Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 21 - Ang Iglesya kag ang Kalibutan Naghi-usa

  Si Satanas niyan nagpakigsapol sa iya mga manugtunda, kag didto ginhunahuna nila kon ano ang ila naganansya. Matuod nga natipigan nila ang iban nga mahinay nga mga kalag, paagi sa pagpahadluk sa kamatayon, gikan sa pagbaton sang kamatuoran, apang madamo, bisan ang labing mahinay, nagbaton sang kamatuoran, kag sa gilayon ang ila mga kahadluk kag kahinay nagbiya sa ila, kag samtang nagasaksi sila sang kamatayon sang ila mga kauturan, kag nakita ang ila kabakud kag pagpailub, nabal-an nila nga ang Dios kag ang mga manugtunda nagbulig sa ila sa pagbaton sini nga mga pag-antus, kag nagmabaskug sila kag walay kahadluk. Kag sang gintawag sa paghatag sang ila kaugalingon nga mga kabuhi, nagpabilin sila sa ila pagto-o upud sini nga pagpailub kag kabakud nga nagpakurog pa gani sa ila mga manugpatay. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagtapat nga may labi pa ka madinaugon nga paagi sa paglaglag sang mga kalag, kag labi pa ka seguro sa katapusan. Nakita nila nga bisan pa ila paantuson ang mga Kristohanon, nagpabakud pa gani sa labing maluya, kag nga ang mga bitayan kag mga kalayo indi makapahadluk sa ila. Ginsunod nila ang mga bantugan nga nagadala kay Kristo sang sa atubangan sang ila mga manugpatay, madamo ang nagliso sa kamatuoran paagi sa pagpanaksi sang ila pagpadayon, kag ang himaya sang Dios nga nagtongtong sa ila. Si Satanas nagdesider sa paghimo naman sang isa ka malinong nga paagi. Ginhigkoan niya ang mga doktrina sang Biblia; kag ang mga tradisyon nga naglaglag sang minilyon naggamot sing madalum. Ginpunggan niya ang iya kaakig, kag nagtapat sa indi pagpilit sang iya mga sumulunod sa isa ka mapa-it nga pagpanghingabot, apang padayonon sa pagdumala ang simbahan sa pagpakig-away, indi para sa pagto-o nga sadto ginhatag sa mga balaan, apang, sa lainlain nga mga pamatasan. Samtang nagadumala sia sa simbahan sa pagbaton sang mga kaayohan kag mga dungog sang kalibutan, idalum sa sala nga pagpakunokuno sang kaayohan sa ila, nagsugod sia pagdala sang kaayo sang Dios. Sa hinayhinay ang simbahan nawad-an sang iya gahum, samtang naglikaw sa pagpahayag sang tadlong nga mga kamatuoran nga nagsira sang mga mahigugmaon nga kalipayan kag mag-abyan sang kalibutan.ADP 103.1

  Ang simbahan indi amo ang separado kag pinasahe nga katawohan sadto sang ang mga kalayo sang pagpanghingabot nagsilaab batok sa iya. Paano ang bulawan nahimo nga malubog? Paano ang labing pino nga bulawan nga nagbalhin? Nakita ko nga kon ang simbahan permi nagpabilin sang iya balaan kag pagkapinasahi nga batasan, ang gahum sang Balaan nga Espiritu nga ginhatag sa mga gintoton-an mangin kaupud niya. Ang masakiton maayo, ang mga yawa masaway kag matabog, kag mangin makusog sia, kag kahaladlukan sa iya mga kaaway.ADP 104.1

  Nakita ko nga ang isa ka daku nga panong nagpakunokuno sang ngalan ni Kristo, apang wala sila ginkilala sang Dios nga Iya sila. Wala Sia sing kalipayan sa ila. Si Satanas daw nagaangkon sang isa ka relihioso nga pamatasan, kag handa kaayo nga ang mga tawo maghunahuna nga sila mga Kristohanon. Handa sia kaayo nga magto-o sila sa kay Jesus, sa Iya pagpalansang, kag sa Iya pagkabanhaw. Si Stanas kag ang iya mga manugtunda nagto-o sing bug-os sini sa ila mga kaugalingon, kag nagakurog. Apang kon ini nga pagto-o wala nagabunga sa maayo nga mga binuhatan, kag magdul-ong sadtong nagapakunokuno sa pagsunod sang pagsikway sang kaugalingon nga kabuhi ni Kristo, wala sia natublag; kay nagaangkon lang sila sang Kristohanon nga ngalan, samtang ang ila mga tagipusoon unudnon pa; kag makagamit sia sa ila sa iyang buluhaton sing maayo kon wala sila sing profesyon. Sa idalum sang ngalan sang Kristohanon makatago sila sang ila pagkakiwi. Nagapadayon sila sang ila dili-balaan nga kinaugali, kag ang ila malaut nga mga luyag wala ginabuntog. Ini nagahatag sing kahigayonan para sa dili-tomolo-o sa paghaboy sang ila dili-pagkahimpit sa nawong ni Jesu-Kristo, sa pagpakahuya sa Iya, kag mangin kabangdanan sang kasu-ayon sadtong nagahupot sang putli kag wala buling nga relihiyon.ADP 104.2

  Ang mga ministro nagawali sing maayo nga mga butang sa pagpasunod sang unudnon nga mga profesor. Amo ini ang gusto ni Satanas. Wala sila nagawali kay Jesus kag sang matuod nga mga kamatuoran sang Biblia; kay kon maghimo sila, ining unudnon nga mga profesor indi magpamati sa ila. Madamo sa ila mga manggaranon kag kinahanglan nga ibilin sila sa simbahan, bisan indi na sila bagay nga mangin didto sila sang sa kay Satanas kag sa iya mga manugtunda. Ang relihiyon ni Jesus ginahimo nga daw makita ang pagkabantugan kag pagkadungganon sa mga tawo sang kalibutan. Ang mga katawohan ginahambalan nga yadtong nagapakunokuno sang ila relihiyon pagapasidunggan sing labi sang kalibutan. Malapad ang ginakalainan sini nga mga pagtudlo sang sa mga pagtudlo ni Kristo. Ang Iya doktrina kag ang kalibutan wala sing pagkigdaet. Yadtong magsunod sa iya kinahanglan nga magsikway sang kalibutan. Ining matawhay nga mga butang nagsugod kay Satanas kag sang iya mga manugtunda. Nagforma sila sang plano, kag madamo sang mga profesor nga nagsunod. Ang mga salimpapaw kag mga makasasala naghiusa sa simbahan. Makalipay nga mga patopato nga mga sugilanon ginatulod, kag ginabaton gilayon. Apang kon ang kamatuoran paga-iwali sa iyang kaputli, sa indi madugay magatabog sang mga salimpapaw kag mga makasasala. Apang wala sing kalainan sa tunga sang nagapakunokuno nga sumulunod ni Kristo kag sang kalibutan. Nakita ko nga kon ang sayop nga tabon pagagisi-on gikan sa mga miembro sang mga iglesya, makita ini nga klase sang kalainan, kahigko kag kangil-ad, nga ang labing pina-in nga anak sang Dios indi magpadugaydugay sa pagtawag sa ila sa ilang husto nga ngalan, mga anak sang ila amay, ang Yawa; kay ang iya mga buluhaton ila ginahimo. Si Jesus kag ang tanan nga langitnon nga panong nagtulok nga may kasakit sa amo nga talan-awon; apang ang Dios may balita para sa iglesya nga balaan kag importante. Kon batonon, magahimo ini sing bug-os nga reformasyon sa iglesya, magapabuhi sa buhi nga pagpamatuod nga magakuha sang mga salimpapaw kag mga makasasala, kag magadala liwat sang iglesya sa kahamot-an sang Dios.ADP 104.3

  Tan-awa ang Isaias 30:8-21; Jacobo 2:19; Bugna kapitulo 3ADP 105.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents