Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BELADJAR BITJARA

  Dalam segala pekerdjaan indjil kita, haroeslah lebih diperhatikan dari hai kehaloesan bitjara. Boleh djadi ada pengetahoean kita, akan tetapi kalau kita tidak tahoe menggoenakan soeara itoe dengan sepertinja maka hanja sia-sialah pekerdjaan kita. Kalau kita tidak bisa pakaikan maksoed kita dalam bahasa jang berpatoetan, goena apakah pendidikan kita itoe? Tentoe sadja pengetahoean itoe koerang berfaedah bagai kita kalau kita tidak bisa memakai bahasa jang haloes; akan tetapi ia mendjadi satoe koeasa jang besar apabila dihoeboengkan dengan perkataan jang baik dan bergoena sehingga menarik perhatian.GI 120.1

  Moerid-moerid jang bermaksoed mendjadi pengerdja dalam ladang Allah haroes dididik akan bitjara dalam satoe keadaan jang teroes terang soepaja pengaroenja bagai kebaikan djangan hilang setengahnja. Kepandaian akan bitjara dengan njata dan terang, dalam soeara jang tjoekoep dan boendar adalah penting sekali dalam pekerdjaan itoe. Kepandaian ini sangat perloe bagai semoea orang jang ingin mendjadi pendeta, goeroe indjil, pengerdja indjil, atau pendjoeal boekoe. Semoea orang jang bermaksoed akan masoek tjabang-tjabang pekerdjaan tadi haroes diadjar memakai soearanja dalam satoe djalan sehingga waktoe dia orang bitjarakan hal kebenaran itoe sama orang banjak, boleh masoek dalam hati. Sekali-kali djangan diberikan tje- laan atas kebenaran itoe oleh sebab oetjapanoetjapan jang tidak sempoerna.GI 120.2

  Pendjoeal boekoe jang bisa bitjara dengan terang dan njata dari hal kebaikan boekoe jang dia maoe djoeal, akan melihat bahwa hal 'ini adalah satoe pertolongan besar dalam pekerdjaannja. Boleh djadi ada waktoe baik bagainja akan membatja satoe fasal dari pada boekoe itoe, maka dengan soearanja jang manis dan merdoe, dia bisa berboeat pemandangan jang dalam fasal itoe sebagai terdjadi dihadapan jang mendengar.GI 121.1

  Orang jang memberikan pembatjaan al-Kitab dalam perkoempoelan atau dalam roemah tangga haroes boleh membatja dengan satoe soeara jang haloes dan merdoe sehingga boleh merawankan hati pendengarnja.GI 121.2

  Soeroehan indjil haroes tahoe bagaimana akan bitjara dengan koeasa dan menarik hati sehingga berboeat perkataan kehidoepan itoe terasa dan hidoep sampai jang mendengar boleh merasa kepentingannja. Saja merasa kasihan mendengar soearanja pengerdja-pengerdja kita jang tidak sempoerna itoe. Soeroehan jang begitoe adalah mengoerangkan kemoeliaan Allah oleh sebab kekoerangannja.GI 121.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents