Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KEBERANIAN

  Hamba-hambanja Allah boekanlah akan djadi moedah ditawarkan oleh kesoesahan atau perlawanan. Orang-orang jang memashoerkan pekabaran malaekat jang ketiga itoe mesti berdiri dengan gagah berani di-pendiriannja, dalam oempatan dan kedoestaan, berperang dalam perang pertjaja jang baik itoe, serta melawan poela seteroe itoe dengan sendjata jang digoenakan oleh al-Maseh, “Adalah tersoerat.” Dalam sa'at jang mesti dilaloei mereka itoe dengan lekas, maka hamba-hambanja Allah nanti bertemoe kekerasan hati jang sama, kesoenggoehan jang sama bengisnja, dan kebentjian jang pernah didjoempai oleh al-Maseh dan rasoel-rasoelnja.GI 375.1

  Semoea orang jang maoe melajani Allah dengan menoeroet gerakan perasaannja dalam hari itoe, perloe mendapat keberanian, ketegoehan, dan satoe pengetahoean tentang Allah dan perkataannja; karena semoea orang jang benar sama Allah nanti dianiajakan, maksoed-maksoednja nanti dibantahi, oesaha-oesaha pertolongannja jang paling baik nanti ditjelakan, dan nama-namanja nanti dikeloearkan sebagai djahat.GI 375.2

  Setan nanti mengadakan koeasa penipoeannja akan pengaroei hati dan goeramkan pengertian, akan meroepakan jang djahat itoe sebagai baik, dan jang baik itoe beroepa djahat. Semakin koeat dan lebih soetji pertjajanja oemat Allah, dan semakin tegoeh kesoenggoehannja akan menoeroet Dia, maka Setan nanti bangoenkan kemara- hannja orang-orang jang mangakoe benar, tetapi mengindjak-indjak tauratnja Allah. Perloe sekali beroleh pengharapan jang tegoeh dan toedjoean jang berani akan memegang iman jang sekali soedah dikasi sama segala orang saleh.GI 375.3

  Soeroehan-soeroehannja salib itoe mestilah lengkapkan dirinja dengan pendjagaan dan per-mintaan do'a, dan madjoe kemoeka dalam pertjaja dan keberanian, serta bekerdja selaloe dalam namanja Toehan Isa. Dia orang mesti beroleh pengharapan dalam Penghoeloenja; karena waktoe kesoesahan ada dihadapan kita. Pehoekoemannja Allah sedang mendatangi dalam doenia. Tjelaka-tjelaka akan terdjadi bertoeroettoeroet dengan lekas. Tidak berapa lama lagi Allah akan bangoen dari pada tempatnja boeat menggojangkan doenia ini, dan akan menghoekoemkan orang djahat karena kedjahatannja. Maka Dia akan berdiri karena oematnja dan Dia nanti memberikan pendjagaannja atas mereka itoe. Dia nanti taroehkan lengannja jang koeat itoe keliling mereka itoe akan melindoengkan dia orang dari pada semoea mara bahaja.GI 376.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents