Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KESETIAAN DALAM PEKERDJAAN

  Hamba jang bekerdja bersama-sama dengan al-Maseh ada mengerti hai kesoetjian pekerdjaannja, dan dari hai keperloean oesaha dan koerban jang mesti diperboeat akan memadjoekannja. Dia tidak mentjari sama kesenangan diri. Dia ada loepa dari hal dirinja. Waktoe mentjari domba jang hilang itoe, dia tidak mengetahoei jang dia sendiri ada penat, dingin, dan lapar. Satoe sadja toedjoean dalam pemandangannja,—jaitoe akan menjelamatkan orang jang hilang.GI 21.1

  Adapoen jang bekerdja dibawah bendera Immanoeil jang berloemoeran darah itoe sering-sering menghadapi panggilan jang meminta keberanian dan kesabaran. Tetapi serdadoenja salib itoe berdiri dengan gagah-berani dimoeka peperangan. Sedang moesoeh desak sama dia, maka dia balikkan dirinja kepada Benteng jang tegoeh itoe; dan kapan dia membawa segala perdjandjian Perkataan Allah kepada Toehan, dia poen dikoeat- kanlah boeat pekerdjaan jang menghadapi itoe. Dia mengetahoei keperloean kekoeatan dari atas. Dan semoea kemenangan jang diperolehi itoe boekan membikin dirinja djadi sombong, melainkan lebih bersandar pada Jang maha koeasa. Oleh bergantoeng kepada koeasa itoe, maka berkoeasalah dia menjatakan pekabaran keselamatan itoe sehingga ia akan membangoenkan soeatoe djawab jang membalas dari hati-hati orang lain.GI 21.2

  Toehan kirimkan hamba-hambanja akan menghadapkan sabda penghidoepan, dan mengabarkan kabar indjil, “koeasa Allah, jang mendatangkan selamat,” boekan “dengan ilmoe doenia dan dengan tipoe jang sia-sia,” atau “segala perselisihan ilmoe jang salah paham. ”2Roem 1:16; Kolose 2:8; 1 Timotioes 6:20. “Maka sebab itoe akoe berpesan kepadamoe,” katanja rasoel Paoeloes kepada Timotioes, “dihadapan Allah dan Toehan Isa al-Maseh, jang akan menghoekoemkan segala orang jang hidoep dan jang soedah mati itoe pada masa kedatangannja dan dalam keradjaannja: Adjarkanlah sabda itoe; ingatkanlah orang, baik pada masa senang, baik pada masa jang soekar; tempelakkanlah dan tegoerkanlah dan nasihatkanlah dengan segala sabar dan pengadjaran; karena akan datang zamannja mereka itoe ta'boleh tahan menengar pengadjaran jang sah, melainkan sebab gatal telinganja mereka itoe akan menghimpoenkan bagai dirinja bajak orang goeroe, jang setoedjoe dengan hawa nafsoenja. Dan mereka itoe akan memalingkan telinganja dari pada kebenaran dan balik kepada tjeritera jang boekan-boekan. Tetapi dalam se- gala perkara ini hendaklah engkau berdjaga dan tahanlah akan aniaja; kerdjakanlah pekerdjaan goeroe indjil dan sampaikanlah pekerdjaan djawatanmoe itoe dengan sepenoeh-penoehnja.”32 Timotioes 4:1-5. Dalam pesanan ini, adalah dirangkaikan pekerdjaan tiap-tiap hamba Allah,—soeatoe pekerdjaan jang dia boleh berboeat hanja dengan genapannja perdjandjian jang dioetjapkan oleh Toehan Isa kepada moerid-moeridnja doeloe, “Bahwa sesoenggoehnja adalah Akoe serta dengan kamoe pada sediakala, hingga kepada kesoedahan alam ini. Amin!”4Matioes 28:20.GI 22.1

  Semoea pengerdja indjil, soeroehan Allah kepada sesamanja manoesia, sekali-kali tidak haroes lalai dalam djawatan dan tanggoengannja. Kalau dia orang hilang perhoeboengan denga soerga, dia orang ada lebih berbahaja dari pada jang lain, dan boleh lebih berpengaroe kepada kesalahan. Setan selaloe mengamat-amati dia orang, mengintaikan sesoeatoe kelemahan jang akan dipakainja, dengan pertolongan mana dia boleh menjerang mereka dengan seroe. Betapa besar kesoekaannja apabila dia mendapat maksoednja! karena satoe oetoesan al-Maseh jang lalai dalam pendjagaannja, adalah meloeloeskan seteroe itoe menangkap banjak djiwa.GI 23.1

  Hamba jang benar sekali-kali tidak maoe berboeat apa-apa jang akan mengetjilkan djawatannja jang soetji itoe. Dia akan berhati-hati dalam kelakoean, dan bidjaksana dalam segala pekerdjaan. Dia akan bekerdja sebagai al-Maseh; dan berboeat sebagai al-Maseh djoega. Dia akan memakai segala koeasanja membawa kabar selamat kepada semoea orang jang beloem mengetahoeinja. Satoe kelaparan atas kebenaran al-Maseh akan mengisi hatinja. Oleh merasa keperloeannja, dia akan radjin mentjari koeasa jang mesti didapatinja sebeloem dia boleh menjatakan kebenaran itoe dalam kemoerahan, kebenaran, dan kerendahan jang sebagai terdapat dalam Toehan Isa.GI 23.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents