Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 3 - Ang Plano sang Kaluwasan

  Ang kasubo nagpuno sang langit, sang nahibaloan nga ang tawo nawala, kag ang kalibutan nga gintuga sang Dios mapuno sang mga binuhat nga nadistino sa kasulob-an, balati-an, kag kamatayon, kag wala sing paagi nga makalikaw ang malinapason. Ang bug-os nga panimalay ni Adan kinahanglan mamatay. Nakita ko ang mahigugmaon nga Jesus, kag ang panulok nga may simpatiya kag kasubo sa iya dagway. Sa wala madugay nakita ko Sia nga nagpalapit sa masilaw kaayo nga kapawa nga nagalibot sa Amay. Hambal sang upud ko nga manugtunda, nagasugilanon Sia maayo sa Amay. Ang kabalaka sang mga manugtunda daw mabug-at gid kaayo samtang si Jesus nagasugilanon sa Iya Amay. Tatlo ka besis natakpan Sia sang mahimayaon nga kapawa sang Amay, kag sa ikatatlo nga panahon nga nagowa Sia halin sa Amay, ang Iya pagkatawo nakita. Ang Iya dagway maugdang, wala sing kalibog kag kagamo, kag nagasiga nga may kaawa kag paghigugma, nga indi mamitlang sang mga polong. Ginpahibalo Niya dayon sa panong sang mga manugtunda nga ang alagyan sang paglikaw nahimo para sa nadula nga tawo. Ginsugiran Niya sila nga magpakilooy Sia sa Iya Amy, kag nagtanyag sa paghatag sang Iya kabuhi subong nga tumbas, kag angkonon ang sentencia sang kamatayon sa Iyang kaugalingon, nga pinaagi sa Iya ang tawo makakita sing kapatawaran. Nga paagi sa kaayohan sang Iya dugo, kag pagtuman sa kasogoan sang Dios, makaangkon sila sang pabor sang Dios, kag dalhon sa matahum nga hardin, kag magakaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi.ADP 21.4

  Sa sinugdan ang mga manugtunda indi makapangalipay kay ang ila pangulo indi makatago gikan sa ila, apang nagbukas sa atubangan nila sang plano sang kaluwasan. Ginsugiran sila ni Jesus nga magatindug Sia sa tunga sang kaakig sang Iya Amay kag sang makasasala nga tawo, nga magapas-an Sia sing kalautan kag pagtamay, kag diotay lang ang magabaton sa Iya subong nga Anak sang Dios. Halus tanan maakig sa Iya kag magasikway sa Iya. Talikdan niya ang bug-os Niya nga himaya sa langit, magpakita sa duta nga isa ka tawo, magpaubos sang Iya kaugalingon subong isa ka tawo, magkilala pinaagi sa Iyang kaugalingon nga eksperiencia sa lainlain nga mga pagpanulay nga sugataon sang tawo agud mahibalo Sia kon paano magsugata sadtong pagapanulayon; kag nga sa katapusan, kon mahuman na ang Iya tinotoyo subong isa ka manunudlo, kag itugyan Sia sa mga kamot sang mga tawo, kag magaantus sang halus tuman kapintas nga pag-antus na ginapabaskug ni Satanas kag sang iya mga manugtunda sa malauton nga mga tawo nga pagasakiton; nga mapatay Sia sa labing kapintas nga kamatayon, igabitay sa tungatunga sang mga langit kag sang duta subong nakasala nga makasasala; nga magaantus Sia sang makakulogmat nga mga oras sang pag-antus, nga bisan ang mga manugtunda indi makatulok, apang magatabon sang ila mga goya sa talan-awon. Indi lang sa panglawas ang Iya pagaantuson, apang sa pangutok nga kasakitan, kag ang pag-antus lawasnon indi matupungan. Ang kabug-at sang mga sala sang bug-os nga kalibutan mangin sa Iya. Ginhambalan Niya sila nga mamatay Sia kag magabangon liwat sa ikatatlo ka adlaw, kag magasaka sa Iya Amay sa pagpatunga para sa malalison, makasasala nga tawo.ADP 22.1

  Ang mga manugtunda naghapa sang ila mga kaugalingon sa atubangan Niya. Nagtanyag sila sang ila mga kabuhi. Si Jesus nagsiling sa ila nga paagi sa Iya kamatayon magaluwas sang madamo; nga ang kabuhi sang manugtunda indi makabayad sang utang. Ang Iya lamang kabuhi ang mabaton sang Iya Amay para sa pagtubos sang tawo.ADP 23.1

  Si Jesus naghambal man sa ila nga may bahin sila nga himoon, nga mangin kaupud Niya sila, kag sa lainlain nga tion magapabaskug sa Iya. Nga kuhaon Niya ang kinaugali sang nahulog nga tawo, kag nga ang Iya kusog indi makatupong sa ila. Kag mangin saksi sila sa Iyang pagtamay kag daku nga mga pag-antus. Kag sang sila magasaksi sang Iya mga pag-antus, kag sang ang kaakig sang mga tawo sa Iya, magaalsa sang ila labing daku nga balatyagon, kag tungod sang ila gugma sa Iya, gusto nila buligan Sia, kag pagaluwason gikan sa Iya mga manugpatay, apang indi sila makapamalabag sa pagpugong sang bisan ano nga ila makita; kag nga maghimo sila sang ila bahin sa pagkabanhaw; nga ang plano sang kaluwasan gindibuho, kag ginbaton sang Iya Amay ang amo nga plano.ADP 23.2

  Upud ang balaan nga kasubo, ginlipay kag ginpabaskug ang mga manugtunda, kag ginpahibalo Niya sila nga sa ulihi yadtong Iya pagatubson mangin kaupud Niya, kag magapuyo upud sa Iya sing dayon; kag nga paagi sa Iya kamatayon magtubos Sia sing madamo, kag magalaglag sa Iya nga may gahum sang kamatayon. Kag ang Iya Amay magahatag sa Iya sang ginharian kag ang kadaku sang ginharian idalum sang bug-os nga langit, kag pagadumalahan Niya ini sa walay katubtuban. Si Satanas kag ang mga makasasala pagalaglagon, indi na magagamo sang langit, bisan ang mga ginputli, ang bag-ong duta. Si Jesus magapakilooy sa langitnon nga panong nga magpasag-uli sa plano nga ginbaton sang Iya Amay, kag magkasadya kay ang nahulog nga tawo pagabayaran liwat paagi sa Iya kamatayon, sa pag-ambit sing kalooy sang Dios kag magkalipay sa langit.ADP 23.3

  Niyan kalipay, indi mamitlang nga kalipay, magapuno sang langit. Kag ang langitnon nga panong nagkanta sang kalantahon sang pagdayaw kag pagsimba. Gintandug nila ang ila mga alpa kag nagkanta sang nota nga mataas pa sang sa ila nahimo sadto, kay ang daku nga kalooy kag pagpasugot sang Dios sa pagtugyan sang Iya labing Hinigugma sa pagpakamatay para sa katawohan sang mga rebelde. Ang pagdayaw kag pagsimba ginbobo para sa pagsikway sang kaugalingon kag pag-antus ni Jesus; nga magpasugot Sia sa pagbiya sa sabakan sang Iya Amay, kag nagpili sang kabuhi sang pag-antus kag kapintas, kag magpakamatay sang indi matupungan nga kamatayon sa paghatag sang kabuhi sa iban.ADP 24.1

  Siling sang manugtunda, naghunahuna bala kamo nga ang Amay nagtugyan sang Iya hinigugma kaayo nga Anak nga wala sing pagpanimbasug? Wala, wala. Isa gani ka pagpaninguha sang Dios sang langit kon bala pabay-an nalang sa pagkawala ang nakasala nga tawo, okon ihatag ang Iya hinigugma nga Anak sa pagpakamatay para sa ila. Ang mga manugtunda nagkabala gid sa kaluwasan sang tawo nga makita gani sa tunga nila yadtong nagtugyan sang ila himaya, kag magahatag sang ila kabuhi sa nagakawala nga tawo. Apang, siling sang akon kaupud nga manugtunda, wala ina sing pulos. Ang paglapas daku kaayo nga ang kabuhi sang manugtunda indi makabayad sa utang, wala sing iban kondi ang kamatayon kag pagpatunga sang Iya Anak ang magabayad sa utang, kag magaluwas sang nadula nga tawo gikan sa walay paglaum nga kasulob-an kag kasakitan.ADP 24.2

  Apang ang buluhaton sang mga manugtunda ginhatag sa ila, sa pagsaka kag pagpanaug upud ang makapakusog nga bulong halin sa himaya sa pagpaumpaw sa Anak sang Dios sa Iya mga pag-antus, kag pag-alagad sa Iya. Kag, ang ila man buluhaton amo ang pagbantay kag pagtuman sang mga sakup sang bugay gikan sa malaut nga mga manugtunda, kag sang kadulum nga ginahaboy permi ni Satanas palibot sa ila. Nakita ko nga imposible sa Dios ang pagpanas kag pag-ilis sang Iya kasogoan, sa pagluwas sang nawala, kag nagakadula nga tawo; gani gin-antus Niya ang pagpakamatay sang Iya Anak para sa paglapas sang tawo.ADP 24.3

  Si Satanas sa liwat nagkasadya upud sang iya mga manugtunda nga sia makasarang , pinaagi sa pagkahulog sang tawo, sa pagbotong paidalum sang Anak sang Dios gikan sa Iya mataas nga katungdanan. Ginsugiran niya ang iya mga manugtunda nga kon si Jesus magsuklob sang kinaugali sang nahulog nga tawo, malabawan niya Sia sa gahum, kag balabagan ang pagtuman sa plano sang kaluwasan.ADP 25.1

  Ginpakita sa akon niyan si Satanas subong nga isa ka malipayon, mapataastaason nga manugtunda. Niyan ginpakita sa akon nga amo sia subong. Nagadala pa sia sang harianon nga dagway. Ang iya mga panagway dungganon, kay sia manugtunda nga nahulog. Apang ang makita sa iya dagway amo ang kapuno sang kagamo, kabalaka, walay kalipay, malisya, kaakig, pasaway, panglimbong, kag tanan nga kalautan. Yadtong agtang nga sadto anay dungganon, akon gid nahimutaran. Nakita ko nga ginhigkoan niya ang iya kaugalingon sa malawig, kag ang tanan nga maayo nga kualidad nagpaidalum, kag ang tanan nga malain nga batasan nagtubo. Ang iya mga mata madalum, huloy, kag nagpakita sing daku nga pagdalum. Ang iya lawas daku, apang hulog ang iya unud palibot sa iya mga kamot kag goya. Kag yari karon nakita ko sia, ang iya sag-ang nagatongtong sa iyang wala nga kamot. Ang iya hitsura daw ara sia sa madalum nga painoino. Isa ka yuhum ara sa iya dagway nga nagpakurog sa akon, puno gid sing malaut, kag Si Satanas nga kalag-it. Ini nga gahum amo ini ang iya ginayuhum sa indi pa niya segurohon ang iya biktima, kag samtang ginahugot niya ang iya biktima sang iya si-od, ini nga yuhum magatubo nga makahaladlok.ADP 25.2

  Tan-awa ang Mateo kapitulo 53.ADP 25.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents