Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENGERDJA MOEDA BEKERDJA SAMA PENGERDJA TOEA

  Akan mendapat satoe persediaan bagai pekerdjaan indjil itoe, maka haroeslah orang-orang moeda itoe bersekoetoe dengan pendeta-pendeta jang lebih lama atau toea. Orang-orang jang soedah mendapat satoe penga'laman dalam pekerdjaan jang radjin patoet membawa pengerdjapengerdja jang moeda dan jang beloem paham itoe bersama dia orang keladang penoeaian, serta mengadjar dia orang bagaimana akan bekerdja dengan madjoe boeat pertobatannja djiwa-djiwa, Pengerdja-pengerdja jang toea haroes dengan lemah-lemboet dan tjinta akan menolong jang lebih moeda dalam pekerdjaan kemana dia orang dipanggil oleh Toehan. Dan orang-orang moeda dalam pendidikan itoe haroes menghormati nasihat dari pengadjar-pengadjar, serta menghormati ibadatnja dan mengingat bahwa dia orang soedah mendapat boedi oleh bekerdja lama.GI 143.1

  Nasihat jang baik bagai pegawai-pegawai geredja dan konferentie adalah diberikan oleh rasoel Petroes dalam perkataan ini: “Hendaklah kamoe menggembalakan kawan kambing Allah, jang diantara kamoe itoe, dan menoenggoei dia. Djangan dengan dipaksa, melainkan dengan keridlaan hatimoe; djangan dengan menoentoet laba jang kedji, melainkan dengan segala soeka hatimoe; djangan seperti toean-toean atas bahagian poesaka itoe, melainkan hendaklah kamoe djadi soeatoe toeladan ba- gai kawan kambing itoe. Maka apabila kelihatanlah Penghoeloe Gembala itoe, kamoe akan beroleh mahkota kemoeliaan, jang tidak akan lajoe. Demikian lagi kamoe, hai orang moedamoeda, toendoeklah kamoe kepada toea-toea dan hendaklah kamoe sekalian toendoek seorang kepada seorang. Hendaklah kamoe berpakaikan kerendahan hati, karena Allah ada melawan orang jang tjongkak, tetapi Dia mengasihankan orang jang rendah hatinja.”11 Peteroes 5:2-5.GI 143.2

  Biarlah pengerdja-pengerdja jang toea itoe mendjadi pengadjar-pengadjar, serta berboeat diri dibawah pimpinan Allah. Biarlah orangorang moeda itoe merasa hal itoe satoe oentoeng bagainja akan beladjar dibawah pengerdja-pengerdja jang toea, dan baiklah dia orang memikoel beban menoeroet kemoedian dan pendapatannja. Begitoelah doeloe diperboeat oleh nabi Elia akan mendidik pemoeda-pemoeda bangsa Israil dalam sekolah-sekolah nabi-nabi; dan orang-orang moeda sekarang patoet mendapat satoe pendidikan jang sematjam itoe. Tentoe sadja tidak bisa akan menasihatkan mereka itoe dalam tiap-tiap tjabang pekerdjaannja; tetapi dia orang haroes diadjar betoel-betoel oleh pengerdjapengerdja jang lebih toea, dan mengadjak mereka itoe memandang kepada Dia jang mendjadi asal dan awal pertjaja kita.GI 144.1

  Rasoel Paoeloes soedah melihat kepentingannja akan mendidik pengerdja-pengerdja jang moeda. Sesoedah berboeat satoe perdjalanan berkeliling, maka dia dan Barnabas oelangi lagi perdjalanan mereka itoe serta melawat tiap-tiap geredja jang soedah diberdirikan, dan memilih serta mendidik orang-orang jang boleh bekerdja bersama dia orang dalam pekerdjaan memashoerkan kabar indjil itoe.GI 144.2

  Paoeloes soedah berboeat hal mendidik orangorang moeda itoe sebahagian dari pada pekerdjaannja. Dia soedah adjak dia orang sertanja dalam perdjalanannja, maka dengan djalan begitoe dia orang soedah beroleh kesanggoepan mengisi tempat-tempat jang penting. Sesoedah betjerai dari dia orang, dia selaloe hoeboengkan dirinja sama pekerdjaan mereka itoe. Soerat-soeratnja kepada Timotioes dan Titoes ada satoe kesaksian tentang bagaimana dalam keinginannja dia melihat kemadjoean mereka itoe. “Maka perkara jang kau dengar dari padakoe,” katanja rasoel Paoeloes, “diantara beberapa orang saksi, amanatkanlah dia kepada orang jang setiawan dan jang tjakap mengadjar orang lain poen.”22 Timotioes 2:2.GI 145.1

  Bahagian pekerdjaan rasoel Paoeloes ini mengadjarkan satoe peladjaran jang penting kepada pendeta-pendeta sekarang. Pengerdja-pengerdja jang berpendapatan ada berboeat satoe pekerdjaan jang moelia apabila dia orang tidak memikoel beban itoe sendiri tetapi mengadjar orangorang jang lebih moeda serta menaroehkan pikoelan atasnja. Ialah maksoed Allah soepaja orangorang jang soedah mendapat satoe penga'laman dalam ladangnja mendidik orang-orang jang moeda boeat pekerdjaan Toehan.GI 145.2

  Pengerdja jang moeda itoe sekali-kali djangan dipengaroei oleh pikiran dan timbangan orang jang diatasnja sehingga kediriannja mendjadi hilang. Dia tidak boleh hilangkan kediriannja dalam jang mendidik dia sehingga dia tidak berani menoendjoekkan timbangannja sendiri, tetapi hanja berboeat apa sadja jang disoeroeh serta tiadakan pengertiannja diantara jang benar dan salah. Tetapi patoetlah dia beladjar goena dirinja dari pada Goeroe jang besar itoe. Kalau jang diatasnja menoeroet satoe djalan jang menjimpang dari pada “Beginilah sabda Toehan,” djanganlah dia pergi kepada orang lain, melainkan baiklah dia pergi kepada kepalanja, dan meletakkan hal itoe dihadapannja serta mengeloearkan pikirannja. Maka dengan djalan begitoe si moerid itoe boleh djadi satoe berkat kepada pengadjarnja. Dia mesti setia menggenapi pekerdjaannja, karena Allah sekali-kali tidak bebaskan dia oleh sebab kedjamkan mata sama kesalahan, meskipoen bagaimana besar pengaroe atau tanggoengannja jang menoentoet djalan jang salah itoe.GI 146.1

  Orang-orang moeda akan disoeroeh menghoeboengkan diri sama pengerdja-pengerdja jang lama, soepaja dia orang dikoeatkan dan diadjar oleh orang-orang jang setia ini, jang soedah melaloei banjak pergeloetan dan kepada siapa, oleh kesaksiannja Roh Soetji, Allah soedah sering bitjara serta menoedoeh djalan jang salah. Apabila mara bahaja mengantjam serta mengoedji pertjajanja oemat Allah, pendeta-pendeta jang toea ini haroes mengoelangi segala penga'laman jang doeloe, jaitoe waktoe mara bahaja datang mengantjam kebenaran itoe, dan pikiran-pikiran jang gandjil, jang boekan keloear dari pada Allah, masoek kedalam geredja itoe. Pada zaman ini Iblis sedang mentjari djalan akan merombak tanda-tanda kebenaran itoe, jaitoe, peringatanperingatan jang soedah didirikan sepandjang djalan. Maka kita perloe sama pendapatan pengerdja-pengerdja jang soedah mendirikan roemah-roemahnja diatas batoe karang jang tegoeh, dan jang soedah berdiri tegap dalam kabar jang djahat dan begitoe djoega dalam kabar jang baik.GI 146.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents