi pa gintapakan kag gin-usisa ang sadsaran. Ang iban nagakasadya kag sa gilayon nagtapak sa iya. Ang iban nagsugod sa pagpangita sang sayop sa pagpahamtang sang sadsaran sang plataforma. Naghandum sila nga ang pagdugang nahimo, niyan ang plataforma mangin labi ka himpit, kag ang mga tawo labing ka malipayon. Ang iban naglumpat halin sa plataforma kag gin-usisa ini, niyan nakakita sing sayop sa iya, nagpahayag sini nga gintukod nga sala. Nakita ko nga halus tanan nagtindug sing mabakud sa plataforma, kag naghambal sa iban nga naglumpat sa gowa kag nag-untat sang ila mga reclamo, kay ang Dios amo ang manugtukod kag nagapakig-away sila batok sa Iya. Gin-isip nila liwat ang katingalahan nga buluhaton sang Dios, nga nagdul-ong sa ila sa mabakud nga plataforma, kag sing tingub halus sila tanan nagtangla sang ila mga mata sa langit, kag sa mabaskug nga tingog naghimaya sa Dios. Ini nagtandug sang iban nga nagreclamo, kag nagbiya sang plataforma, kag sa liwan sila nga may mapainubuson nga panulok nagtapak sa iya. ADP 136.3

  Gintudlo ako balik sa pagbantala sang una nga pagkari ni Kristo. Si Juan ginpadala sa espiritu kag gahum ni Elias sa pag-aman sang alagyan para sa pagkari ni Jesus. Yadtong nagsikway sang pamatuod ni Juan wala nakabaton sang pagpakamaayo sang mga pagtudlo ni Jesus. Ang ila pagpamalabag sa pagbantala sang Iya una nga pagkari nagbutang sa ila diin indi sila handa sa pagbaton sang labing mabakud nga pagpamatuod sang Iya pagka-Mesias. Si Satanas nagpadayon pagtoytoy sadtong nagsikway sang balita ni Juan sa paglakat pa gid sa malayo, sa pagsikway kay Jesus kag paglansang sa Iya. Sa paghimo sini, ginbutang nila ang ila mga kaugalingon diin indi sila makabaton sang pagpakamaayo sa adlaw sang Pentecoste, nga magatudlo sa ila sang dalan pakadto sa langitnon nga Santuario. Ang pagkagisi sang kombong sang templo nagpakita nga ang mga Judeonhon nga mga halad kag mga ordinansa indi na mabaton. Ang daku nga pag-antus nahalad na, kag ginbaton, kag ang Balaan nga Espiritu nga nagkunsad sa adlaw sang Pentecoste nagdaldal sang mga panghunahuna sang mga gintoton-an gikan sa dutan-on nga Santuario pakadto sa langitnon, diin si Jesus nagsulud paagi sa Iya kaugalingon nga dugo, kag ginbobo sa Iya mga gintoton-an ang mga kaayohan sang Iya pagtumbas. Ang mga Judeo ginbayaan sa himpit nga pagpatalang kag bug-os nga kadudulman. Gindula nila ang tanan nga kapawa nga ila unta maangkon sa plano sang kaluwasan, kag sa gihapon nagsalig sa ila walay pulos nga mga pag-antus kag mga halad. Indi na sila mapakamaayo sang pagpatunga ni Kristo sa Balaan nga hulot. Ang langitnon nga Santuario nagkuha sang lugar sang dutan-on, apang wala sila sing kahibalo sang dalan pakadto sa langitnon.ADP 137.1

  Madamo ang nagtulok nga may kalisang sang paagi nga paglagas sang mga Judeo kay Jesus sa pagsikway kag paglansang sa Iya. Kag sang ginbasa nila ang maragtas sang Iya makahuluya nga pagpintas, naghunahuna sila nga nahigugma sila kay Kristo, kag indi unta magpanghiwala sa Iya kaangay kay Pedro, ukon maglansang sa Iya kaangay sa mga Judeo. Apang ang Dios nga nakasaksi sang ila pakitakita nga simpatiya para sa Iya Anak, ginpamatud-an sila, kag gindala sa pagtilaw yadtong gugma nga ginpakita nila para kay Jesus.ADP 138.1

  Ang bug-os nga langit nagbantay nga may madalum nga kabalaka sang pagbaton sang balita. Apang madamo sang nagpakita lang sa paghigugma kay Jesus, kag nagpatulo sang ila mga luha sang ila pagbasa sang sugilanon sang krus, sa baylo nga batonon ang balita nga may kalipay, nadugangan sang kaakig, kag gintago-an ang maayo nga balita sang pagkari ni Jesus, kag ginpahayag nga ini isa ka pagpatalang. Indi sila magpakig-upud sadtong naghigugma sang pagkari ni Jesus, apang gina-akigan sila, kag ginpagowa sila sa mga simbahan. Yadtong nagsikway sang una nga balita indi mapakamaayo sang ika-duha, kag indi mapakamaayo sang singgit sa tungang-gab-i, nga amo ang magpaandam sa ila sa pagsulud upud kay Jesus paagi sa pagto-o sa Labing Balaan nga hulot sang langitnon nga Santuario. Sa pagsikway sang unang duha ka mga balita, indi sila makakita sa balita sang ikatatlo ka manugtunda, nga nagapakita sang dalan sa Labing Balaan nga hulot. Nakita ko nga ang mga simbahan sa ngalan lamang, sang ang mga Judeo naglansang kay Jesus, naglansang sini nga mga balita, kag busa wala sila sing kaalam sang ginabuhat sa langit, ukon sang dalanon pakadto sa Labing Balaan nga hulot, kag indi sila mapakamaayo sang pagpatunga ni Jesus didto. Kaangay sang mga Judeo, nga naghalad sang ila walay pulos nga mga pag-antus, naghalad sila sang ila walay pulos nga mga pangamuyo sa duug nga ginbayaan ni Jesus, kag si Satanas, nalipay sa pagdaya sang nagapakitakita nga mga sumulunod ni Kristo, ginhigot sila sa iya si-od kag nagpakunokuno sang relihioso nga batasan, kag nagliso sang mga hunahuna sining nagapakunokuno nga mga Kristohanon pakadto sa iya kaugalingon, kag nagapangabudlay upud sang iya gahum, ang iya mga talandaan kag butig nga mga katingalahan. Ang iban nagadaya sa isa ka paagi kag ang iban sa isa. May lainlain sia nga mga pagdaya nga gin-aman sa pagtandug sang lainlain nga mga hunahuna. Ang iban makita upud ang kalisang sa isa ka pagdaya, samtang sila sing handa nagabaton sang iban. Si Satanas nagadaya sang iban sa Espiritismo. Nagahari man sia subong nga isa ka manugtunda sang kapawa, kag nagalapta sang iya influencia sa bug-os nga duta. Nakita ko ang butig nga reformasyon bisan diin. Ang mga iglesya ginadayaw, kag gin-isip nga ang Dios nagapangabudlay sing katingalahan para sa ila, nga lain ini nga espiritu. Madula ini kag magabilin sang kalibutan kag sang iglelsya sa labing malain nga kahimtang sang sa una.ADP 138.2

  Nakita ko nga ang Dios may maminatud-on nga kaanakan sa tunga sang indi-matuod nga mga Adventista, kag ang nahulog nga mga iglesya, kag mga ministro, kag ang mga tawo pagatawgon pagowa gikan sini nga mga iglesya, sa indi pa ibobo ang mga kalalat-an, kag sing malipayon magabaton sila sang kamatuoran. Nahibalo si Satanas sini, kag sa indi pa ang dakung pagsinggit sang ikatatlo ka manugtunda, magapabangon sa kasadya ining relihioso nga mga grupo, kag yadtong nagsikway sang kamatuoran maghunahuna nga ang Dios kaupud nila. Naglaum sia sa pagdaya sing matuod, kag magdul-ong sa ila sa paghunahuna nga ang Dios sa gihapon nagapangabudlay para sa mga iglesia. Apang ang kapawa magasilak, kag ang tagsa ka maminatud-on magabiya sang nahulog nga mga iglesya, kag magatindug upud sang mga nabilin.ADP 139.1

  Tan-awa ang Mateo kapitulo 3; Binuhatan kapitulo 2; 2 Korinto 11:14; 2 Tesalonika 2:9-12; Bugna 14:6-12ADP 140.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents