Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Záznamy určují soud.

  Knihy záznamů v nebesích, v nichž jsou zapsána jména a skutky lidí, budou určovati soudní rozhodnutí. Prorok Daniel praví: “Soud zasedl, a knihy otevříny byly.” Spisovatel Zjevení, popisuje týž výjev, dodává: “A jiná kniha také otevřína jest, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých.”2Zjevení 20:12.VS 286.2

  Kniha života obsahuje jména všech, kdo vůbec kdy vstoupili do služby Boží. Ježíš řekl svým učedlníkům: “Radujte se že jména vaše napsána jsou v nebesích.”3Luk. 10:20. Pavel mluví o svých věrných spolu-pracovnících, “jejichž jména jsou v knize života.”4Filip. 4:3. Daniel, hledě, “do času soužení, jakéhož nebylo,” pro-hlašuje, že vysvobozen bude lid Boží, “kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.” A původce Zjevení praví, že pouze ti vstoupí do města Božího, jichž jména “napsána jsou v knize života Beránkova.” 5Daniel 12:1; Zjevení 21:27.VS 286.3

  “Kniha pamětná” psána jest před Hospodinem, v níž jsou zaznamenány dobré skutky těch, “kteříž se bojí Hospodina, a myslí na jméno jeho.” Jejich slova víry, jejich činy lásky jsou zaznamenány v nebi. Nehemiáš to připomíná, když praví:— “Budiž pamětliv na mne, Bože můj, ....a nevyhlazuj dobrodiní mých, kteráž jsem prokázal k domu Boha svého.”1Neh. 13:14. V pamětné knize Boží každý spravedlivý čin jest zvěčněn. Tam jest svědomitě zapsáno každé přemožené pokušení, každé překonané zlo, každé laskavé slovo milosrdenství. A každá obět, každé utrpení a zármutek, vytrpěné pro Krista, — vše jest zaznamenáno. Žalmista praví: “Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v Tvé knize neměl?” 2Žalm 90:2.VS 286.4

  Jest také záznam o hříších lidí. “Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou.” “Z každého slova-prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydají počet v den soudný.” Spasitel pravil: “Ze slov svých spravedliv budeš, a z řečí svých budeš odsouzen.” 3Kaz. 12:14; Mat. 12:36, 37 Tajné záměry a pohnutky zjevují se v neomylném záznamu; neboť Bůh “osvítí to, což jest skrytého ve tmě, a zjeví rady srdcí.” 41 Kor. 4:5. “Aj, zapsáno jest to přede mnou, . . . . nepravosti vaše, a spolu nepravosti otců vašich, praví Hospodin.” 5Iz. 65:6,7.VS 287.1

  Činnost každého člověka bude přehlídnuta Bohem a jest zaznamenána bud’ pro věrnost neb nevěrnost. Proti každému jménu v knihách nebeských jest zaneseno s hroznou přesností každé nesprávné slovo, každý sobecký čin, každá nesplněná povinnost, i každý tajný hřích s každou umělou přetvářkou. Zanedbané nebeské výstrahy a napomenutí, promarněné okamžiky, nenapravené příležitosti, vliv vykonávaný k dobrému či zlému se svými dalekosáhlými následky, — vše jest zapsáno zaznamenávajícím anjelem.VS 287.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents