Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  POETOESAN DAN KETJEPATAN

  Orang-orang jang beroesaha ada perloe, boekan orang-orang jang sebagai lembeknja dompol. Akan tetapi orang-orang jang hendak disediakan pekerdjaannja bagai tangannja, jang ingin berboeat satoe pekerdjaan dan menerima satoe gadji jang ditentoekan, dan jang maoe lajak dalam sesoeatoe hal dengan tiada oesaha atau pendidikan, boekanlah orang-orang jang dipanggil Allah akan bekerdja dalam ladangnja. Satoe orang jang tiada bisa memakai kepandaiannja dimana sadja, kalau perloe, boekanlah orang jang berkenan kepada zaman ini. Orang-orang jang maoe dihoeboengkan oleh Allah dengan pekerdjaannja, boekanlah orang-orang jang lesoe dan tidak beroerat, atau berkekoeatan kelakoean jang baik.GI 189.1

  Ada orang-orang mengira bahwa dia orang boleh boeat perkara besar dan baik kalau sadja mereka itoe dalam keadaan jang lebih baik, sedang dia orang tidak goenakan kekoeatan jang ada padanja oleh bekerdja dalam djawatan jang diberikan oleh Toehan padanja. Kemerdehekaan dan kekoeasaan jang boleh diperboeat oleh masing-masing adalah keperloean sekarang. Hal tabiat satoe-satoe itoe tidak perloe dikoerbankan, tetapi haroeslah dilembekkan, dihaloeskan, dan ditinggikan.GI 189.2

  Pekerdjaan Allah minta orang-orang jang bisa melihat lekas dan bekerdja tjepat dengan koeasa pada waktoe jang betoel. Kalau engkau toeng- goe akan menimbang tiap-tiap kesoekaran dihadapanmoe, maka engkau akan berboeat hanja sedikit sadja. Engkau akan bertemoe dengan banjak kesoekaran dan kesoesahan jang merintangi djalanmoe. oleh sebab itoe engkau mesti tentoekan dengan seroe akan mengalahkan semoeanja itoe kalau engkau tidak soeka dialahkannja.GI 189.3

  Seringkali djalan dan toedjoean jang berbagai-bagai tetapi lain dari pada oepaja-oepaja jang berhoeboeng dengan pekerdjaan Allah, ada sama dalam pikiran, maka dalam hal inilah timbangan jang tadjam itoe sangat perloe. Dan kalau barang sesoeatoe toedjoean akan disoedahkan, hal itoe mestilah diperboeat pada sa'at jang penting itoe. Kesengetan jang ketjil sekalipoen pada daoen neratja itoe haroeslah dilihat dengan njata, serta memoetoeskannja dengan lekas. Kelengahan ada memenatkan malaekat-malaekat. Karena poetoesan jang salah diperboeat boleh lebih dima'afkan dari pada satoe kebimbangan; jaitoe. sebentar mering kesini dan sebentar lagi miring kesana. Kebimbangan ada mendatangkan lebih banjak kepitjikan dan kesoesahan dari pada didjadikan oleh poetoesan jang terboeroe-boeroe.GI 190.1

  Kepadakoe soedah ditoendjoekkan bahwa kebanjakan dari pada kemenangan dan kealahan jang paling penting telah terdjadi dalam sa'atsa'at jang penting itoe. Allah minta ketjepatan bekerdja. Kelengahan, wasangka, kebimbangan, dan kelemahan akan memoetoeskan seringkali memberikan waktoe berdaja sama seteroe itoe.GI 190.2

  Waktoe jang patoet itoe boleh djadi memberikan keoentoengan kepada kebenaran itoe. Tetapi kemenangan-kemenangan seringkali hilang oleh kelengahan. Dalam pekerdjaan ini nanti terdapat banjak sa'at jang penting. Sebab itoe, pekerdjaan jang lekas dan tentoe pada waktoenja nanti mendatangkan kemenangan jang moelia, sedang kebimbangan dan kealpaan hanja nanti mendatangkan kekalahan besar dan hinaan kepada Allah. Pergerakan jang tjepat pada sa'at jang penting sering kaTi melemaskan moesoeh, karena dia ada ketjewa dan kalah akan harap dapat waktoe berdajaGI 191.1

  Ketjepatan jang besar itoe adalah perloe benar dalam waktoe jang berbahaja dan soesah. Tiap-tiap iehtiar itoe boleh berdjalan baik, akan tetapi satoe kelengahan dalam satoe waktoe jang pendek sadja boleh mengoebahkan perkara itoe, dan menghilangkan toedjoean-toedjoean jang besar lantaran koerang tjepat pemandangan dan pekerdjaan.GI 191.2

  Banjak sekali boleh diboeat akan mendidik otak itoe akan mengalahkan kemalasan. Adalah waktoenja apabila hemat dan pertimbangan itoe perloe; karena kenekatan adalah kebodohan. Tetapi meskipoen disini banjak soedah hilang karena terlaloe berlengah. Hemat, bagai sesoeatoe hal, perloe ada; tetapi kebimbangan dan moeslihat akan menoenggoe waktoe jang baik telah lebih bertjelaka dari pada waktoe kekalahan jang didjadikan oleh terlaloe terboeroe.GI 191.3

  * * * * *

  Boeat soeatoe waktoe ada beberapa orang jang menang dalam perlawanan sama kegemaran dan kesenangan dirinja. Dia orang ada toeloes dan tekoen, tetapi lama-lama moelai lengah oleh selaloe beroesaha, oleh kematian hari-hari, dan oleh peperangan jang teroes meneroes. Kelemahan sebagai didjempoet, dan kemtian diri dibentjinja; maka dia orang kedjamkan matanja jang mengantoek itoe, dan djatoeh dibawah pengaroenja penggodaan, ganti melawannja.GI 192.1

  Pengadjaran jang diloekiskan dalam perkataan Allah tiada mengizinkan tempat bagai perdjandjian dengan kedjahatan. Anak Allah soedah dinjatakan soepaja Dia boleh menarik semoea orang kepadanja. Dia boekan datang akan mengendoekkan doenia ini, melainkan akan menoendjoek djalan jang sempit dan jang mesti dilaloei semoea orang jang memasoeki gerbangnja kota Allah. Anak-anaknja mesti mengikoet djalan jang dipimpinnja; dia orang mesti teroeskan peperangan jang seroe dengan diri meskipoen mesti mengoerbankan kesenangan atau keinginan diri, mati atau bersengsara.GI 192.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents