Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitola 31—Spiritismus (Duchověda).

  Služba svatých anjelů, znázorněná a podaná v písmě sv., jest velikou pravdou a vzácnou útěchou každému následovníku Krista. Avšak biblické učení o tomto předmětu bylo zakryto a překrouceno omyly vyhlášeného bohoslovectví. Nauka o při-rozené nesmrtelnosti, nejprve vypůjčená z pohanského mudráctví, a v době temnoty velkého odpadlictví vtělená v kře-sťanské vyznání víry, nahradila pravdu, tak zřejmě učenou písmem, že “mrtví nevědí ničeho.” Zástupy byly svedeny k dů-věře, že to jsou duchové mrtvých, jež jsou oněmi “služebnými duchy, kteříž posíláni bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení.” A tomuto věří přes všecky důkazy písma o jsoucnosti nebeských anjelů, a jejich spojení s dějinami člověka před jeho smrtí.VS 345.1

  Nauka o lidském vědomí po smrti, zvláště pak domněnka, že duchové mrtvých se vracejí k službě živým, připravila cestu novodobému spiritismu, neboli duchovědě. Zde se nalézá průchod považovaný za svatý, skrze nějž Satan pracuje k dosažení svého účelu. Padlí anjelé, kteří konají jeho rozkazy, zjevují se co poslové z duchovního světa. Dokazováním, že uvádí živých ve spojení s mrtvými, kníže zla provádí svůj kouzelný vliv na jejich mysl.VS 345.2

  On má moc k předvedení zjevu jejich mrtvých přátel. Na-podobení jest dokonalé; známý pohled, slova, hlas, jsou zná-zorněny s obdivuhodnou zvláštností. Mnohým jest dána útě- cha v ujištění, že jejich milí radují se z nebeské blaženosti; a bez podezření nebezpečí, dopřávají sluchu svůdným duchům, a učení ďábelskému.VS 345.3

  Když byli svedeni věřiti, že mrtví ve skutečnosti se navracují k rozmluvě s nimi, tu Satan způsobí napodobené zjevení se těch, kteří zemřeli nepřipraveni. Tito pak tvrdí, že jsou šťastnými v nebi, ano, že tam i zastávají vysoká místa; takto pak jest učen a šířen omyl, že není rozdílu mezi spravedlivými a bezbožnými. Předstírané návštěvy z duchovního světa mohou někdy vyřknouti výstrahu a upozornění, jež ve skutečnosti jsou správné. Potom však, když jest důvěra získána, předvádějí nauky, které přímo podvracejí víru v písmo svaté. S projevem hlubokého zájmu o blahobyt svých přátel na zemi, vštěpují ty nej nebezpečnější lži. Skutečnost, že někdy pronesou pravdu, a jsou schopni někdy mluviti o budoucnosti, dodává jejich výrokům rázu opravdovosti; a jejich lživé nauky jsou přijímány množstvím lidí tak hotově, a věřiti jim tak úplně, jako by byly nejsvětějšími pravdami Bible. Zákon Boží jest odstraněn, Duch milosti opovržen, krev smlouvy považována za nesvatou. Duchové tito popírají Božství Kristovo, ano i samého Stvořitele kladou na svoji úroveň. Takto pod novým zastřením tento velký vzpůrce stále vede boj oproti Bohu, který byl započal v nebi, a v němž již téměř šest tisíc let pokračuje na zemi.VS 346.1

  Mnozí se snaží připisovati duchovní zjevy podvodům a kejklům “media.” Ačkoliv jest pravdou, že výsledky šalby často byly předstírány za opravdové zjevy, však byla též zjevena nadpřirozená moc. Ono tajemné klepání, s kterým novodobý spiritism započal, nebylo výsledkem lidské lsti aneb chytrosti, ale bylo to přímé dílo zlých anjelů, kteří takto předvedli jeden z nejúspěšnějších podvodů k zničení duší. Mnozí budou svedeni skrze důvěru, že spiritism jest pouhým lidským předstíráním; když však budou uvedeni tváří v tvář s projevy a zjevy, které nemohli považovati za nadpřirozené, tu budou svedeni, a budou uvedeni k přijmutí jich co velikou moc Boží.VS 346.2

  Takovéto osoby přehlížejí svědectví Písem ohledně divů, činěných Satanem a jeho zástupci. Bylo to pomocí Satanovou, že Faraonovi čarodějníci mohli napodobiti Boží dílo. Pavel do-svědčuje, že před druhým příchodem Krista bude podobné projevení Satanské moci. Příchod Páně má býti předcházen “dílem Satanovým, se vší mocí a divy i zázraky lživými, se všelikým podvodem nepravosti.” 12 Tes. 2:9, 10. Apoštol Jan popisuje tuto zázraky činící moc jež má býti zjevena v posledních dnech, praví: “Činí divy veliké, tak že i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem lidským. A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno ji činiti.” 2Zjevní 13:13, 14. Není to pouhé šálení, jež jest zde předpověděno. Lidé jsou svedeni těmito divy, k jichž vykonání Satanovi zástupci mají moc; není 1 pouhé předstírání.VS 347.1

  Kníže temnosti, kterýžto dávno již naklonil svoji mistrov skou mysl k dílu podvodů, schopně používá svých pokušen’ při lidech všech tříd a stavů. Osobám pokroku a vzdělání předvádí Spiritism v jeho uhlazenějším a rozumovém ohledu, a takovýmto způsobem dosahuje úspěchu, vlákaje mnohých do svých léček.VS 347.2

  Avšak není zapotřebí by někdo byl sveden lživými důvody Spiritismu. Bůh dal světu dostatečné světlo k zjevení jeho ná-strah. Jak již bylo poukázáno, nauka, která tvoří základ spi-ritismu, odporuje nejzřejmějším výpovědím písma sv. Bible, která prohlašuje, že mrtví nic neznají, že myšlenky jejich za-nikly; oni nevědí nic o radosti ani zármutku těch, kteří jim byli nej dražšími na zemi.VS 347.3

  Dále, Bůh též výslovně zapověděl všecka domnělá spojení s odloučenými duchy. V době Židů nacházela se třída lidi, kteří tvrdili, podobně jako dnešní Spiritism, že udržují spojení s mrtvými. Avšak “věštící duchové,” jak bývají tito návštěvníci z jiných světů zváni, jsou biblí označeni co “duchové ďábelští”.1Porovenj:4 Moj.25:1-3. ;1 kor. 10:20; Zjev. 16:14. Takovéto spojení s “oznamujícími” duchy bylo nazváno smilstvím vůči Hospodinu, a bylo vážně zakázáno pod trestem smrti.23 Mojž. 19:31; 20:6,27.VS 347.4

  Kdyby i nebylo jiných důkazů o pravé povaze Spiritismu, tu mělo by stačiti pro křesťana to, že tito duchové nečiní rozdílu mezi spravedlností a hříchem, mezi nej šlechetnějším a nej-čistším apoštolem Kristovým a nej zkaženějším služebníkem Satanovým.VS 348.1

  Apoštolé, znázornění těmito lživými duchy, jsou postaveni v odpor s tím, co psali, vedeni jsouce Duchem Božím, když byli na zemi. Oni popírají Božský původ bible, a takto ničí základy křesťanské naděje, a odbírají světlo, které zjevuje cestu k nebesům. Satan vede svět k domněnce, že bible jest pouhou pověstí, aneb aspoň vhodnou pro lidstvo v jejich počátcích; nyní však ji nemá býti dbáno, a má býti zavržena co zastaralá. Na místo slova Božího poukazuje na duchovní projevy. Tento průchod se nalézá cele v jeho řízení; tímto prostředkem může svésti lid dle své libovůle. Knihu, která má souditi jej i jeho následovníků, odstraňuje do temna, tam, kde ji chce míti; a ze Spasitele světa koná pouhého obyčejného člověka.VS 348.2

  Pravdou jest, že Spiritism nyní mění svůj způsob, a svoje více odporné vlastnosti skrývá, přijímaje křesťanství za svůj plášť. Avšak jeho působení a činnost jak v schůzích, tak tiskem, jest známa obecenstvu po mnohá léta, a jeho povaha jest v nich zjevena. Tyto nauky nemohou býti ani popřeny ani skryty.VS 348.3

  Ano i v jeho nynějším způsobu, vzdálených od dřívějších, by mohl býti strpěn, však ve skutečnosti jest ještě více nebez-pečnějším, poněvadž podává lstivější podvod. Jak dříve zavr-hoval Krista i bibli, tak nyní prohlašuje, že oboje přijímá. Bibli však vykládá tak, jak se to líbí neznovuzrozenému srdci, a její vážné a důležité pravdy jsou činěny neplatnými. Poukazováno jest hlavně na lásku Boží, která jest snižována na stupeň pouhé citlivosti, nečině téměř žádného rozdílu mezi dobrem a zlem. Boží spravedlnost, Jeho zavržení hříchu, a po-žadavky Jeho svatého zákona, jsou udržovány z dohledu. Lidé jsou učeni, by desatero bylo považováno za neplatné. Zábavné, okouzlující pověsti zaujímají smysly, a vedou lid k to- mu, by zavrhli bibli co základ jejich víry. Kristus jest ve sku-tečností tak popírán jako dříve; Satan však tak zastřel oči lidu, že jeho podvod není rozeznáván.VS 348.4

  Málo jest těch, kteří mají správný pojem o svůdné moci Spiritismu, a nebezpečí pocházejícím z jeho vlivu. Mnozí se s ním zabývají pouze proto, by uspokojili svoji zvědavost. Oni mu cele nedůvěřuj jí, a byli by hrůzou naplněni při myšlence, že se oddávají řízení duchů. Oni však vcházejí na zapovězenou půdu, a onen mocný ničitel působí svojí mocí na nich oproti jejich vůli. Nechť jen jednou svolí poddati svoji mysl v jeho směr, a on jich zadrží co svých zajatců. Jest nemožným, by svoji vlastní silou odtrhli se potom od čarovného, svůdného kouzla jeho. Nic jiného kromě moci Boží, udělené v odpověd’ na upřímnou modlitbu víry, nemůže vysvoboditi tyto svedené duše.VS 349.1

  Všichni, kteří hoví hříšným rysům povahy, aneb svévolně libují si v známém hříchu, vyzývají pokušení Satanovo. Odlučují sebe od Boha a od ochrany Jeho anjelů; když pak Satan předvádí svoje podvody, bývají ponecháni bez ochrany, a snadno upadají mu za kořist. Ti, kteří se takto vzdávají jeho moci, velmi málo uvažují kde cesta jejich skončí. Dosáhnuv pak pokušitel jejich přemožení, upotřebí jich za svých jednatelů ku vlákání jiných do zkázy.VS 349.2

  Prorok Izaiáš praví: “Jestliže by pak vám řekli: Dotazujte se na hadačích a věšťcích, kteříž šveholí a šepcí, rcete: Nemá-liž se lid na Bohu svém dotazovati? K mrtvým-liž místo živých má se utíkati ? K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře.” 1Izaiáš 8: 19, 20. Kdyby lidé byli ochotni a hotovi přijmouti pravdu, tak jasně podanou v písmě sv., strany povahy člověka a stavu mrtvých, pak by snadno seznali tvrzení a zjevy Spiritismu, co dílo Satanovy moci, i jeho lživé divy a zázraky. Avšak na místo aby se vzdali svobody již zkažené srdce si tak žádá, a zavrhli hříchy jichž milují, — množství zavírá svých očí před světlem, a pokračují dále, nedbajíce výstrah, a Satan tká svoje sítě ko- lem nich tak, až se stávají jeho kořistí. “Proto že lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli,” protož “pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži.” 12 Tes. 2:10,11.VS 349.3

  Ti, kteří odporují naukám Spiritismu, nebojují pouze proti člověku, ale proti Satanu a jeho anjelům. Oni vešli v zápas oproti knížatům a mocnostem zlých duchů na výsostech. Satan nepovolí ani jeden coul půdy, leč by byl přinucen mocí nebe-ských poslů. Lid Boží má býti schopným setkati se s ním jako Spasitel, se slovy: “Psánoť jest.” Satan může dnes tak použiti výroků písma sv., jako ve dnech Krista, a on jej ale překroutí tak, by jeho nauka zpodepřela jeho podvod. Ti, kteří budou vystaveni nebezpečí této doby, musí sami vyrozumívati svědectvím písma svatého.VS 350.1

  Mnozí budou postaveni oproti duchům ďábelským, zosob-ňující jejich milé příbuzné a přátely, prohlašujíce nebezpečné kacířství. Tito návštěvníci se budou dovolávati našeho něžného soucitu, a budou činiti divy k utvrzení svého předstírání. My však musíme býti připraveni k odražení jejich útoků biblickou pravdou, že mrtví nevědí ničeho, a že ti, kteří se zjevují, jsou duchy ďábelskými.VS 350.2

  Právě nyní jest před námi “hodina pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.” 2Zjevení 3:10. Všickni, jejichž víra není zúplna založena na slově Božím, budou svedeni a přemoženi. Satan “koná dílo se všelikým podvodem nepravosti,” by tak dosáhl moc nad syny lidskými; jeho podvody budou se stále zvětšovati. On však nemůže dosáhnouti cíle pokud se člověk dobrovolně nepoddá jeho pokušením. Ti, kteří opravdově hledají známost pravdy, a snaží se udržovati duší svých v čistotě poslušenstvím, konajíce takto přípravu dle svých sil k boji, shledají, že Bůh pravdy jest pravou obranou. “Poněvadž jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu.” 3Tamtéž Toto jest Spasitelovo zaslíbení. On brzy vyšle anjelů svých s nebe k ochraně svého lidu, a neponechá ani jedné duše, věřící v Něj, by přemožena byla Satanem.VS 350.3

  Prorok Izaiáš předvádí nám podvod, kterým postiženi budou bezbožní, domnívajíce se, že jsou bezpečni před Božím soudem: “Učinili jsme smlouvu se smrti, a s peklem máme sro-zumění, pomsta rozvodnilá, ač přecházeti bude, nepřijde na nás, jakkoli jsme položili svod za útočiště své, a pod falší jsme se ukryli.” 1Izaiáš 28: 15. V třídě zde opsané zahrnuti jsou ti, kteří ve své tvrdošíjné nekajícnosti kojí se útěchou a jistotou, že není trestu pro hříšníky; že celé lidstvo, nehledě jak zkažené jest, bude v nebi vyvýšeno, stanouce se anjely Božími. Avšak ještě dů-raznějšími jsou ti, kteří činí smlouvu se smrtí a srozumění s peklem, kteří zamítají pravdy, jež nebe zaopatřilo co obranu spravedlivým ve dni soužení, a přijali na místo ni za skrýš lži, nabízené Satanem, — podvodné předstírání Spiritismu.VS 350.4

  Satan se dlouho připravoval ku svému poslednímu podniku, k svedení světa. Základy k jeho dílu byly položeny v ujištění Evy v zahradě Eden: “Nikoli nezemřete smrtí!” “V kterýkoli den z něho jisti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.” Od té doby pomalu připravoval si cestu ku svému mistrovskému dílu, ve vývinu Spiritismu. On dosud nedosáhl svého úplného vrcholu; avšak tento bude dosažen na samém konci času. Prorok praví: “Viděl jsem . . . .tři duchové nečistí, podobní žabám. Nebo jsou duchové ďábelští, ježto činí divy, a chodí mezi krále zemské a všeho okršlku světa, aby je shromáždil k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.”2Zjevení 16:13, 14. Vyjma ty, kteří jsou udržováni moci Boží, skrze víru v Jeho slovo, — celý svět bude smeten v řady tohoto podvodu. Lid jest rychle lákán k hrozné jistotě, z níž bude probuzen vylitím hněvu Božího.VS 351.1

  Takto praví Panovník Hospodin: “Vykonám soud podle pravidla, a spravedlnost podle závaží, i zamete to omylné útočiště krupobití, a skrýši povodeň zatopí. A tak zrušena bude smlouva vaše se smrtí, a srozumění vaše s peklem neostojí; a když přecházeti bude pomsta rozvodnilá, budete od ní pošla-páni.” 3Iz. 28:17,18.VS 351.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents