Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KESOPANAN DALAM ROEMAH TANGGA

  Berbaha.ja amat kalau alpakan barang-barang jang ketjil. Pendeta itoe tidak patoet lalai akan berbitjara perkataan jang manis, dan jang menggembirakan isi roemah tangganja. Saudarakoe pendeta, adalah engkau toendjoekkan dalam roemah tanggamoe kelakoean jang kasar, jang marah, dan tidak senonoh? Kalau engkau ada boeat begitoe, walaupoen betapa tinggi pengakoeanmoe, engkau ada melanggar hoekoem-hoekoem Allah. Meskipoen engkau soegoehkan chotbah jang baik kepada orang lain, tapi kalau alpa akan menjatakan tjinta al-Maseh dalam hidoepmoe di-roemah, maka engkau terdapat koerang dari pada atoeran jang diletakkan bagaimoe. Djanganlah pikir bahwa orang jang meninggalkan mimbar jang soetji itoe boleh berlakoe dalam perkataan jang kasar, menjindir, atau berlawak, dan bersenda goerau, dan mendjadi wakil al-Maseh. Bahwa tjinta Allah tiadalah dalamnja. Hatinja ada penoeh dengan diri dan tama', dan ditoendjoekkannja bahwa dia tidak menghargakan barang-barang jang soetji itoe. Al-Maseh tiada beserta dia, dan dia boekan merasa berat sama pekabaran kebenaran boeat zaman sekarang ini.GI 291.1

  Anak-anaknja pendeta itoelah boleh dibilang anak-anak jang paling dialpakan dalam doenia, karena bapanja ada bertjerai lama dari padanja, dan dia orang ada ditinggalkan akan memilih pe- kerdjaan dan permainannja. Kalau satoe pendeta beroleh anak-anak laki-laki sadja, maka tidaklah haroes dia meninggalkan dia orang dalam pendjagaan iboenja sendiri. Karena hal ini ada terlaloe berat bagainja. Dia haroes berboeat dirinja mendjadi kawan dan sobatnja. Dia haroes berboeat dan beroesaha akan melindoengkan mereka itoe dari pada kawan jang djahat, dan haroes melihat soepaja dia orang ada pekerdjaan jang bergoena. Boleh djadi soesah boeat iboe itoe menahan diri. Djadi kalau soeami melihat hal ini, haroeslah dia memikoel lebih banjak, serta memimpin anak-anaknja kepada Allah dengan seboleh-bolehnja.GI 291.2

  Biarlah isterinja pendeta jang mempoenjai anak-anak itoe ingat, bahwa didalam roemahnja adalah padanja soeatoe ladang indjil dimana dia haroes bekerdja dengan radjin dan oesaha, serta mengerti bahwa achir pekerdjaannja itoe nanti tinggal tetapi sampai selama-lamanja. Boekankah djiwa anak-anaknja itoe seharga djiwa orang kapir? Sebab itoe baiklah dipimpinnja dia orang dengan pendjagaan jang kasih. Dia diberi tanggoengan akan toendjoekkan kedoenia ini tentang koeasa dan kemoeliaannja agama dalam roemah tangga itoe. Dia akan diatoer oleh peratoeran, boekan oleh perasaan, dan dia akan bekerdja dengan perasaan bahwa Allah adalah penolongnja. Dia tidak patoet izinkan jang lain akan menarik perhatiannja dari pada pekerdjaannja.GI 292.1

  Bahwa pengaroenja satoe iboe jang beroleh satoe perhoeboengan jang rapat dengan al-Maseh tiadalah terhitoeng betapa besarnja. Oesaha tjintnja berboeat roemah tangga itoe satoe Baitel. Al-Maseh ada bekerdja dengan dia, serta menoekar air hidoep jang biasa kepada anggoer soerga. Maka anak-anaknja nanti bertambah besar mendjadi satoe berkat dan satoe poedjian kepadanja dalam hidoep ini dan dalam hidoep jang akan datang djoega.GI 292.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents