Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MENDIDIK PENOLONG GEREDJA

  Pendeta tidak haroes merasa bahwa tanggoengannjalah akan berboeat semoea pembitjaraan dan semoea pekerdjaan dan semoea permintaan do'a; tetapi haroeslah dididiknja penolong-penolong dalam tiap-tiap geredja. Biarlah orangorang jang lain berganti-ganti mengepalakan perkoempoelan, dan memberikan pengadjaran al-Kitab; karena berboeat begitoe dia orang nanti menggoenakan pemberian jang dianoegerahkan Allah kepadanja, bersama itoe menerima satoe pendidikan sebagai pengerdja-pengerdja.GI 278.2

  “Dalam beberapa hal pendeta itoe memangkoe satoe djawatan jang sama kepada mandoer besar atau satoe kapitan kapal. Dia orang diharap akan melihat soepaja orang-orang jang dibawah perintahnja berboeat pekerdjaan jang diberikan kepadanja dengan betoel dan lekas, dan hanja dalam sa'at jang penting sadja dia orang akan berboeat perkara jang ketjil.GI 278.3

  “Satoe toean jang mempoenjai satoe fabriek besar, pada soeatoe hari soedah dapat penghoeloe anak-anak koelinja dalam satoe lobang penggilingan, serta membetoelkan keroesakan jang ketjil, sedang setengah loesin pengerdja jang lain ada berdiri keliling dan menganggoer. Jang poenja itoe, sesoedah mengetahoei hal perkara jang tentoe, soepaja djangan berboeat satoe hal jang boekan adil, soedah panggil sama dia kedalam kantoornja dan lepaskan dia dengan gadji penoeh. Dengan heran dia soedah minta keterangan jang diberikan dalam perkataan ini: ‘Saja soedah gadji engkau akan berboeat jang enam orang itoe bekerdja. Saja soedah ketemoe dia orang menganggoer, dan engkau berboeat pekerdjaan hanja satoe orang. Pekerdjaanmoe itoe boleh djoega diperboeat sebaiknja oleh satoe dari pada jang enam itoe. Saja tidak bisa membajar gadji toedjoeh orang padamoe boeat mengadjar jang enam itoe djadi malas.’GI 279.1

  “Hal ini bolehlah dipakai dalam beberapa hal, dan dalam jang lain-lain tidak. Tetapi banjak pendeta jang tidak tahoe, dan tidak tjoba akan berboeat semoea anggota geredja itoe beroesaha dalam semoea bahagian pekerdjaan geredja. Kalau pendeta-pendeta maoe perhatikan lebih banjak akan berboeat kawanan kambing itoe bekerdja dengan radjin, dia orang nanti berboeat lebih banjak kebaikan, mempoenjai lebih banjak waktoe akan beladjar dan melawat, dan begitoe djoega akan mendjaoehkan perselisihan.GI 279.2

  Beberapa orang lantaran koerang pendapatan, nanti berboeat kesalahan, tetapi dia orang haroes ditoendjoekkan bagaimana membaiki pekerdjaannja. Dengan begitoe maka pendeta itoe bisa mendidik laki-laki dan perempoean akan memikoel tanggoengan dalam pekerdjaan baik jang kesoesahan lantaran kekoerangan pengerdja. Kita perloe sama orang-orang jang bisa mengambil tanggoengan; dan djalan jang paling baik bagai dia orang akan mendapat penga'laman jang dia perloe, ialah akan beroesaha dengan hati dan pikiran dalam pekerdjaan itoe.GI 280.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents