Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENGETAHOEAN JANG SEDIKIT

  Satoe soeroehan jang moeda tidak patoet merasa senang dengan satoe pengetahoean jang sedikit tentang kebenaran itoe, karena dia tidak tahoe kemana dia nanti dipanggil akan bersaksi bagai Allah. Banjak orang nanti berdiri dihadapan radja-radja dan orang-orang jang pandai didoenia ini, akan memberi keterangan tentang pertjajanja. Orang-orang jang mempoenjai satoe pengetahoean jang sedikit sadja tentang kebenaran itoe akan ta'lajak mendjadi pengerdja-pengerdja jang ta'oesah merasa maloe atas pekerdjaannja. Dia orang akan djadi goegoep dan tidak bisa menoendjoekkan kebenaran Kitab Soetji dengan terang.GI 131.1

  Kasihan sekali sebab kemadjoean pekerdjaan itoe ada tertahan lantaran koerang pengerdjapengerdja jang terdidik. Banjak jang ada kekoerangan dalam keperloeannja kelakoean dan pikiran. Dia orang tidak goenakan otak itoe dengan setjoekoepnja, dan tidak poela menggali lebih dalam sama harta jang tersemboeni itoe. Oleh sebab menggali diatas sadja, maka dia orang hanja mendapat pengetahoean jang terdapat diatasnja djoega.GI 131.2

  Apakah orang-orang berpikir bahwa dia orang lantas boleh memangkoe satoe djawatan jang penting apabila dia orang soedah sia-siakan waktoe akan mendidik dan mengatoer dirinja itoe? Apa, dia orang pikir bahwa dirinja boleh mendjadi perkakas-perkakas boeat pekerdjaan Allah jang tjerdas apabila dia orang lalai memakai waktoe jang diberikan kepadanja akan mendapat satoe ketjakapan bagai pekerdjaan itoe? Bahwa pekerdjaan Allah memanggil sama orangorang jang pandai dalam segala hal, jaitoe, orangorang jang bisa mentjari djalan, berichtiar, membangoenkan, dan mengatoer. Maka semoea orang jang mengerti hal kepentingannja pekerdjaan boeat zaman sekarang ini akan beroesaha mendapat semoea pengetahoean jang bisa didapati dari al-Kitab itoe boeat menolong orang-orang jang berdosa.GI 131.3

  Satoe soeroehan tidak haroes berpikir jang dia soedah peladjari tjoekoep, dan sekarang dia boleh koerangkan oesahanja. Tetapi pendidikannja haroeslah diteroeskan sepandjang hidoepnja; tiap-tiap hari dia haroes beladjar dan memakai pengetahoean jang didapatinja.GI 132.1

  Biarlah orang-orang jang sedang dalam pendidikan boeat pekerdjaan indjil itoe ingat, bahwa persediaan hati itoelah jang paling teroetama. Pendidikan otak atau pengadjaran indjil tiada boleh mengambil tempatnja. Sinar dari Matahari Kebenaran itoe mesti lebih doeloe menerangi hati pengerdja itoe serta membersihkan hidoepnja sebeloem dia bisa pantjarkan tjahaja Allah sama orang-orang jang tinggal dalam kegelapan.GI 132.2

  * * * * *

  Sepandjang malam banjaklah pemandangan jang laloe dihadapankoe, dan banjak dari antaranja ada berhoeboeng dengan pekerdjaan jang kita haroes boeat bagai goeroe kita, Toehan Isa alMaseh. Semoeanja soedah dinjatakan dan diterangkan. Jang berkoeasa itoe soedah berikan banjak pengadjaran kepadakoe, maka saja akan tjoba oelangkan dengan ringkas atas pengadjaran tentang pekerdjaan jang akan diperboeat itoe. Soeroehan soerga itoe berkata:GI 133.1

  Pekerdjaan indjil itoe ada mendjadi lemah karena orang-orang ada mengambil tanggoengan akan mengabarkan indjil dengan tiada mendapat persediaan jang perloe bagai pekerdjaan itoe. Banjak orang soedah berboeat salah lantaran menerima soerat keterangan. Sepatoetnja dia orang haroes ambil pekerdjaan jang lain dari pada mengabarkan indjil. Dia orang ada digadji dari pada perpoeloehan, tetapi oesahanja ada lemah, maka dia orang tidak haroes teroes menerima gadji dari pada pendapatan itoe. Dalam banjak hal pekerdjaan indjil ada kehilangan kesoetjian tabiatnja.GI 133.2

  Orang-orang jang dipanggil kepada pekerdjaan indjil itoe patoetlah orang-orang jang benar, dan jang soeka menjangkal diri. Allah panggil sama orang-orang jang mengerti bahwa dia orang mesti beroesaha keras, jaitoe, orang-orang jang membawa pikiran, keradjinan, kebidjaksanaan, kepandaian, dan sifat-sifatnja al-Maseh kedalam pekerdjaannja. Pekerdjaan akan menjelamatkan djiwa itoelah satoe pekerdjaan jang sangat loeas, jang perloe sama satoe oesaha jang menggoenakan tiap-tiap kepandaian, dan tiap-tiap pemberiannja Allah. Orang-orang jang bekerdja dalamnja haroes makin bertambah-tambah dalam ketjakapan. Dia orang haroes rindoe akan mengoeatkan kekoeasaannja, serta mengetahoei bahwa dia orang akan mendjadi lemah kalau tidak teroes mendapat bekal pengasihan. Dia orang haroes mentjari boeah-boeah jang lebih besar dari pada pekerdjaannja. Apabila hal ini mendjadi penga'lamannja pengerdja-pengerdja kita, tentoelah boeah-boeahnja akan kelihatan. Banjak djiwa akan ditawan kepada kebenaran itoe.GI 133.3

  * * * * *

  Adapoen toedjoean Hoea itoe bagai anakanaknja adalah lebih tinggi dari pada pikiran jang boleh ditjapai manoesia itoe. Ketoehanan —meniroe roepanja Toehan—ialah toedjoean jang akan ditjapai. Disini adalah diboeka satoe djalan kemadjoean jang teroes-meneroes dihadapan moerid itoe. Dia ada satoe toedjoean jang akan ditjapainja, jaitoe, satoe hal jang mengandoeng segala jang baik, jang bersih, dan jang moelia. Dia akan madjoe dengan setjepat dan sedjaoehdjaoehnja dia boleh tjapai dalam tiap-tiap tjabang pengetahoean jang benar.GI 134.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents