Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 18 - Ang Misteryo sang Kalautan

  Nabatasan na ni Satanas ang pagdibuho sa pagpalayo sang mga hunahuna sang mga tawo gikan kay Jesus pakadto sa tawo, kag sa paglaglag sang tagsa ka kasalabton. Napaslawan si Satanas sang iya dibuho sang ginpanulay niya ang Anak sang Dios. Nagmadaugon sing maayo sang nagpalapit sia sa nahulog nga tawo. Ang doktrina sang Kristianismo nahigkoan. Ang mga papa kag mga kaparian naghunahuna sa pagkuha sang ginapabugal nga katungdanan, kag gintudloan ang mga tawo sa pagtan-aw sa ila sa pagpatawad sang ila mga sala, sa baylo sang pagtulok kay Kristo para sa ila mga kaugalingon. Ginlikaw ang Biblia sa ila, agud nga tagoon ang mga kamatuoran nga nagahukom sa ila.ADP 89.1

  Ang katawohan ginlimbongan sing bug-os. Gintudloan sila nga ang mga papa kag ang mga pari mga representante ni Kristo, nga sa matuod mga representante sila ni Satanas; kag kon magluhod sila sa ila, nagasimba sila kay Satanas. Nagpangayo ang mga tawo sing Biblia, apang ang mga pari nag-isip sini nga makahaladluk nga hatagan sila sang Polong sang Dios nga basahon nila sa ila mga kaugalingon, basi masanagan sila, kag ang ila mga sala madayag. Ang mga tawo ginmanduan sa pagtulok sa sini nga mga manugpatalang, kag magbaton sang tagsa ka polong halin sa ila, subong nga halin sa baba sang Dios. Gintipigan ina nga gahum sa ila hunahuna, nga ang Dios lang ang maghupot. Kag kon may ara nga mangahas sa pagsunod sang ila kaugalingon nga panghunahuna, ang amo man nga kaakig nga ginhimo ni Satanas kag sang mga Judeo batok kay Jesus magasilaab batok sa ila, kag yadtong ara sa autoridad pagauhawon sang ila dugo. Ginpakitaan ako sang panahon nga si Satanas sing pinasahe nagdaug. Kadam-an sang mga Kristohanon ginpamatay sa makalilisang nga paagi tungod kay tipigan nila ang kaputli sang ila relihiyon.ADP 89.2

  Ang Biblia gin-kaakigan, kag ang mga pagpaninguha ginhimo sa pagdumili sang duta sa hamili nga Polong sang Dios. Ang Biblia gindumili-an nga basahon sa kasakit sang kamatayon, kag ang tanan nga mga kopya sang balaan nga Biblia nga makita ginasunog. Apang nakita ko nga ang Dios may isa ka pinasahe nga pagtatap para sa Iya Polong. Ginbantayan ini Niya. Sa lainlain nga mga panahon may diotay lang nga mga kopya sang Biblia nga nagapadayon, apang ang Dios indi magsugot nga ang Iya Polong madula, hamili kag makalipay ini sa ginapanghingabot nga mga sumulunod ni Jesus. Ginbasa ini sa labing tago nga paagi, kag yadtong nakaagi sining ginpabugal nga kahigayonan nagbatyag nga may pagsugilanon sila sa Dios, upud sa Iyang Anak si Jesus, kag sa mga gintoton-an. Apang ining buluhan nga kahigayonan nagbili sang madamo nga kabuhi. Kon madakpan, ginakuha sila sa pagbasa sang balaan nga Polong pakadto sa toktokanan nga duug, sa poste, ukon sa buho nga mapatay sa gutom.ADP 90.1

  Si Satanas indi makapugong sang plano sang kaluwasan. Si Jesus ginlansang, kag nagbangon sa ikatatlo ka adlaw. Ginsugiran niya ang iya mga manugtunda nga himoon niya bisan ang paglansang kag pagkabanhaw nga isugid para sa iya kaayohan. Magpasugot sia nga yadtong nagakapot sang pagto-o kay Jesus nagato-o nga ang mga kasogoan nga nagasakup sang Judeo nga mga pag-antus kag mga halad nag-untat sa pagkamatay ni Kristo, kag kon madugangan pa niya, patoohon niya sila nga ang kasogoan sang napulo ka sogo napatay man upud kay Kristo.ADP 90.2

  Nakita ko nga madamo ang magpasugot sa sini nga dibuho ni Satanas. Ang bug-os nga langit naggiho sa kaakig, samtang nakita nila ang balaan nga kasogoan sang Dios nga gintapakan idalum sang tiil. Si Jesus kag ang bug-os nga langitnon nga panong nakakilala sang kinaugali sang kasogoan sang Dios; nahibalo sila nga indi Niya pag-ilisan bisan dulaon ini. Ang walay paglaum nga kahimtang sang tawo nagdala sing labing madalum nga kasubo sa langit, kag nagtandug kay Jesus sa paghalad sa pagpakamatay para sa mga manuglapas sang balaan nga sogo sang Dios. Ang kamatayon ni Kristo wala naglaglag sang kasogoan sang Iya Amay; apang nagpadaku kag nagpasidungog sini, kag nagapilit sing pagtuman sa tanan niyang balaan nga mga tulumanon. Kon nagpabilin ang iglesya nga putli kag mapag-on, indi unta makapatalang si Satanas sa ila, kag magdul-ong sa ila sa pagtapak sang kasogoan sang Dios. Sa sining dayag nga plano, ginahampak sing diretso ni Satanas batok sa sadsaran sang panggobierno sang Dios sang langit kag sang duta. Ang iya pagkarebelde amo ang kabangdanan nga ginpagowa sia sa langit. Matapus sia rebelde, agud nga maluwas niya ang iya kaugalingon, naghandum sia nga ang Dios magbaylo sang Iya kasogoan; apang ginhambalan sang Dios si Satanas, sa atubangan sang bug-os nga langitnon nga panong, nga ang Iya kasogoan indi maliwat. Nahibalo si Satanas nga kon madala niya ang iban sa paglapas sang kasogoan sang Dios seguro sia sa ila; kay ang tagsa ka malinapason sang Iya sogo mamatay.ADP 90.3

  Nagtapat si Satanas sa pagdugang sa unhan. Ginhambalan niya ang iya mga manugtunda nga ang iban mahisa sa kasogan sang Dios nga indi sila madakup sa sini nga si-od; nga ang napulo ka sogo yano kag madamo ang magto-o nga nagapadayon pa ini gihapon; busa mangita sia sa paghigko sang ika-apat ka sogo nga magadala sa pagpakita sang buhi nga Dios. Ginpadayon niya sa pagtoytoy ang iya mga representante sa pagtilaw pagbaylo sang Inugpahuway, kag ginliwat ang amo gid lang nga sogo sang napulo nga nagadala sa pagtamod sang matuod nga Dios, ang manugbuhat sang mga langit kag duta. Ginpahayag ni Satanas sa ila atubangan ang mahimayaon nga pagkabanhaw ni Jesus, kag sugiran sila nga paagi sa pagbangon Niya sa una nga adlaw sang semana, ginbaylohan niya ang Inugpahuway gikan sa ikapito pakadto sa nauna nga adlaw sang semana. Busa gingamit ni Satanas ang pagkabanhaw sa pagpatuman sang iya tinotoyo. Gani nagpangalipay sia kag ang iya mga manugtunda nga ang mga sayop nga ila gin-aman nagmadinaugon sa mga nagapakaabyan ni Kristo. Kon ano ang makita sang isa nga may relihioso nga kahadlukan, batonon sang isa. Ang lainlain nga mga sayop mabaton, kag upud ang kaabtik ila pagaapinan. Ang kabobot-on sang Dios nga sing maathag ginapakita sa Iya Polong, gintabonan sang mga sayop kag mga tradisyon, nga gintudlo nga kuno kasogoan sang Dios. Apang bisan pa nga ining langitnon nga kaisug nga pagpatalang pagaantuson kag padayonon paidalum sa kapanahunan tubtub sa ikaduha nga pagpakita ni Jesus, apang sa bug-os sini nga ti-on sang kasaypanan kag pagpatalang, ang Dios wala mapabay-i nga wala sing saksi. May mga matuod kag matutum nga mga saksi nga nagabantay sang bug-os nga kasogoan sang Dios sa tunga sang kadudulman kag pagpanghingabot sang iglesya.ADP 91.1

  Nakita ko nga ang mga manugtunda napun-an sang katingala samtang nagatulok sila sa mga pag-antus kag kamatayon sang Hari sang himaya. Apang nakita ko nga indi isa ka katingalahan sa panong sang mga manugtunda nga ang Gino-o sang kabuhi kag himaya, nga tugob sang bug-os nga langit sang kalipay kag kasilaw, magautud sang mga bugkos sang kamatayon, kag maglakat gikan sa iya bilanggoan nga puloy-an subong isa ka madaugon nga manugdaug. Kag kon bisan diin sini nga mga hitabo pagasaulogon sang isa ka adlaw sang pagpahuway, ini amo ang paglansang. Apang, nakita ko nga wala sini nga mga hitabo ang gindibuho sa paglapas ukon pagdula sang kasogoan sang Dios; apang naghatag sila sing labing mabakud nga pagpamatuod sang iya indi pagkabalhin.ADP 92.1

  Ining duha ka importante nga mga hitabo may ila nga mga handumanan. Paagi sa pag-ambit sang Panihapon sang Gino-o, ang natipiktipik nga tinapay kag ang bunga sang ubas, nagapakita kita sang kamatayon sang Gino-o tubtub nga magkari Sia. Paagi sa pagtuman sini nga mga handumanan, ang mga talan-awon sang Iya pag-antus kag kamatayon mabalik nga bag-o sa aton mga hunahuna. Ang pagkabanhaw ni Kristo ginasaulog paagi sang aton paglubong kaupud Niya sa tugmaw, kag pagbangon gikan sa tubigon nga lulubngan kaangay sang Iya pagkabanhaw, sa pagkabuhi sa bag-o nga kabuhi.ADP 92.2

  Ginpakita sa akon nga ang kasogoan sang Dios magatindug sing malig-on sa walay katubtuban, kag magapadayon sa bag-ong duta sa bug-os nga katuigan. Sa pagpanuga, sang ang sadsaran sang duta gintukod, ang mga kaanakan sang Dios nagtulok nga may pagdayaw sa binuhat sang Manunuga, kag ang bug-os nga langitnon nga panong nagsinggit sa kalipay. Didto niyan nga ang sadsaran sang Inugpahuway gintukod. Sa pagtakup sang anum ka mga adlaw sang pagpanuga, ang Dios nagpahuway sa ikapito ka adlaw gikan sa tanan Niya nga buluhaton nga Iya ginhimo; kag ginpakamaayo Niya ang ikapito ka adlaw kag ginbalaan ini, tungod kay sa sini nagpahuway Sia gikan sa tanan Niya nga buluhaton. Ang Sabado gintukod sa Eden sang wala pa ang pagkahulog, kag ginbantayan ni Adan kag ni Eva, kag sang tanan nga langitnon nga panong. Ang Dios nagpahuway sa ikapito ka adlaw, kag ginpakamaayo kag ginbalaan Niya ini; nakita ko nga ang Sabado indi gid madula; apang ang tinubos nga mga balaan, kag ang tanan nga panong sang manugtunda, magabantay sini sa pagpasidungog sang daku nga Manunuga sa bug-os nga katuigan.ADP 93.1

  Tan-awa ang Daniel kapitulo 7; 2 Tesalonika kapitulo 2ADP 93.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents