Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SELAMAT SEBAB MENOLONG JANG LAIN

  Satoe geredja jang beroesaha ialah satoe geredja jang toemboeh. Anggotanja mendapat satoe perangsang dan satoe obat jang mengoeatkan dalam menolong jang lain. Saja soedah batja dari hal seorang jang berdjalan satoe hari pada waktoe sedjoek dalam saldjoe, soedah djadi lali oleh kedinginan, jang hampir bikin bekoe semoea kekoeatannja. Waktoe hampir mati kedinginan, dan moelai poetoes harap, dia soedah dengar soeara derangnja seorang perdjalanan jang sedang maoe mati. Perasaannja jang berkasihan soedah bangoen, dan tentoekan akan menolong dia. Digosok-gosoknja tangan dan kakinja orang sial itoe, dan dengan soesah pajah diangkatnja dia akan berdiri. Sebab jang sakit itoe tidak bi- sa berdiri, diangkatnja poela dia dalam tangannja melipoeti hoedjan saldjoe itoe jang dipikirnja tidak bisa dilaloeinja.GI 280.2

  Sesoedah mendoekoeng kawan perdjalanan itoe kepada satoe tempat jang sentosa, baroelah ketahoean padanja bahwa ia soedah selamatkan dirinja oleh menolong kawannja. Oesahanja jang tekoen akan menolong jang lain soedah djalankan darahnja jang soedah moelai bekoe dalam oerat darahnja, dan mengirimkan kepanasan kepada oedjoeng toeboehnja.GI 281.1

  Peladjaran bahwa dalam menolong jang lain kita sendiri menerima pertolongan, mestilah diadjarkan dengan atoeran dan tiroean kepada orang-orang moeda jang pertjaja, soepaja dalam hidoep Masehinja dia orang boleh dapat pendapatan jang baik. Biarlah orang-orang jang goendah goelana, jang tjenderoeng memikirkan bahwa djalan kepada keselamatan itoe ada soesah dan soekar, pergi bekerdja akan menolong orang jang lain. Oesaha jang demikian jang disertai oleh permintaan do'a boeat terang jang soetji, nanti berboeat hatinja bergerak dengan pengaroenja Allah jang menghidoepkan itoe. Tjintanja sendiri nanti panas dengan kehangatan jang soetji. Semoea hidoep Masehinja nanti lebih betoel, lebih tekoen, dan lebih penoeh berisi dengan do'a.GI 281.2

  Biarlah kita ingat jang kita disini ada orang pengembara dan orang asing, serta mentjari satoe negeri jang lebih baik, jaitoe soerga. Semoea jang bersatoe dengan Toehan dalam perdjandji- an pekerdjaannja adalah terikat akan bekerdja bersama dengan Dia akan menjelaraatkan djiwa.GI 281.3

  Biarlah anggota-anggota geredja itoe berboeat bahagiannja sepandjang minggoe, dan memberi tahoe tentang pendapatannja pada hari Sabat. Maka koempoelan itoe nanti membawa makanan pada waktoenja, serta membawa hidoep kekoeatan jang baharoe kepada semoea. Kapan oemat Allah melihat keperloean pekerdjaan jang besar sebagai al-Maseh soedah bekerdja boeat pertobatannja orang berdosa, maka semoea kesaksian jang dioetjapkan dalam koempoelan hari Sabat itoe nanti berisi koeasa. Dengan soeka hati dia orang nanti bersaksi tentang harganja pendapatan jang didapatinja dalam menolong orang jang lain.GI 282.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents