Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 17 - Ang Daku nga Paglapas

  Gindala ako pakadto sa panahon sang ang mga diwata nga nagpanghingabot sing mapintas sa mga Kristohanon, kag nagpamatay sa ila. Ang dugo nagabaha. Ang mga dungganon, ang mga maalam, kag ang mga ordinaryo nga mga tawo, alalangay ginpamatay nga wala sing kalooy. Mga manggaranon nga mga panimalay nag-imol tungod kay indi nila pagbayaan ang ila relihiyon. Wala sapayan sang pagpanghingabot kag mga pag-antus nga ginbatas sadtong mga Kristohanon, wala sila nagpanubo sang ila estandarte. Gintipigan nila ang ila relihiyon nga magpabilin nga putli. Nakita ko nga si Satanas nagpabugal kag nagdaug tungod sang mga pag-antus sang mga katawohan sang Dios. Apang ang Dios nagtulok nga may daku nga pagpasugot sa iya matutum nga mga martir, kag ang mga Kristohanon nga nagkabuhi sadtong makahaladluk nga panahon ginhigugma Niya sing daku; kay handa sila sa pag-antus tungod sa Iya. Ang tagsa ka pag-antus nga ginbatas nila nagadugang sang ila balus sa langit. Apang bisan si Satanas nagpangalipay tungod kay nag-antus ang mga balaan, wala sia mabusog. Luyag niya gahuman ang panghunahuna amo man ang lawas. Ang mga pag-antus nga ginbatas sang mga Kristohanon nagdul-ong sa ila sa paghapiip sa Gino-o, kag nagtoytoy sa ila sa paghigugmaanay sa isa kag isa, kag nahadluk sila sa pagpasaklaw sa Iya. Naghandum si Satanas nga pakahuy-an nila ang Dios, niyan madula nila ang ila kusog, kabakud kag kalig-on. Bisan linibo ang ginpamatay, apang ang iban nagatubo sa pagkuha sang ila lugar. Nakita ni Satanas nga nagabuhin ang iya mga sakup, kag bisan nagaantus sila sang pagpanghingabot kag kamatayon, apang naseguro sila sa kay Jesu-Kristo, nga mangin sakup sila sang Iya ginharian, kag ginpahamtang niya ang iya mga plano sa pagdaug pa gid sa inaway batok sa gobierno sang Dios, kag lumpagon ang iglesya. Gintoytoyan niya yadtong mga diwatahan nga nagasimba sa diosdios sa paghakus sang iban nga bahin sang Kristohanon nga pagtoloohan. Nagpakuno-kuno sila nga nagato-o sa paglansang kag pagkayab ni Kristo, nga wala sing pagbaylo sa ila tagipusoon, kag nagpakunokuno sa paghiusa sila upud sa mga sumulunod ni Jesus. O ang makahalaldluk nga katalagman sang iglesya! Amo yadto ang ti-on sang kagamo sa panghunahuna. Ang iban nagpainoino nga kon sila magpanaug kag maghiusa upud sadtong makadiosdios nga nagbaton sang bahin sang Kristohanon nga pagtoo, ini mangin paagi sang ila pagliso. Si Satanas nagpangita sa paghigko sang mga doktrina sang Biblia. Sa katapusan nakita ko ang estandarte nga ginpaubos, kag ang mga diwatahan nagahiusa upud sa mga Kristohanon. Sila mga sumilimba sang mga diosdios, kag bisan sila nagpaka-Kristohanon, gindala nila upud sa ila ang ila diosdios. Gin-ilisan nila ang mga larawan lang sang ila panimbahon, sa larawan sang mga balaan, kag bisan ang larawan ni Kristo, kag ni Maria nga iloy ni Jesus. Sa hinayhinay ang mga Kristohanon naghiusa upud sa ila, kag ang Kristohanon nga relihiyon nahigkoan, kag ang iglesya nadulaan sang iya kaputli kag gahum. Ang iban nagdumili sa paghiusa upud sa ila kag gintipigan nila ang ila kaputli, kag nagsimba sa Dios gid lang. Indi sila magluhod sa bisan ano nga larawan sang bisan ano nga butang sa langit ukon sa ibabaw sang langit, ukon sa idalum sang duta.ADP 85.2

  Nagpabugal si Satanas sa pagkahulog sang madamo; niyan ginpaisug niya ang nahulog nga iglesya sa pagpilit sadtong magtipig sang kaputli sang ila relihiyon, sa pagpasugot sa ila mga tulumanon kag pagsimba sa larawan, ukon pamatyon sila. Ang kalayo sang pagpanghingabot nagdilaab liwat batok sa matuod nga iglesya ni Jesu-Kristo, kag minilyon ang ginpamatay nga wala sing kalooy.ADP 86.1

  Ginpahayag sa atubangan ko sa masunod nga pamaagi: Isa ka daku nga panong sang hentil nga mga diwatahan nagpas-an sang itum nga bandera nga may mga litrato sang adlaw, bulan kag mga bitoon. Ang panong daw maisog kaayo kag akig. Ginpakita niyan sa akon ang isa naman ka panong nga nagadala sang isa ka putli kag puti nga bandera, kag sa sini nasulat ang Kaputli, kag Kabalaan sa Gino-o. Ang ila mga panagway namarkahan sang kabakud kag langitnon nga pagpailub. Nakita ko ang hentil nga mga diwatahan nga nagpalapit sa ila, kag may daku nga pagpamatay. Ang mga Kristohanon nagkalatunaw sa ila atubangan; apang ang panong sang Kristohanon naghapiip sing labi ka tingub, kag ginkaptan ang bandera sing malig-on pa. Samtang madamo ang nagkalatumba, ang iban nagdalagan palibot sa bandera kag gin-ilisan ang ila mga duug.ADP 87.1

  Nakita ko ang panong sang mga diwatahan nga nagasinapol sing tingub. Napaslawan sila sa pagpasunod sang mga Kristohanon, kag nagpasugot sila sa isa naman ka plano. Nakita ko nga ginpanubo-nubo nila ang ila estandarte, kag ginpalapitan nila yadtong mabakud nga panong sang mga Kristohanon, kag naghimo sing suhuestiyon sa ila. Sa sinugdan ang ila pagsugyot ginbalibaran. Niyan nakita ko ang panong sang mga Kristohanon nga nagsinapol. Ang iban nagsiling nga panubo-nuboan nila ang estandarte, kag batonon ang mga suhuestiyon, kag luwason ang ila mga kabuhi, kag sa katapusan makadaug sila sing kusog sa pagpasaka sang bandera sa tunga sadtong mga hentil nga mga diwatahan. Apang ang iban indi magpasugot sa sini nga plano kondi nagpili nga magpakamatay nga nagakapot sang ila bandera, sa baylo nga panubo-an ini. Niyan nakita ko ang madamo sadtong Kristohanon nga panong nga nagpapanaug sang bandera, kag nag-impon sa mga hentil; samtang ang mga maligdong kag mabakud nagpangita sang bandera, kag ginpataas ini liwat. Nakita ko ang iban sa ila nagpadayon sa pagbulag sa panong sadtong nagadala sing putli nga bandera, kag nagbuylog sa mga diwatahan, kag naghiusa sila sing tingub sa itum nga bandera, sa paghingabot sadtong nagadala sang putli nga bandera, kag madamo ang ginpamatay; apang ang puti nga bandera ginkaptan kag ginpataas, kag ang mga tawo gintuboy sa paglibot sa iya.ADP 87.2

  Ang mga Judeo nga ginsugdan sang kaakig sang mga hentil batok kay Jesus, indi makapanginluwas. Sa hulukmanan ang ginpaakig nga mga Judeo nagsinggit, sang si Pilato nagaduhaduha pa sa pagsilot kay Jesus. Ang Iya dugo mangin sa amon kag sa amon mga kaanakan. Ang kaliwatan sang mga Judeo nagaeksperiencia sang katumanan sining makahalanguyos nga panghimalaut nga ila gintawag paidalum sa ila kaugalingon nga mga olo. Ang mga hentil kag yadtong gintawag nga mga Kristohanon alalangay nga ila mga kaaway. Yadtong nagapaka-Kristohanon, sa ilang kapagsik para sa krus ni Kristo, tungod kay ang mga Judeo naglansang kay Jesus, naghunahuna sila nga sa daku nila nga pag-antus nga ihatag sa ila mga kaugalingon, labing maayo nga makapahamuot sila sa Dios; kag madamo sadtong dili matinuohon nga mga Judeo ginpamatay, samtang ang iban gintabog gikan sa isa ka duug pakadto sa isa, kag ginsilotan sa halus tanan nga pamaagi.ADP 88.1

  Ang dugo ni Kristo, kag sang mga gintoton-an, nga ila ginpamatay, mangin yara sa ila, kag sa makakulogmat nga paghukom gindu-aw sila. Ang panghimalaut sang Dios nagsunod sa ila, kag nahimo sila nga halambalanon sa mga hentil kag sa mga Kristohanon. Ginlikawan sila, ginpakanubo kag gindumtan, nga daw ang agipo ni Cain (ginapalagyohan) ara sa ila. Apang nakita ko nga ang Dios sing makatilingala nagtipig sini nga katawohan, kag nagpalapnag sa ila sa bug-os nga kalibutan, nga kon tulukon sila nga sing pinasahe ginduaw sang panghimalaut gikan sa Dios. Nakita ko nga ang Dios nagsikway sa ila subong isa ka nasyon; apang may bahin sa ila nga indi makasarang sa paggisi sang kombong gikan sa ila mga tagipusoon. Ang iban makakita pa nga ina nga tagna natuman nahanungod sa ila, kag mabaton nila si Jesus nga Manluluwas sang kalibutan, kag makita ang daku nga sala sang ila nasyon sa pagsikway kay Jesus kag paglansang sa Iya. May ara sa tunga sang mga Judeo nga magaliso; apang subong isa ka nasyon, ang Dios nagsikway sa ila sing dayon.ADP 88.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents