Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Proroctví splněné v nebi.

  V téže době, kdy naříkali nad zklamáním svých nadějí, udála se věc, jež byla předpověděna poselstvím, a jež se musela splniti dříve, než Pán se mohl zjeviti, aby odměnil své služebníky. Kristus přišel, ne však na zem, jak očekávali, nýbrž, jak bylo obrazně znázorněno, do svatyně svatých v chrámě Božím v nebi. Prorokem Danielem jest líčen jak přichází v této době k Starému Dnů, takto: “Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel,” — ne na zem, nýbrž — “k Starému dnů, a před Něj postaven byl.”1Dan. 7:13.VS 260.1

  Tento příchod jest také předpověděn prorokem Malachiášem: “V tom ihned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a anjel smlouvy, v němž vy libost máte. Aj, přijdeť On, praví Hospodin zástupů.” 2Mal. 3:1. Příchod Páně do Jeho chrámu byl náhlý, neočekávaný pro Jeho lid. Tam Jej totiž nehledali. Očekávali, že přijde na zem “v plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ježto neznají Boha a neposlouchají evanjelium.” 32 Tes. 1:8.VS 260.2

  Příchod Krista jakožto našeho velekněze do svatyně svatých za účelem očistění svatyně, jak to líčí Daniel v 8: 14, — příchod Syna člověka ke Starému dnů, — jak jest ohlášen u Dan. 7: 13, — a příchod Páně do Jeho chrámu, předpověděný Malachiášem, — jsou vylíčením téže události; a totéž jest znázorněno příchodem ženichovým k svatbě, jak to vylíčil Kristus v podobenství o desíti pannách u Matouše v 25. kapitole.VS 260.3

  V podobenství v 22. kap. Matoušově uvádí se týž obraz svatby, a vyšetřující soud jest zřejmě znázorněn že bude vykonán před svatbou. Před svatebním veselím král jde se podívat na hosty,4Mat. 22:11. zda všichni jsou oblečeni v svatební roucho, neposkvrněný to oděv charakteru (povahy) umytého a zběleného v krvi Beránkově.1Viz zjev. 7:14 Ten, kdo jest shledán nedostatečně oděným, bude vyvržen, ale všichni ti, kteří při prohlídce jsou oblečeni v roucho svatební, budou přijati Bohem a uznáni za hodné, aby byli účastni Jeho království a seděli na trůnu Jeho. Toto zkoumání charakteru, — rozhodování, kdo jest připraven pro království Boží, jest částí vyšetřujícího soudu, závěrečného to díla ve svatyni v nebesích.VS 260.4

  Až vyšetřování bude skončeno, až budou prozkoumány a rozhodnuty případy těch, kteří ve všech dobách prohlašovali se býti následovníky Kristovými, pak, a ne dříve, bude soud ukončen a brána milosrdenství se navždy uzavře. Jedním krátkým výrokem: “Které hotovy byly, vešly s ním na svatbu, i zavříny jsou dvéře,” jsme poučeni o konečné službě Spasitelově a zaneseni do doby, kdy veliké dílo pro spasení člověka bude dovršeno.VS 261.1

  Při službě v pozemské svatyni, která, jak jsme shledali, jest obrazem služby v nebeské svatyni, kněz v den očisťování vstoupil do svatyně svatých, a tu služba v prvním oddělení přestala. Bůh nařídil: “Žádný člověk ať není v stánku úmluvy, když on vchází k očisťování svatyně, dokudž by on zase nevyšel.” 23 Moj. 16:17. Tak když Kristus vstoupil do svatyně svatých, aby vy-konal závěrečné dílo očistění, začala služba v oddělení druhém. Když v starozákonní službě opustil velekněz svatyni v den očisťování, předstoupil před Boha, aby mu podal krev oběti v zájmu všeho Izraele, jenž úpřimně litoval svých hříchů. Tak také Kristus vykonal pouze první část svého díla jako náš Zástupce, a nyní koná druhou část svého díla, a opětně podává svou krev za hříšníky před Otcem.VS 261.2

  Nyní byl spatřen význam těchto slov Kristových ve Zjevení, pronešených k církvi v této době žijící: “Totoť praví ten svatý a pravý, kterýž má klíč Davidův, kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá: Vím skutky tvé. Aj, postavil jsem před tebe dvéře otevřené, a žádnýť jich nemůže zavříti.”3Zjevení 3:7, 8.VS 261.3

  Stanovisko nevěřících Židů zobrazňuje stanovisko bezstarostných a nevěřících vyznavačů křesťanství, kteří svévolně nedbají díla našeho milosrdného Velekněze. V starozákonní službě, když velekněz vstoupil do svatyně svatých, tu všechen Izrael byl vyzván, aby se shromáždil kolem svatyně, a co nejpokorněji ponižovali své duše před Bohem, aby mohli dosíci odpuštění hříchů, a nebyli odloučeni od shromáždění. Jak mnohem důležitějším jest pro nás, že rozumíme dnes dílu našeho Velekněze a známe, jaké povinnosti se nám ukládají.VS 262.1

  Lidé nemohou beztrestně zamítati výstrahy, jež Bůh jim posílá. S nebe bylo posláno poselství světu za dnů Noemových, a spása lidí závisela na tom, jak se k poselství zachovají. Poněvadž odmítli výstrahu, Duch Boží odstoupil od hříšného pokolení, a oni zahynuli v přívalu potopy. Za časů Abrahamových milosrdenství přestalo prositi za provinilé obyvatele So-domy, a všichni kromě Lota s ženou a s dcerami byli zahubeni ohněm seslaným s nebe. Tak tomu bylo i za dnů Kristových. Syn Boží prohlásil k nevěřícím Židům oné doby: “Zanecháváť se vám dům váš pustý.”1Mat. 23:28. Hledíc ku předu na poslední dny, táž nekonečná moc prohlašuje vzhledem k těm, kdož “lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli”: “Protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži, a aby odsouzeni byli všichni ti, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.”22 Tes. 2:10-12. Když zamítají učení Jeho slova, Bůh odvolá svého Ducha a dá je v moc podvodům, jež milují.VS 262.2

  Po roce 1844 následovala doba veliké zkoušky pro ty, kdož se dále přidrželi adventní důvěry. Jedinou jejich útěchou, pokud se týkalo zjištění jejich pravého stanoviska, bylo světlo, jež vedlo jejich mysle ke svatyni nahoře. Mnozí se -zřekli své důvěry v dřívější, počítání prorockých období, a připisovali lidským aneb Satanovým nástrahám mocný vliv Svatého Ducha, jenž provázel adventní hnutí. Jiní si byli jisti, že Bůh je vedl v jejich minulé zkušenosti. A zatím co čekali a prosili, aby poznali vůli Boží, shledali, že jejich vznešený Velekněz přistoupil k jinému dílu služby, a následujíce ho ve víře, seznali také závěrečné dílo církve.VS 262.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents