Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  HIDOEP HARI-HARI

  Pengerdja itoe haroeslah bebas dari pada tiaptiap kepitjikan sementara, soepaja dia boleh memberikan dirinja semoea kepada pekerdjaannja jang soetji itoe. Dia haroes minta do'a banjak, dan haroes poela membawa dirinja dibawah peratoeran kepada Allah, soepaja hidoepnja boleh menjatakan boeah-boeah dari penahanan diri. Bahasanja haroes betoel; djangan keloear dari pada bibirnja perkataan jang direka dan oetjapan jang ringan. Pakaiannja haroes tjotjok sama pekerdjaan jang diboeatnja. Biarlah pendeta-pendeta dan goeroe-goeroe itoe tjoba akan mentjapai atoeran jang ditoendjoekkan dalam al-Kitab. Djanganlah dia orang alpa atas perkara-perkara jang ketjil, jang seringkali dipikir sebagai hal jang tidak perloe. Kealpaan atas barang-barang jang ketjil seringkali memimpin kepada kelalaian atas tanggoengan jang lebih besar.GI 206.1

  * * * * *

  Pengerdja-pengerdja dalam ladangnja Toehan adalah beroleh toeladan orang-orang dalam semoea zaman akan menggembirakan mereka itoe. Dia orang beroleh djoega ketjintaannja Allah, pertolongannja malaekat-malaekat, belas kasihannja Toehan Isa, dan pengharapan akan menangkap djiwa-djiwa kepada kebenaran. “Maka segala penghoeloe akan goemirlap seperti terang tjoeatja dilangit dan mereka itoe jang membenarkan banjak orang itoe poen akan seperti segala bintang kekal selama-lamanja.”3Daniel 12:3.GI 206.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents