Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BAHASA ASING

  Banjak diantara kita, jang boleh lekas menggoenakan dirinja mengabarkan kebenaran itoe kepada bangsa-bangsa lain, tetapi dia orang tidak tahoe bahasa asing itoe. Dalam geredja jang doeloe bahwa pengerdja-pengerdja indjil soedah dianoegerahkan dengan satoe pengetahoean atas bahasa-bahasa orang asing soepaja dia orang boleh mengabarkan rahasia kekajaannja al-Maseh. Dan kalau Allah soedah menolong hamba-hambanja doeloe dengan begitoe, tentoelah rahmatnja soeka hinggap atas oesaha-oesaha kita boeat menjediakan dan melengkapkan anak boemipoetera itoe soepaja dia orang membawa kabar selamat itoe kepada bangsanja. Kalau sadja orang-orang jang masoek negeri asing itoe menggoenakan segala talenta jang dekat sama dia orang, tentoe sadja sekarang ada lebih banjak pengerdja kita ditempat-tempat jang demikian.GI 114.2

  Barangkali dalam beberapa tempat terpaksa pemoeda-pemoeda itoe akan beladjar bahasa asing. Hal ini boleh diperboeat dengan lekas oleh bertjampoer gaoel dengan orang banjak; tambahannja, tiap-tiap hari dia orang boleh menggoenakan beberapa djam beladjar bahasa itoe. Baiklah diingat bahwa hal ini adalah satoe langkah jang perloe akan mendidik dan menjediakan pengerdja-pengerdja dari anak negeri itoe dalam ladang Toehan. Pengerdja-pengerdja jang diadjak kedalam pekerdjaan itoe haroeslah orangorang boemipoetera jang bitjara dalam bahasa orang banjak itoe.GI 115.1

  Bagai seorang jang setengah oemoer adalah beladjar satoe bahasa asing itoe pekerdjaan soekar; dan meskipoen dia beroesaha banjak, boleh bilang bahwa akan pertjakapannja dalam bahasa itoe hanja djaoeh dari pada sempoerna. Dan poela, kita tidak merasa bebas akan melepaskan pengerdja-pengerdja jang toea dan setengah oe- moer dari pada geredja diroemah, serta mengirimkan dia orang kepada tempat-tempat jang djaoeh dan soesah. Dia orang akan bertemoe dengan segala kesoekaran disana, dan oesahanja nanti mendjadi koerang berfaedah djoega. Orang-orang jang dikirimkan begitoe akan meninggalkan tempat-tempat jang tidak boleh diisi oleh pengerdja-pengerdja jang tidak paham.GI 115.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents