Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 19 - Kamatayon, Indi Kabuhi nga Dayon Ara sa Kasakitan

  Ginsugdan ni Satanas ang iya pagdaya sa Eden. Naghambal sia sa kay Eva, Indi gid ikaw mapatay. Amo ini ang una nga leksyon ni Satanas sa dili-pagkamamalatyon sang kalag; kag iya ini ginpadayon nga pagdaya halin sadto nga ti-on tubtub subong, kag pagapadayonon tubtub ang pagpaulipon sang kaanakan sang Dios magaliso. Gintudlo ako kay Adan kag kay Eva sa Eden. Nagkuha sila sing kahoy nga gindumili-an, niyan ang nagasidlak nga espada ginbutang palibot sa kahoy sang kabuhi, kag gintabog sila gikan sa Hardin, basi magkaon sila sang kahoy sang kabuhi, kag mangin makasasala sila sing dayon. Ang kahoy sang kabuhi amo ang magapadayon sang kabuhi nga walay katapusan. Nakabati ako sang manugtunda nga nagapamangkot, Sin-o sang panimalay ni Adan ang nakaagi sadtong nagasidlak nga espada, kag nakakaon sang kahoy sang kabuhi? Nakabati ako sang isa ka manugtunda nga nagsabat, Wala sing isa sa panimalay ni Adan ang nakaagi sadto nga nagabadlak nga espada, kag nakakaon sadto nga kahoy; busa wala sing makasasala nga dili mamatay. Ang kalag nga nagapakasala mamatay sang kamatayon nga walay katapusan; isa ka kamatayon nga magapadayon sa walay katubtuban, diin wala sing paglaum sang pagkabanhaw; niyan ang kaakig sang Dios mahaganhagan.ADP 93.3

  Nagpatingala sa akon nga si Satanas nagmadinaugon sing maayo sa pagpapati sa mga tawo pagto-o nga ang mga polong sang Dios, Ang kalag nga makasala mamatay, nagkahulogan nga ang kalag nga makasala indi mamatay, apang magkabuhi sing dayon sa kasakitan. Siling sang manugtunda, Ang kabuhi, kabuhi, bisan ara sa kasakit ukon sa kalipay. Ang kamatayon wala sing kasakitan, wala sing kalipayan, wala sing kaakigon.ADP 94.1

  Si Satanas nagsugid sa iya mga manugtunda sa paghimo sang isa ka pinasahe nga pagpaninguha sa pagpalapnag sang pagdaya kag butig nga ginliwatliwat hambal sadto sa kay Eva sa Eden, Indi ka gid mamatay. Kag sang ang sayop ginbaton sang mga tawo, kag nagto-o sila nga ang tawo indi mamatay, si Satanas nagdul-ong pa gid sa ila sa unhan sa pagto-o nga ang makasasala magakabuhi sa walay katubtuban nga kasakitan. Niyan ang dalan gin-andam para kay Satanas sa pagbuhat paagi sa iya mga representante, kag dakpon ang Dios sa atubangan sang mga tawo subong isa ka matimaluson nga talawan; kag yadtong wala nagapahamuot sa Iya, magalumpat sa impierno, kag pabatyagon sila sing dayon sang Iya kaakig; kag nga mag-antus sang indi-mahambal nga kasakit, samtang magtan-aw Sia sa ila sa ubos nga may kalipay, nga nagalubag sila sa makangilidlis nga mga pag-antus kag walay katubtuban nga dabdab. Nahibalo si Satanas nga kon ini nga sayop mabaton, ang Dios pagakahadlukan kag pagaakigan sang madamo gid, sa baylo nga higugmaon kag dayawon; kag nga madamo ang madala sa pagpati nga ang pagpahog sang polong sang Dios indi sing matuman sing matuod; kay ini batok sa Iya karakter nga maloloy-on kag gugma, sa paghaboy sang mga tinuga nga Iya gintuga sa walay katubtuban nga kasakitan. Gindala sila ni Satanas sa isa naman ka pagpasubra, sa pagtulok sing bug-os sa hustisya sang Dios, kag ang mga pagpamahug sa Iya Polong, kag ipakita Sia nga maloloy-on sa tanan, kag nga wala sing isa nga mawala, apang tanan, sila nga balaan kag makasasala, sa katapusan maluwas sa Iya nga ginharian. Sa silot sang bantug nga sayop sang walay pagkapatay nga kalag, kag walay katapusan nga kasakitan, si Satanas nagkuha sang kahigayonan sa isa naman ka klase, kag gindul-ong sila sa pagtamod sa Biblia nga isa ka wala ginbugayan sang Espiritu Santo nga libro. Naghunahuna sila nga nagatudlo ini sang madamo nga maayo nga mga butang; apang indi sila makasalig sini sa iya kag higugmaon ini; tungod kay gintudloan sila nga ini nagapahayag sang doktrina sang walay katubtuban nga kasakitan.ADP 94.2

  Si Satanas nagkuha sang kahigayonan sang isa pa gid ka klase, kag gindul-ong sila sa unhan pa gid sa pagpanghiwala nga may Dios. Wala sila sing makita nga pagpadayon sang karakter sang Dios kag sang Biblia, kon Iya sakiton ang isa ka bahin sang tawhanon nga panimalay, sa bug-os nga walay katubtuban sa makalilisang nga mga pagpasakit; kag ginapanghiwala nila ang Biblia kag ang iya Manugsulat, kag ginaisip ang kamatayon subong isa ka walay katapusan nga pagtulog.ADP 95.1

  Niyan si Satanas nagdul-ong sa isa naman ka klase nga mahinadlukon kag tamaran sa paghimo sang sala: kag matapus sila makasala, ipakita niya sa ila atubangan nga ang bayad sang sala indi kamatayon, kondi kabuhi nga dayon sa makalilisang nga kasakitan, nga pagabatason tubtub sa katapusan nga kapanahunan sang katuigan. Gindugangan ni Satanas ang kahigayonan, kag ginpadaku sa ila mga maluya nga mga hunahuna ang mga kalahadlukan sang walay katapusan nga impierno, kag nagbantay sang ila mga hunahuna, kag nagdula sang ila mga inug-rason. Niyan nagpabugal si Satanas kag ang iya mga manugtunda, kag yadtong walay pagtoloohan kag ang wala nagapati nga may Dios nagbuylog sa paghaboy sang kalainan batok sa Kristianismo. Gin-isip nila ining malaut nga mga silot tungod sa pagbaton sang kabilogan nga patopato, subong mga resulta sang pagto-o sa Biblia kag sang iya Manunulat.ADP 95.2

  Nakita ko nga ang langitnon nga panong napun-an sang kaakig sa sining mabakud nga buluhaton ni Satanas. Nagpamangkot ako nga-a ining tanan nga mga pagpangdaya pagaagihan agud makahatag sing efekto sa mga panghunahuna sang mga tawo, nga ang mga manugtunda sang Dios gamhanan, kag kon sogoon, sa mahapus makabugto sang gahum sang kaaway. Niyan nakita ko nga ang Dios nahibalo nga si Satanas magatinguha sa tanan nga arti sa paglaglag sang tawo; busa ginhimo niya ang Iya Polong nga maula, kag ginhimo sang iya mga dibuho sa tawo nga maathag kaayo nga ang labing maluya indi na kinahanglan magpakasala. Niyan, matapus ihatag ang Polong sa tawo, sing mahinalongon gintipigan ini, agud si Satanas kag ang iya mga manugtunda, paagi sa bisan kay sin-o nga ahente ukon representante, indi malaglag sini. Samtang ang iban nga mga libro malaglag, ining balaan nga Balasahon kinahanglan mangin walay katapusan. Kag paidalum sa malapit na ang pagtakup sang panahon, kon ang mga pagdaya ni Satanas magadugang, ang mga kopya sini nga Libro magadugang, agud ang tanan nga maghandum sini makaangkon sang kopya sining ginpakita sang Dios nga kabobot-on sa tawo, kag, kon gusto nila, makapanalipod sang ila mga kaugalingon batok sa mga pagdaya kag butig nga mga katingalahan ni Satanas.ADP 96.1

  Nakita ko nga ang Dios sing pinasahe nagbantay sang Biblia, apang ang mga maalam nga mga tawo, kon ang mga kopya diotay, nagbaylo sang mga polong sa iban nga mga hitabo, naghunahuna nga ginahimo nila ini sing labi ka maathag, nga sa matuod ila ginatagoan yadtong maathag, agud magsandig sila sa ila matukod nga mga panghunahuna nga gingahuman sang palatonlaton. Apang nakita ko nga ang polong sang Dios, sa kabilogan, isa ka himpit nga kadena, isa ka bahin sang Kasulatan nga nagapaathag sa isa. Ang matuod nga mga manugpangita sang kamatuoran indi kinahanglan nga magsayop; indi lang ang polong sang Dios maathag kag simple sa pagpahayag sang alagyan pakadto sa kabuhi, apang ang Balaan nga Espiritu ginahatag sa paggiya kag sa pagpahangop sa dalan sang kabuhi nga ginapakita sa Iya Polong.ADP 96.2

  Nakita ko nga ang mga manugtunda sang Dios indi gid maggahum sang kabobot-on. Ang Dios nagapahamtang sa atubangan sang tawo, kabuhi kag kamatayon. Makahimo sia sang iya pagpili. Madamo ang naghandum sang kabuhi, apang nagapadayon sa paglakat sa masangkad nga dalan, tungod kay wala nila ginpili ang kabuhi.ADP 97.1

  Nakita ko ang kalooy kag kaawa sang Dios sa paghatag sang Iya Anak sa pagpakamatay para sa sala sang tawo. Yadtong indi magpili sa pagbaton sang kaluwasan nga sing mahal ginbayad para sa ila, pagasilotan. Ang mga tawo nga gintuga sang Dios nagpili sa paglalis batok sa Iya panggobierno; apang nakita ko nga ang Dios wala nagsira sa ila sa impierno sa pag-antus sang walay katapusan nga kasakitan. Indi Niya sila madala sa langit; kay sa pagdala sa ila sa panong sang mga putli kag balaan magahimo sa ila sing himpit nga kasakitan. Ang Dios indi magdala sa ila sa langit, bisan paantuson sila sing dayon. Pagalaglagon Niya sila sing bug-os, kag himoon nga daw wala natawo, niyan ang Iya hustisya mangin mabusog. Ginforma Niya ang tawo halin sa yab-ok sang duta, kag ang malalison kag indi-balaan pagatapuson sang kalayo, kag ibalik sa yab-ok liwat. Nakita ko nga ang kaayo kag kalooy sang Dios sa sini, magadul-ong sang tanan sa pagdayaw sang Iya batasan, kag sa pagtahud sa Iya; kag matapus ang mga malauton pagalaglagon sa duta, ang tanan nga langitnon nga panong magasiling, Amen!ADP 97.2

  Si Satanas magatulok sing may daku nga kabulusgan sadtong nagato-o sa ngalan ni Kristo, kag sing hanuot nagalikaw sa sini nga mga pagdaya nga ginforma sang iya kaugalingon. Ang iya buluhaton amo sa gihapon ang paghimo sang bag-o nga mga pagdaya. Ang iya gahum nagadugang, kag nagatubo sia sing labing artihan. Nagapaayon sia pagdumala sang iya mga representante, ang mga papa kag mga kaparian, sa pagbayaw sang ila mga kaugalingon, kag sa pagpaisog sang mga katawohan sa paghingabot sing mapait yadtong nagahigugma sa Dios, kag indi handa sa pagsunod sa iya mga daya, nga ginapakilala sa ila. Si Satanas magakadto sa iya mga ahente sa paglaglag sang mga debotado nga mga sumulunod ni Kristo. O ang mga pag-antus kag kasakitan, nga ginhimo nila sa mga hamili sang Dios sa pagbatas! Ang mga manugtunda nagtago sang matutum nga rekord sini tanan. Apang si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagpabugal, kag ginhambalan yadtong mga manugtunda nga nagaalagad kag nagapabaskug sadtong nagaantus nga mga balaan, nga pagapatyon sila, agud wala na sing mabilin nga isa ka matuod nga Kristohanon sa duta. Nakita ko nga ang iglesya sang Dios putli niyan. Wala sing kahadlukan nga mga tawo nga may mahigko sing mga tagipusoon nga nagasulod sa iglesya sang Dios; kay ang matuod nga Kristohanon, nga nagtindug sa pagpahayag sang iya pagto-o, ara sa katalagman sang bitayan, sang poste, kag sang tanan nalang nga pagpaantus nga mainvento ni Satanas kag sang iya malaut nga mga manugtunda, kag isulud sa hunahuna sang tawo.ADP 97.3

  Tan-awa ang Genesis kapitulo 3; Manugwali 9:5, 12:7; Lukas 21:33; Juan 3:16; 2 Timoteo 3:16; Bugna 20:14-15, 21:1, 22:12-19ADP 98.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents