Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BERKATNJA BOEDI BAHASA

  Orang-orang jang bekerdja bagai al-Maseh haroes toeloes dan setia, tegoeh sebagai satoe batoe karang kepada peratoeran, akan tetapi dengan kasihan dan sopan. Boedi bahasa itoelah satoe dari pada karoenia-karoenianja Roh. Akan mengenal pikiran-pikiran itoelah pekerdjaan terbesar jang pernah diberikan kepada manoesia; dan dia jang maoe mentjapai hati-hati itoe mesti perhatikan pengadjaran ini, “Hendaklah kamoe menaroeh. . . . sajang dan boedi bahasa.”11 Peteroes 3:8. Tjinta akan berboeat barang jang tidak boleh diperboeat oleh persoealan. Tetapi satoe perkataan jang bengis, satoe djawab jang pedas, satoe perangi jang tidak berisi kesopanan dan boedi bahasa Masehi dalam perkara jang ketjil sekali poen, boleh menghilangkan persobatan dan pengaroe.GI 171.1

  Pengerdja Masehi haroes meniroe al-Maseh waktoe didoenia ini. Ialah toeladan kita, boekan sadja dalam kesoetjiannja, tetapi djoega dalam kesabarannja, kelemah-lemboetan hatinja, dan kebersihkan perangainja. Hidoepnja itoelah satoe kiasan peri hal boedi bahasa jang benar. Dia selaloe berikan satoe anggoekan jang manis sama orang miskin dan satoe perkataan jang menghiboerkan sama orang soesah. Hadiratnja soedah membawa satoe awan jang lebih terang kedalam roemah. Hidoepnja adalah sebagai satoe ragi jang bekerdja dalam pergaoelan. Dengan bersih dan tiada berketjelaan, Dia hidoep dian- tara orang-orang jang tidak berpikir bagai kemoedian hari, jang kasar, jang tidak sopan; diantara orang-orang berdosa, orang Samaria jang tiada benar, serdadoe-serdadoe kapir, toekangtoekang tani, dan orang banjak jang bertjampoer baoer itoe. Disana-sini Dia bitjarakan perkataan jang berkasihan. Kapan Dia melihat orang jang penat, dan jang terpaksa akan memikoel beban jang berat, lantas Dia soedah menolong serta mengoelangkan sama dia orang dari hal peladjaran-peladjaran jang didapatinja dari pada kedjadian, ketjintaan, pengasihan, dan kebaikannja Allah. Dia soedah tjari djalan akan menggerakkan pengharapan-pengharapannja orangorang jang kasar, serta meletakkan dihadapannja perdjandjian jang dia orang boleh tjapai, jaitoe satoe tabiat sebagai anak-anak Allah.GI 171.2

  Bahwa agamanja Toehan Isa adalah melemboetkan kekasaran dalam tabiat, dan menghaloeskan bagian jang beroetoe dan tadjam dalam kelakoean. Diboeatnja perkataan-perkataan itoe lemah-lemboet, dan pekerti itoe menarik hati. Biarlah kita beladjar dari al-Maseh bagaimana akan menghoeboengkan satoe perasaan jang soetji dan toeloes dengan perangai jang bersoekasoeka. Seorang Masehi jang moerah hati dan sopan itoelah kenjataan jang paling berkoeasa dan jang boleh dikeloearkan akan memoedjikan agama Masehi.GI 172.1

  Perkataan jang lemah-lemboet adalah sebagai emboen dan hoedjan jang djatoeh perlahan kepada djiwa itoe. Kitab Soetji kata tentang al- Maseh, bahwa bibirnja soedahlah disirami dengan berkat-berkat soepaja Dia boleh “berkata-kata barang jang patoet dengan orang jang penat.”2Jesaja 50:4. Dan Toehan soeroehkan kita, “Hendaklah perkataanmoe selaloe dengan manis dan diretjiki,” “soepaja disampaikannja karoenia kepada orang jang mendengari dia.”3Kolosi 4:6; Epesoes 4:29.GI 172.2

  Boleh djadi beberapa dari antara orang-orang jang engkau ketemoei ada kasar dan koerang pekerti, tetapi djanganlah, oleh karena ini, mendjadi koerang manis bahasamoe. Dia jang ingin akan mendjaga kehormatannja sendiri mesti berhati-hati soepaja djangan sengadja meloekai kehormatannja orang lain. Peratoeran ini haroes dilakoekan baik-baik kepada orang jang sangat bebal, dan bersalah. Engkau tidak tahoe apa nanti akan diperboeat oleh Allah sama orangorang ini. Doeloe Dia soedah pakai orang-orang jang terpandang koerang akan berboeat pekerdjaan bagai Toehan. Rohnja, jang bergerak dalam hati, soedah bangoenkan satoe-satoe kekoeatannja akan bekerdja dengan radjin. Toehan soedah melihat betoel-betoel permata jang mahal dalam orang-orang ini, jang mana nanti berdiri tetap melawan segala angin riboet, panas matahari, dan kesoekaran. Allah boekan melihat sebagai manoesia. Dia tiada memandang atas roepa, melainkan Dia tjahari hatinja dan berlakoe dengan adil.GI 173.1

  * * * * *

  Toehan Isa perintahkan soepaja kita hormati haknja tiap-tiap orang. Jaitoe, hak seseorang dalam pergaoelan, dan hak sebagai orang Masehi, haroeslah diperhatikannja. Semoea orang patoet diperlakoekan dengan boedi bahasa dan kehaloesan, sebagai anak-anak Allah, baik laki-laki dan baik poela perempoean.GI 174.1

  Agama Masehi nanti berboeat seorang djadi jang berbahasa atau beradab. Al-Maseh, meskipoen kepada orang-orang jang menganiajakan Dia, ada beradab; dan pengikoet-pengikoetnja jang benar nanti menoendjoekkan djoega roh jang sematjam itoe. Lihatlah sama Paoeloes waktoe dibawah menghadap pemerintah-pemerintah. Peri bahasanja dihadapan radja Agrippa itoe adalah satoe kiasan dari kesopanan jang benar dan bitjara jang sangat menarik hati. Indjil tidak mengadjak kita akan menggoenakan kesopanan doenia, melainkan kesopanan jang toemboah dari dalam hati jang kasih.GI 174.2

  Pendjagaan jang sangat atas kesopanan hidoep dari loear tiadalah tjoekoep akan menoetoepi segala amarah, pertimbangan jang kasar, dan bahasa jang tidak baik. Kehaloesan jang benar sekali-kali tidak bisa dinjatakan selama diri itoe diingini mendjadi toedjoean jang teroetama. Tjinta mesti tinggal dalam hati. Seorang Masehi jang betoel-betoel mengeloearkan maksoed oesahanja dari pada tjinta hatinja sama al-Maseh. Dari padanja oerat tjintanja sama al-Maseh itoelah keloear satoe perasaan berkasihan atas saudara-saudaranja. Tjinta itoe mengeloearkan ka- roenia, kesenonohan, dan kebaikan kelakoean kepada jang memilikinja. Disenjoemkannjalah moeka itoe serta menahankan soeara; dihaloeskannja dan ditinggikannja semoea tabiat kemanoesiaan itoe.GI 174.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents