Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MENDEKATI PERHOEDJOENGAN

  Hari kehari adalah lewat boeat selama-lamanja serta membawa kita lebih dekat kepada perhoedjoengan zaman. Sebagai beloem pernah, kita mesti minta do'a bagai Roh Soetji soepaja ditoeangkannja dengan kelimpahan atas kita, dan kita mesti memandang sama pengaroenja jang mengkoedoeskan itoe datang atas pengerdja-pengerdja soepaja orang-orang jang hendak ditolongnja boleh tahoe bahwa dia orang soedah lama bersama dengan Toehan Isa dan soedah beladjar dari Dia.GI 410.1

  Kita perloe sekali mendapat pemandangan rohani, soepaja kita boleh melihat segala maksoed djahat dari seteroe itoe, dan sebagai pengawalpengawal jang setia akan mengamanatkan bahaja itoe. Kita perloe koeasa dari atas soepaja kita boleh mengerti menoeroet pikiran manoesia itoe tentang perkara-perkara besar dalam agama Masehi dan atoeran-atoerannja jang sangat loeas.GI 410.2

  Orang-orang jang dibawah pengaroenja Roh Soetji boekan djadi orang-orang jang gila agama, melainkan orang-orang jang tenang dan tetap, bebas dari pada ketelandjoeran pikiran, perkataan, atau perboeatan. Diantara kekoesoetan segala pengadjaran jang menjesatkan itoe, maka Rohnja Allah nanti mendjadi satoe pemimpin dan satoe perisai kepada semoea orang jang tidak menoelakkan segala kenjataannja kebenaran, serta memadamkan tiap-tiap soeara jang datang dari pada Dia jang mendjadi kebenaran itoe.GI 410.3

  Kita sedang hidoep dalam zaman penghabisan, dimana kesalahan jang sangat djahat itoe ada diterima dan dipertjajai, sedang kebenaran itoe ada ditoelakkan. Maka tertanggoeng atas pendeta-pendeta Toehan dan geredjanjalah tentang terang jang bersinar atas dia orang. Allah memanggil kita akan bekerdja radjin boeat mengoempoelkan moetiara kebenaran itoe, serta menaroehkan semoeanja dalam rangkai indjil. Dalam keelokannja jang soetji itoe, maka semoeanja akan bersinar terang dalam doenia kegelapan ini. Hal ini tidak bisa diperboeat dengan tiada pertolongannja Roh Soetji, tetapi dengan pertolongan ini kita bisa berboeat segala perkara. Apabila kita ditoeangi Roh Soetji, kita akan memegang koeasa jang besar oleh pertjaja. Tiada barang sesoeatoe jang datang dari pada Allah itoe hilang. Djoeroeselamat doenia ini mengirimkan pekabarannja kepada djiwa soepaja kegelapan kesalahan itoe boleh dilenjapkan. Bahwa pekerdjaannja Roh itoe tidaklah terkira besarnja. Dari asal inilah datangnja koeasa dan kesanggoepan kepada pengerdja bagai Allah.GI 411.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents