Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 31 - Ang Pagkamahamkonon

  Nakita ko si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagasinapol sing tingub. Ginpalakat niya ang iya mga manugtunda kag nagbutang sang ila mga si-od labi na para sadtong nagatulok sa ika-duha nga pagpakita ni Kristo, kag nga nagabantay sang tanan nga mga sogo sang Dios. Ginhambalan ni Satanas ang iya mga manugtunda nga ang mga iglesya nagakalatolog tanan. Magadugang sia sang iya gahum kag binutig nga mga kalatingalahan, kag nakaptan niya sila. Apang ang sekta sang nagabantay sang Sabado ginakaakigan nila. Sing mapinadayonon nagapangabudlay sila batok sa aton, kag nagakuha sa aton sang aton mga sumulunod, sa pagbantay sinang ginakaakigan nga kasogoan sang Dios.ADP 145.2

  Lakat, himo-a ninyo ang mga tag-iya sang mga duta kag kuarta mahubog sa kabalaka. Kon mahimo ninyo nga ibutang nila ang ila gugma sa sini nga mga butang, ari pa sila sa aton. Mahimo nga makapakunokuno sila kon ano ang luyag nila, himo-a lang sila nga magkabalaka sing labi sa kuarta sang sa kadaugan sang ginhari-an ni Kristo, ukon sa pagpalapta sang mga kamatuoran nga aton ginakaakigan. Ipakilala ang kalibutan sa ila atubangan sa labing makagalanyat nga kapawa, agud ila higugmaon kag palabihon ini. Kinahanglan gid nga tipigan naton ang tanan nga mga paagi sa aton rangko kon mahimo. Sa madamo nga kuarta ang ila maangkon, labi sing pamierde nila sang aton ginharian pinagi sa pagkuha nila sang aton mga sumulunod. Kag samtang magahimo sila sang mga katipunan sa lainlain nga mga duug, niyan mangin ara kita sa katalagman. Magamabinantayon kamo niyan. Himo-a ang tanan nga mga kalaglagan kon mahimo. Laglaga ang gugma sang isa sa isa. Paluyaha kag pasakita sing buot ang ila mga ministro, kay akig kami sa ila. Ipaibabaw ang kada mapalakpakan nga kabangdanan sadtong may mga kuarta, basi ipanghatag pa nila. Gahumi ang mga butang nahanungod sa kuarta kon mahimo ninyo, kag idul-ong ang ila mga ministro sa ila luyag, kag kabudlay. Ini magaluya sang ila kabaskug kag kaabtik. Away ang tagsa ka pulgada sang duta. Magmahinamkonon kag magmahigugmaon sang kalibutanon nga mga bahandi kang nagagahum nga kinaiya sang karakter. Basta kay ari ini nga mga kiinaiyahan, ang kaluwasan kag bugay maga-untat. Magpanong kamo tanan palibot sa ila agud maganyat sila, kag mangin aton sila sing seguro. Indi lang kay seguro kita sa ila, apang ang ila maakigon nga influencia indi magamit sa iban sa pagdul-ong sa ila sa langit. Kag yadtong magtinguha sa paghatag, hatagi sila sing palakumod nga katarungan, agud lakalaka nalang.ADP 145.3

  Nakita ko nga nahimo ini ni Satanas ang iya mga plano nga maayo. Kag sang ang mga sologoon sang Dios naghimo sang mga katipunan, nahangpan ni Satanas kag sang mga manugtunda ang ila katoyoan, kag didto sila sa duug sa pagbalabag sang buluhaton sang Dios, kag permi sia nagabutang sang mga pagsugyot sa mga panghunahuna sang katawohan sang Dios. Ang iban ginadul-ong niya sa isa ka paagi, kag ang iban sa iban, permi nagakuha sing kahigayonan sang malaut nga batasan sa mga kauturan nga mga lalaki kag mga babae, nagpasadya kag nagapainit sang ila natural nga mga nagapalibot sa ila. Kon makita sila nga daluk kag mahinamkonon, malipayon si Satanas sa pagtindug sa ila kiliran, kag niyan upud ang bug-os niya nga gahum magapangita sa pagtoytoy sa ila sa pagpakita sang ila nagapadayon nga mga sala. Kon ang bugay sang Dios kag ang kapawa sang kamatuoran magatunaw sini nga mga mahamkonon, diotay nga balatyagon sa pagkadaluk, kag wala sila nagaangkon sing bug-os nga kadaugan sa ila, kag kon wala sila naidalum sa isa nga nagaluwas nga influencia, si Satanas magasulud kag magalaya sang tagsa ka dungganon, mahinatagon nga principyo, kag maghunahuna sila nga ang ila ginahimo daku na kaayo. Mabug-atan na sila sa pagbuhat sing maayo kag malimtan ang tanan nahanungod sang daku nga pag-antus ni Jesus para sa ila, sa pagtubos sa ila gikan sa gahum ni Satanas kag walay paglaum nga kalisdanan.ADP 146.1

  Si Satanas nagkuha sang kahigayonan sang pagkamahamkonon kag daluk nga buhat ni Judas, kag nagdul-ong sa iya sa pagkumod batok sa haplas ni Maria nga gindidikar para sa kay Jesus. Gintulok ini ni Judas subong isa ka daku nga usik; kontani ginbaligya ini kag ginhatag sa mga imol. Wala sia nagatatap sa mga imol, apang nag-isip sang liberal nga halad sa kay Jesus nga nasubrahan. Si Judas nagbili sang iya Gino-o igo lang nga ibaligya sa pila ka panid nga pilak. Kag nakita ko nga may kaangay kay Judas sa tunga sadtong nagaisip sang ila kaugalingon nga nagahulat sa ila Gino-o. Si Satanas may gahum sa ila, apang wala nila mahibalo-i. Wala sing diotay nga bahin sang pagkamahamkonon ukon pagkadaluk nga matago sa Dios. Ginakaakigan Niya ini, kag ginakangil-aran Niya ang mga pangamuyo kag mga pangabay sadtong nagahupot sini. Sa makita ni Satanas ang iya ti-on nga malip-ot nalang, nagapadayon sia pagtoytoy sa ila nga maglabi kag labi pa ka daluk, labi pa ka mahamkonon, kag niyan magpabugal subong sang iya nakita sila nga naputos sa ila mga kaugalingon, nasirahan, makalolooy kag daluk. Kon ang mga mata nila sini mabuksan lang, makita nila si Satanas sa impiernohanon nga kadaugan, nagapabugal sa ila, kag nagakadlaw sang kabuang sadtong nagbaton sang iya mga pagsugyot, kag nagsulud sa iya si-od. Niyan sia kag ang iya mga manugtunda nagkuha sang makalolooy kag mahamkonon nga mga buhat sini nga mga tawo, kag ginpakilala kay Jesus kag sa balaan nga mga manugtunda, kag sa pagpakahuya nagsiling, amo ini sila ang mga sumulunod ni Kristo! Nagapakahanda sila nga litonon! Ginamarkahan ni Satanas ang ila naga-osmod nga alagyan, kag niyan ipaangay ini sa Biblia, nga may mga dinalan nga maathag kag nagasaysay sini nga mga butang, kag niyan ipakilala ini sa pagpakahuya sang langitnon nga mga manugtunda, nga nagasiling, Amo ini ang mga sumulunod ni Kristo kag sang Iya Polong! Amo ini ang mga bugana sang pag-antus ni Kristo kag sang pagtubos. Ang mga manugtunda nagtalikod nga nasub-an sa talan-awon. Ang Dios nagakinahanglan sang permi nga pagbuhat, sa bahin sang Iya mga katawohan, kag kon kapuyon sila sang maayo kag mahinatagon nga buhat, kapuyon man Sia sa ila. Nakita ko nga ang Dios nasubo gid sing daku sa gagmay nga pagpakita sang pagkadaluk sa bahin sang Iya sumulunod nga katawohan, nga diin si Jesus wala nagluwas sang Iya kaugalingon nga hamili nga kabuhi. Ang tagsa ka daluk, mahamkonon nga tawo matumba sa dalanon. Kaangay kay Judas, nga nagbaligya sang iya Gino-o, ibaligya nila ang maayo nga principyo, kag isa ka dungganon, mahinatagon nga batasan sa isa ka diotay nga lugas sang duta. Ining tanan pagaayagon gikan sa katawohan sang Dios. Yadtong nagkinahanglan sang langit, kinahanglan, kaupud sang tagsa ka kusog nga ara sa ila, magpabasksug sang mga principyo sang langit. Kag sa baylo sang ila kalag nga nagakalaya sa pagkadaluk, kinahanglan padaku-on nila ang pagkamaloloy-on, kag ang kada kahigayonan pagadugangan sa pagbuhat sang maayo sa isa kag isa, kag nagadugang kag nagatubo sing labi kag labi sa mga principyo sang langit. Ginbayaw si Jesus sa akon subong isa ka himpit nga sulondon. Ang Iya kabuhi wala sing dinaluk nga batasan, kag ginmarkahan sang wala kabalaka nga pagkamaloloy-on.ADP 147.1

  Tan-awa ang Markos 14:3-11; Luas 12:15-40; Colosas 3:5-16; 1 Juan 2:15-17ADP 148.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents