Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MENGADJAR SERDADOE-SERDADOE

  Dihadapan roemah pertjitakan kita di-Basel, Switzerland, adalah satoe aloen-aloen jang digoenakan oleh pemerintah sebagai tanah lapang akan mendidik serdadoe-serdadoe. Disini, tiaptiap hari pada moesim jang patoet, kita lihat serdadoe-serdadoe mengadjar. Dia orang dididik dalam segala pekerdjaan dari bala tentera. Apabila djadi perang, maka dia orang boleh sedia dalam perkelahian itoe.GI 103.2

  Satoe hari, satoe tenda soedah dibawa kepada tempat itoe. Lantas adjaran akan mendirikan dan menggoeloeng tenda itoe soedah diberikan dalam peratoeran, dan tiap-tiap orang ada pekerdjaan jang dia mesti berboeat sendiri. Beberapa kali tenda itoe soedah didirikan dan dirombak.GI 104.1

  Satoe pasoekan jang lain soedah membawa banjak meriam ketjil, dan opsir-opsir soedah berikan pengadjaran bagaimana mengalihkan meriam-meriam itoe dari satoe tempat kepada tempat jang lain dengan lekas, bagaimana memboeka meriam itoe dari pada rodanja, bagaimana menjediakannja, dan bagaimana poela akan menghoeboengkan roda depannja apabila datang panggilan akan berangkat dalam sekedjap.GI 104.2

  Kereta-kereta pengangkoet orang sakit dibawa poela, maka doktor-doktor dan pembantoepemboantoenja soedah diadjar bagaimana akan merawati jang loeka-loeka. Orang-orang soedah diletakkan dalam gotongan, dan kepala, tangan, kaki, dan lengannja diboengkoes sebagai orang dalam peperangan. Dan lantas dia orang dikasi masoek kedalam kereta dan disorong dari sitoe.GI 104.3

  Boeat beberapa djam serdadoe-serdadoe itoe ada diadjar akan melepaskan dan memasang boengkoesan jang dibelakangnja dengan lekas ditempatnja. Dia orang diadjar bagaimana akan menimpan sendjata, dan bagaimana poela akan memegangnja dengan lekas. Dia orang diadjar menjerang moesoeh dan dididik dalam segala moeslihat perang.GI 104.4

  Begitoelah pengadjaran itoe diteroeskan boeat mendjaga hal jang datang dengan tiba-tiba. Dan haroeskah orang-orang jang berkelahi dalam peperangannja Radja Immanoeil berkoerang persediaan dalam peperangan rohani? Semoea orang jang mengambil bahagian dalam pekerdjaan jang besar ini mesti ambil bahagian dalam pengadjaran jang perloe itoe. Dia orang mesti beladjar akan menoeroet sebeloem dia orang boleh memerintah.GI 105.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents