Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Čtvrté přikázání.

  Uprostřed desatera se nalézá čtvrté přikázání, jak bylo původně prohlášeno: “Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.”32 Moj. 20:8—11.VS 264.1

  Duch Boží pronikal srdce těchto zkoumatelů Jeho slova. Nabývali přesvědčení, že se nevědomě dopustili přestupku tohoto přikázání tím, že nesvětili den odpočinku Stvořitelova. Začali zkoumati, proč se světil první den v týdnu místo dne, jejž Stvořitel posvětil. Nemohli najiti v Písmu jiného vysvětlení, než že čtvrté přikázání bylo zrušeno, aneb že Sobota byla změ-něna; požehnání, jež původně posvětilo sedmý den, nebylo nikdy odstraněno. Úpřimně se usilovali poznati a plniti vůli Boží. Nyní, když seznali, že sami jsou přestupníky Jeho zákona, cítili v srdci lítost, a dokázali svou věrnost k Bohu tím, že zachovávali Jeho svatou Sobotu.VS 264.2

  Z mnoha stran a vážně bylo usilováno o zničení jejich víry. Nikdo nemohl neshledati, že, je-li pozemská svatyně obrazem aneb vzorem nebeské, pak zákon uložený v arše na zemi jest přesným opisem zákona v arše v nebesích; a že přijetí pravdy o nebeské svatyni zahrnuje v sobě uznání nároků Božího zákona, a svěcení Soboty dle čtvrtého přikázání. V tom spočívalo tajemství hořkého a odhodlaného odporu proti souladnému výkladu Písma, jež odhalilo službu Kristovu v nebeské svatyni. Lidé chtěli zavříti dvéře, jež Bůh otevřel, a otevříti dvéře, jež On sám zavřel. Ale On prohlásil: “Postavil jsem před tebe dvéře otevřené, a žádnýť jich nemůže zavříti.” 1zjev. 3:7, 8. Kristus otevřel dvéře čili služby na nej světějším místě, světlo zářilo z otevřených dvéří této svatyně v nebesích, a bylo poukázáno, že čtvrté přikázání jest obsaženo v zákoně tam uloženém. Co Bůh zřídil, to žádný člověk nemohl zrušiti.VS 264.3

  A tak ti, kteří přijali porozumění o prostřednickém díle Kristově a o věčnosti zákona Božího, shledali, že to jsou pravdy obřažené ve 14. kap. Zjevení. Poselství této kapitoly obsahuje trojí výstrahu, jež má připraviti obyvatele země na druhý příchod Páně. Oznámení, že “hodina Jeho soudu přišla,” naznačuje závěrečné dílo služby Kristovy pro spásu lidí. Ohlašuje pravdu, jež musí býti prohlášena, než skončí činnost Spasitelova a On se vrátí na zem, aby vzal svůj lid k sobě. Soud, jenž začal r. 1844, musí pokračovati, až všechny případy budou rozhodnuty, jak případy živých tak mrtvých; proto bude sahati až ke konci lidské zkoušky. Aby lidé mohli obstáti před soudem, poselství jim nařizuje, “bojte se Boha, a vzdejte Jemu chválu, ... a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.” Výsledek přijetí tohoto poselství jest naznačen ve slovech: “Tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.” 2zjev. 14:7, 12. By lidé byli připraveni na soud, jest nutno, aby zachovávali zákon Boží. Zákon bude základním měřítkem soudu. Apoštol Pavel prohlašuje: “Kteříž koliv pod zákonem hřešili, skrze zákon odsouzeni budou, ... v ten den, když souditi bude Bůh tajné věci lidské skrze Jezu-Krista.” A dále praví, že “činitelé zákona spravedliví budou.”3řim. 2:12.16. Víra jest nevyhnutelná k zachovávání zákona Božího, neboť “bez víry nemožné jest líbiti se Jemu,” a “cožkoliv není z víry, hřích jest.”4žid, 11:6; řim. 14:23. První anjel vyzývá lid, aby “se báli Boha a vzdávali Jemu chválu,” a aby ho uctívali jako Stvořitele nebe i země. Aby tak mohli činiti, musí býti poslušní Jeho zákona. Šalomoun praví: “Boha se boj a přikázání jeho ostříhej, neboť na tom všecko člověku záleží.”1Kaz. 12:13. Bez ostříhání jeho přikázání žádné uctívání nemůže se líbiti Bohu. “Toť jest láska Boží, abychom při-kázání jeho ostříhali.” “Kdo odvrací ucho své, aby neslyšel zákona, i modlitba jeho jest ohavností.”21 Jana 5:3; Přisl. 28:9.VS 265.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents