Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  NASIHAT KEPADA SATOE PENGERDJA INDJIL

  Saudara jang kekasih:GI 231.1

  . . . Saja beroleh nasihat ini bagaimoe dari pada Toehan: Biarlah baik boedi bahasamoe dan lemah lemboet dalam perboeatanmoe. Djagalah diri baik-baik, karena engkau ada moedah djadi keras dan memerintah, dan akan berkata kasar. Toehan bersabda padamoe, Berdjagalah dan minta do'a soepaja engkau djangan masoek dalam pentjobaan. Oetjapan jang kasar mendoekakan Toehan; dan perkataan jang tidak baik ada berbahaja. Saja diperintahkan akan berkata kepadamoe, Biarlah engkau lemah lemboet dalam bahasamoe; djagalah baik-baik perkataanmoe; djaoehkanlah kekasaran dalam oetjapanmoe atau dalam pergerakan badanmoe. Toendjoekkanlah kelakoean al-Maseh dalam segala perboeatan dan bahasamoe. Djanganlah biarkan keadaan jang tidak baik itoe meroesakkan pekerdjaanmoe. Engkau patoet menolong dan mengoeatkan jang tergoda. Djanganlah toendjoekkan dirimoe dalam perkataan kasar. Al-Maseh soedah berikan njawanja bagai oematnja, dan bagai semoea orang jang engkau hendak tolong. Djanganlah perkataanmoe itoe membikin djiwa itoe bimbang. Dalam soeroehannja al-Maseh mestilah ditoendjoekkan kelakoean dan tabiatnja Isa.GI 231.2

  Oetjapan jang kasar dan jang meloekakan hati boekanlah sesoeai dengan pekerdjaan soetji jang diberikan oleh al-Maseh kepada hamba-ham- banja. Kapan sadja penga'laman hari-hari itoe ada memandang kepada Isa dan beladjar dari Dia maka engkau nanti menjatakan satoe tabiat jang baik. Lemboetkanlah bahasamoe itoe; dan djanganlah keloearkan perkataan jang menghoekoemkan. Toeroetlah Goeroe jang besar itoe. Karena perkataan jang lemah lemboet nanti djadinja sebagai satoe obat, dan nanti menjemboehkan djiwa-djiwa jang tawar hati. Pengetahoean dari perkataan Allah jang digoenakan dalam hidoep tiap-tiap hari nanti beroleh satoe koeasa jang menjemboehkan dan jang menghiboerkan. Bahasa jang kasar sekali-kali tiada nanti membawa berkat kepada dirimoe atau kepada djiwa jang lain.GI 231.3

  Saudarakoe, patoetlah engkau djadi mewakilkan kelemah-lemboetan dan kesabaran dan kebaikannja al-Maseh. Dalam bitjaramoe dihadapan orang banjak itoe, biarlah bahasamoe itoe menoeroet atoerannja al-Maseh. “Tetapi hikmat jang dari atas pertama-tama jaitoe soetji, kemoedian soeka ia akan perdamaian, dan lagi ia sopan dan senang diichtiarkan dan penoeh belas kasihan dan boeah-boeah jang baik.”1Jakoeb 3:17. Berdjagalah dan minta do'a, dan ta'loekkanlah kekasaran jang kerapkali keloear dari padamoe. Oleh kasihan alMaseh jang tinggal dalammoe, maka perkataanmoe itoe boleh disoetjikan. Kalau saudaramoe tidak berboeat sebagai dikehendakimoe, djanganlah ketemoekan dia orang dengan kekasaran. Toehan telah atjapkali didoekakan oleh oetjapanmoe jang kasar itoe.GI 232.1

  Kemaoeanmoe akan dita'loekkan dibawah kemaoeannja Toehan. Engkau perloe sama pertolongannja Toehan Isa. Biarlah hanja perkataan jang bersih dan soetji dan koedoes itoe keloear dari pada bibirmoe; karena sebagai satoe pengerdja indjil, maka tabiatmoe dan kelakoeanmoe itoe akan diikoeti oleh orang-orang jang lain. Biarlah engkau berkasihan kepada anak-anak dalam segala waktoe.GI 233.1

  Engkau boleh tjapai toedjoean Allah kalau sadja engkau maoe tentoekan bahwa dirimoe itoe tidak akan dibawa masoek dalam pekerdjaanmoe. Akan tahoe bahwa engkau ada tjoba dalam roh dan dalam pekerdjaan seperti al-Maseh, maka hal itoe nanti memberikan sama engkau kekoeatan dan penghiboeran. Patoetlah engkau rendah dan lemah lemboet dalam hati; maka malaekat-malaekat Allah nanti bekerdja bersama engkau dalam oesaha pembaharoeanmoe itoe. Al-Maseh soedah mati soepaja hidoepnja boleh tinggal dalammoe, dan dalam segala orang jang menerima Dia poen. Dalam kekoeatannja Peneboesmoe engkau poen bisalah menjatakan tabiatnja al-Maseh, dan engakan meloeroeskan djalan jang bengkok.GI 233.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents