Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Odpor.

  Jako v minulých dobách, tak i nyní hlásání pravdy, jež kárá hříchy a bludy času, vyvolává odpor. “Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.”1Jan 3:20. Když lidé vidí, že nemohou uhájiti své postavení Písmem, mnozí z nich se rozhodnou trvati na svém za každou cenu, a zlomyslně napadají povahu a pohnutky těch, kdož hájí lidmi neoblíbenou pravdu. Totéž chytráctví bylo provozováno ve všech dobách. Eliáš byl prohlášen za pokušitele Izraele, Jeremiáš za zrádce, Pavel za poskvrňovatele chrámu. Od onoho dne až do dneška jsou ti, kdož jsou věrni pravdě, prohlašováni za buřiče, kacíře a rozkolníky.VS 281.3

  Jaká jest, vzhledem k tomu, povinnost hlasatele pravdy? Má dospěti k závěru, že pravda nemá býti hlásána, poněvadž často jejím jediným účinkem jest, že pobuřuje lidi, aby se vyhnuli aneb odporovali jejím požadavkům? Nikoli; nemá více práva zadržeti svědectví Božího slova, poněvadž ono snad vyvolává odpor, než ho měli předešlí reformátoři. Vyznání víry svatých a mučedníků bylo zaznamenáno ku prospěchu násle-dujících pokolení. Tyto živé příklady svatosti a stálé bezúhonnosti sestoupily dolů, aby dodaly odvahy těm, kdož nyní jsou povoláni, aby byli svědky Božími. Dostalo se jim milosti a pravdy, ne pouze pro ně samotné, ale aby skrze ně známost Boha osvítila zemi. Dal Bůh svým služebníkům světlo v tomto pokolení? Pak jej mají nechati svítit celému světu.VS 282.1

  Ve starověku Bůh prohlásil k jednomu muži, jenž mluvil Jeho jménem: “Dům Izraelský nebude tě poslouchati, poněvadž nechtí poslouchati mne.” Nicméně však řekl: “Ale mluv slova má k nim, jež oni slyšte neb nechte.”1Ez. 3:7;2;7. Služebníku Božímu v té době sděleno jest nařízení: “Jako trouba povyš hlasu svého, a oznam lidu mému převrácenost jejich, a domu Jákobovu hříchy jejich.”2Iz. 58:1.VS 282.2

  Každý, dle svých příležitostí, kdo přijal světlo pravdy, má, stejně vážnou a velikou zodpovědnost jako onen prorok Izraelský, k němuž přišlo slovo Páně, řkoucí: “Synu člověčí, tebe jsem strážným ustanovil nad domem Izraelským, abys slyše z úst mých slovo, napomínal jich ode mne. Když bych já řekl bezbožnému: Bezbožníče, smrtí umřeš, a nemluvil bys, vystří-haje bezbožného od cesty jeho: ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu. Pakli bys ty vystříhal bezbožného od cesty jeho, tak aby se od ní odvrátil, avšak neodvrátil by se od cesty své: ont’ pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš.” 3Ez.33:7-9.VS 282.3

  Velikou překážkou při přijímání i při šíření pravdy jest skutečností to, že ona přináší sebou nepříjemnosti a protivenství. To jest jediný důvod proti pravdě, který její obhájci nikdy nemohli vyvrátiti. Ale to neodstraší věrné následovníky Kristovy. Tito neočekávají, že pravda stane se oblíbenou. Jsouce přesvědčeni o své povinnosti, dobrovolně berou na sebe kříž, uvažujíce s apoštolem Pavlem: že “nynější lehoučké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí;”12 Kor. 4:17. a s jedním ze staré doby: jenž za “větší sobě pokládal poha-nění Kristovo nad Egyptské poklady.” 2žid. 11:26.VS 282.4

  Ať jest jakékoliv jejich povolání, pouze ti, kteří jsou upřimní služebníci světa, jednají spíše dle chytráctví než dle zásady ve věcech náboženských. Máme si vybrati to pravé, poněvadž ono jest pravé, a následky ponechati Bohu. Mužům zásad, víry a odvahy vděčí svět za své veliké obnovy. Takoví muži musí pokračovati v díle obnovy i v době nynější.VS 283.1

  Takto pravil Pán: “Poslouchejte mne, kteříž znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci jest zákon můj; nebojte se útržky lidí bídných, a hanění jejich neděste se. Nebo jako roucho, zžíře je mol, a jako vlnu zžíře je červ, ale spravedlnost má na věky zůstane, a spasení mé od národu do pronárodu.” 3Izaiáš 51:7. 8.VS 283.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents