Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ISTERINJA PENDETA ITOE

  Dalam tahoen-tahoen jang berselang bahwa isteri-isterinja pendeta-pendeta itoe soedah menahan kekoerangan dan aniaja. Kapan soeami nja masoek pendjara, dan kadang-kadang terboenoeh, perempoean-perempoean jang moelia dan menjangkal diri itoe soedahlah toeroet bersengsara bersama mereka itoe, maka oepahnja nanti bersama dengan jang akan diterima oleh soeaminja. Njonja Boardman dan Njonja-njonja Judson soedah menanggoeng sengsara oleh kebenaran itoe,—bersengsara bersama soeaminja. Dia orang soedah koerbankan roemah tangga dan sobatnja akan membantoe soeaminja dalam pekerdjaan menerangi orang-orang jang tinggal dalam kegelapan akan menjatakan rahasianja perkataan Allah jang tersemboeni kepadanja. Hidoepnja mereka itoe selaloe dalam mara bahaja. Toedjoeannja jang teroetama ialah akan menjelamatkan djiwa-djiwa, dan oleh karena ini dia orang bisa menanggoeng sengsara dengan bersoeka hati.GI 284.1

  Kalau isterinja soeatoe pendeta mengikoeti soeaminja dalam perdjalanan, maka tidak haroes dia pergi hanja boeat senangkan dirinja, pesiar dan akan dilajani, melainkan akan bekerdja bersama dia. Dia haroes ambil bahagian dalam pekerdjaan soeaminja berboeat kebaikan. Dia haroes toeroet soeaminja, kalau pekerdjaan roemah tangga tidak menghalangi, dan haroes poela menolong dia dalam oesahanja akan menjelamat- kan djiwa. Dengan lemah lemboet dan rendah hati, tetapi dengan satoe pengharapan sendiri, haroeslah dia beroleh satoe pengaroe jang memimpin atas semoea jang keliling dia, dan haroes berboeat bahagiannja dan mengangkat salib dan tanggoengannja dalam perkoempoelan, dalam sembahjang roemah sendiri, dan dalam pembitjaraan dalam roemah tangga. Orang banjak ada hak dan berharap sama ini. Kalau sadja pengharapan ini tidak bisa didapat, maka pengaroe soeaminja akan setengah binasa.GI 284.2

  Isterinja satoe pendeta bisa berboeat banjak kalau dia maoe. Kalau dia soeka menjangkal diri, dan beroleh satoe tjinta sama djiwa-djiwa, dia bisa beserta soeaminja berboeat pekerdjaan kebaikan jang sama dengan lakinja. Satoe zuster pengerdja dalam kebenaran ini bisa mengerti dan mentjapai beberapa hal jang tidak boleh diperboeat oleh pendeta itoe, terlebihlah diantara kaoem perempoean.GI 285.1

  Satoe tanggoengan terletak diatas isterinja pendeta itoe, hal mana tidak haroes dan tidak bisa diboeangkannja dengan moedah. Allah nanti toentoet dari dianja talenta jang dipindjamkan kepadanja, dengan boenganja. Dia haroes bekerdja dengan radjin dan setia dan bersatoe dengan soeaminja akan menjelamatkan djiwa-djiwa. Dia tidak haroes seboetkan segala kemaoean dan keinginannja sama lakinja, atau seboetkan poela perhatiannja jang tidak perdoeli sama pekerdjaan lakinja, atau menjeboet-njeboet kepingin poelang roemah, dan segala perasaan jang koerang senang. Semoea perasaan kemanoesiaan ini mesti dialahkan. Dia haroes beroleh satoe toedjoean hidoep jang-akan dimadjoekan dengan tidak berlengah. Apa djadi kalau hal ini berlawanan dengan perasaan dan kesenangan dan kemaoean daging itoe! Semoea hal ini haroes dikoerbankan dengan sedia dan soeka hati soepaja berboeat kebaikan dan men jelamatkan djiwa-djiwa.GI 285.2

  Isteri-isterinja pendeta-pendeta itoe haroeshidoep dengan minta do'a. Tetapi ada djoega beberapa orang jang maoe beragama jang tidak berisi salib-salib, dan jang tidak perloe sama penjangkalan diri dan oesaha dari pihaknja. Gantinja berdiri dengan gagah dan bergantoeng atas kekoeatan Allah, serta menanggoeng pikoelan sendiri, dia orang telah bergantoeng atas orang jang lain, serta mengisap hidoep rohani dari padanja. Kalau sadja dia orang maoe bersendar sebagai dalam pertjajanja satoe anak kepada Allah, dan toedjoekan tjintanja dalam Isa, serta mengisap hidoep dari pada al-Maseh, pohon anggoer jang hidoep, tentoe dia orang boleh berboeat pekerdjaan jang baik, mendjadi satoe pertolongan kepada jang lain, dan satoe sokongan sama soeaminja; dan pada achirnja tentoe akan menerima satoe oepah jang besar! “Sabaslah, hai hamba jang baik, dan setiawan” nanti akan kedengaran kepada koepingnja sebagai soeara jang sangat merdoe. Perkataan “masoeklah engkau kedalam kesoekaan Toehanmoe,” nanti akan memberikan oepah jang seriboe lipat ganda atas sengsara dan pentjobaan jang ditanggcengnja boeat menolong djiwa-djiwa jang mahal itoe.GI 286.1

  * * * * *

  Kalau orang-orang jang kawin pergi kedalam pekerdjaan itoe, serta meninggalkan isterinja diroemah akan mendjaga anak-anaknja, maka isteri dan iboe itoe adalah berboeat satoe pekerdjaan jang sama besar dan penting sebagai jang diperboeat oleh soeami dan bapa itoe. Sedang jang satoe ada pengerdja indjil diladang, adalah jang lain itoe satoe pengerdja indjil diroemah, dan pekerdjaan dan tanggoengan diroemah itoe seringkali melebihi pekerdjaan dan tanggoengannja soeami dan bapa itoe. Bahwa pekerdjaan iboe itoe adalah satoe pekerdjaan jang soenggoeh dan penting,—akan meroepakan tabiat anak-anaknja, akan mendidik mereka itoe boeat kegoenaan disini, dan akan melajakkan mereka itoe boeat hidoep jang kekal.GI 287.1

  Soeami jang mendjadi pengerdja indjil diladang itoe boleh menerima kehormatannja orangorang, sedang pengerdja jang diroemah itoe boleh djadi tidak menerima apa-apa dari doenia ini boeat oesahanja; tetapi kalau dia bekerdja boeat kebaikan roemah tangganja, serta beroesaha akan meroepakan tabiat mereka itoe menoeroet Toeladan jang soetji, maka melaekat jang mengikoeti itoe nanti menoeliskan namanja sebagai satoe pengerdja jang terbesar didalam doenia ini.GI 287.2

  * * * * *

  Isterinja pendeta itoe boleh mendjadi satoe pertolongan besar kepada soeaminja akan meringankan pikoelannja, kalau dia taroehkan djiwanja dalam tjintanja Allah. Dia bisa adjarkan Perkataan itoe kepada anak-anaknja. Dia bisa atoerkan roemah tangganja dengan hemat dan bidjaksana. Bersatoe dengan soeaminja, dia bisa mendidik anak-anaknja dalam tabiat jang hemat, serta mengadjar mereka itoe akan memperhinggakan keperloeannja.GI 288.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents