Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 6 - Ang Pagbaylo sang Dagway

  Nakita ko nga ang pagtoo sang mga gintoton-an nagbakud sang daku didto sa pagbaylo sang dagway. Ginpili sang Dios sa paghatag sa mga sumulunod ni Jesus ang mabakud nga pagpamatuod nga Sia ang ginsaad nga Mesias, nga sa ilang mapait nga kasubo kag kapaslawan indi sing bug-os masalikway ang ila pagsalig. Sa pagbaylo sang dagway ginpadala sang Ginoo si Moises kag si Elias sa paghambal upud kay Jesus nahanungod sang Iya pag-antus kag kamatayon. Sa baylo nga pili-on ang mga manugtunda sa pagsugilanon sa Iya Anak, ang Dios nagpili sadtong may eksperiencia sang mga pagtilaw sa duta. Pila ka bilog sang Iya mga sumulunod ang gintugotan sa pag-upud sa Iya kag magtulok sang Iya nawong nga nagasidlak sang diosnon nga himaya, kag nagsaksi sang pagbadlakbadlak sang Iya bisti nga puti, kag nagpamati sa tingog sang Dios, sa makahaladluk nga pagkahari, nga nagasiling, “Ini amo ang Akon Anak nga hinigugma, pamati kamo sa Iya.”ADP 35.1

  Si Elias naglakat upud sa Dios. Indi manami ang iya buluhaton. Ang Dios, paagi sa iya, nagsabdong sang sala. Sia manalagna sang Dios, kag nagpalagyo sia halin sa isa ka duug pakadto sa isa sa pagluwas sang iya kabuhi. Ginpangita sia subong sang sapat nga talonon agud laglagon. Ang Dios nagbayaw sa kay Elias. Gindala sia sang mga manugtunda sa himaya kag nagdaug sa langit.ADP 35.2

  Si Moises isa ka tawo nga ginpasidunggan sang labi sang Dios. Labaw sia ka daku sang sa bisan kay sin-o nga nagkabuhi sing una sa iya. May kahigayonan sia sa pagsugilanon sa Dios sing nawong kag nawong kaangay sang isa ka tawo nga nagasugilanon sa isa ka abyan. Gintugotan sia sa pagtan-aw sing kapawa kag daku nga himaya nga nagalibot sa Amay. Paagi kay Moises ang Gino-o nagluwas sang mga kaanakan sang Israel gikan sa Ehiptohanon nga kaulipnan. Si Moises amo ang isa ka manugpatunga para sa kaanakan sang Israel. Permi sia nagatindug sa tunga nila kag sa kaakig sang Dios. Sang ang kaakig sang Dios nagadabdab sing labi batok sa Israel tungod sang ila pagkadi-matinoohon, ang ila pagkapalakumod, kag ang ila dalagku nga mga sala, ang gugma ni Moises para sa ila gintilawan. Ang Dios nagsaad sa iya nga kon togotan niya ang Israel sa paglakat, pagalaglagon sila apang himoon sia nga isa ka daku nga nasyon. Ginpakita ni Moises ang iya gugma para sa Israel paagi sa iyang hanuot nga pag-ampo. Sa iyang kasubo nagpangamuyo sia sa Dios sa pagtalikod gikan sa Iyang makahaladluk nga kaakig, kag patawaron ang Israel, ukon panason ang iya ngalan sa Iya libro.ADP 35.3

  Sang ang Israel nagkumod batok sa Dios kag batok kay Moises, tungod kay indi sila makakuha sing tubig, gin-akusar nila sia nga nagpangulo sa ila sa pagpatay sa ila kag sa ila mga kabataan. Ang Dios nakabati sang ila mga pagkumod, kag nagsogo kay Moises sa paghampak sang bato agud ang kaanakan sang Israel may tubig. Ginhampak ni Moises ang bato sa kaakig, kag ginkuha ang himaya para sa iya kaugalingon. Ang pagpadayon nga pagkamalauton kag pagkulomoron sang kaanakan ni Israel nagdul-ong sa iya sa labing mahapdi nga kasubo, kag sa diotay lang nalipat sia sa kon paano ang Dios nagpailub sa ila, kag nga ang ila pagkumod indi batok kay Moises, apang batok sa Dios. Naghunahuna lang sia sang iya kaugalingon, daw ano ka daku ang iya sayop, kag daw ano ka diotay ang ila ginapakita nga balus, sang iya madalum nga gugma para sa ila.ADP 36.1

  Sang ginhampak ni Moises ang bato, napaslawan sia sa pagpasidungog sa Dios, kag pagpadaku sa Iya sa atubangan sang Israel, agud nga himayaon nila ang Dios. Kag nangakig ang Dios kay Moises, kag nagsiling nga indi sia makasulod sa duta sang saad. Plano sang Dios sa pagpamatuod permi sa Israel pinaagi sa pagdala sa ila sa makitid nga mga duug, niyan sa ilang daku nga kinahanglan ipakita ang Iya gahum, agud magpuyo Sia sa ilang handumanan, kag himayaon nila Sia.ADP 36.2

  Sang manaug si Moises halin sa bukid dala ang duha ka tapitapi nga bato, kag nakita niya ang Israel nga nagasimba sa bulawanon nga baka, daku gid ang iya kaakig, kag ginhaboy ang mga tapitapi nga bato, kag ginbuong sila. Nakita ko nga wala nakasala si Moises sini. Naakig sia para sa Dios, naimon para sa Iya himaya. Apang sang nagpasugot sia sa kinaandan nga balatyagon sang iya tagipusoon, kag nag-angkon sing himaya para sa iyang kaugalingon, nga para sa Dios, nakasala sia, kag sa sina nga sala ang Dios wala nagtugot sa iya sa pagsulod sa duta sang saad.ADP 37.1

  Si Satanas nagsigi tinguha sa pagpangita sang butang diin makaakusar sia kay Moises sa atubangan sang mga manugtunda. Nagdaug si Satanas kag nahimo niya sa pagpaakig sa Dios, kag nagpahambog sia, kag ginasugiran niya ang mga manugtunda nga kon ang Manluluwas sang kalibutan magahari sa pagluwas sa tawo, madaug niya sia. Kag sa sini nga paglapas si Moises naidalum sa gahum ni Satanas—ang gahum sang kamatayon. Kon nagpabilin sia nga mabakud, kag wala nagpakasala sa paghatag sing himaya sa iya kaugalingon, ang Ginoo unta nagdala sa iya sa duta sang saad, kag niyan ginbayaw sia sa langit sa wala pag-agi sang kamatayon. Nakita ko nga si Moises nag-agi sing kamatayon, apang si Mikael nagpanaug kag naghatag sa iya sing kabuhi sa wala pa niya makita ang pagkadunot. Gin-angkon ni Satanas ang lawas nga iya, apang si Mikael nagbanhaw kay Moises, kag gindala sa langit. Ang yawa naninguha sa paghawid sang iya lawas, kag naakig sing mapait batok sa Dios, gintawag Sia nga di-matarung, sa pa-agi nga ginkuha sa iya ang iya tulukbon. Apang wala ginbadlong ni Mikael ang yawa, bisan pa nga paagi sang iya pagpanulay kag gahum nga ang sologoon sang Dios napukan. Sa mapainubuson gintugyan ni Kristo sia sa Iyang Amay, nga nagasiling, Ang Gino-o nagasabdong sa imo.ADP 37.2

  Ginhambalan ni Jesus ang Iya mga gintoton-an nga may iban nga nagatindug upud sa Iya nga indi makatilaw sang kamatayon tubtub nga makita nila ang ginharian sang Dios nga nagapakari upud ang himaya. Sa pagbaylo sang dagway ini nga saad natuman. Ang panagway ni Jesus nabaylo, kag nagsidlak subong sang adlaw. Ang Iya bisti puti kag nagabanaag. Yara si Moises, kag nagarepresentar sadtong mabanhaw gikan sa mga minatay sa ika-duha nga pagpakita ni Jesus. Kag si Elias nga nabayaw nga wala nakakita sing kamatayon, nagarepresentar sadtong pagabaylohan sa dili-madinolonton sa ika-duha nga pagkari ni Kristo, kag sa indi makaagi sing kamatayon pagalalinon sa langit. Nakita sang mga gintoton-an upud ang kahadluk kag katingala sang dakung pagkadiosnon ni Jesus, kag sang panganud nga naglandong sa ila, kag nabati-an ang tingog sang Dios sa makahalangoyos nga pagkaharianon, nga nagasiling, “Amo ini ang Akon hinigugma nga Anak, pamati kamo sa Iya.”ADP 37.3

  Tan-awa ang Exodo kapitulo 32; Numero 20:7-12;ADP 38.1

  Deutoronomeo 34:5; 2 Hari 2:11; Markos kapitulo 9; Judas 9.ADP 38.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents