Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KEPENTINGAN PEKERDJAAN AL-MASEH

  Kalau sadja hamba-hamba indjil tahoe bagaimana lekasnj-a pendoedoek doenia ini akan dihadapkan kepada koersi pengadilan Allah, tentoe dia orang akan bekerdja dengan lebih radjin memimpin laki-laki dan perempoean kepada al-Maseh. Tidak lama lagi akan datang pengoedjian jang achir itoe kepada semoea. Hanja seketika lagi sadja panggilan jang berkemoerahan itoe akan dioetjapkan, “Djikalau barang seorang berdahaga, hendaklah ia mari kepadakoe serta minoem.”2Jahja 7:37. Allah mengirimkan panggilan indjil ini kepada semoea orang dimana-mana tempat. Biarlah soeroehan-soeroehan jang dikirimkan itoe bekerdja baik dan radjin soepaja semoea orang mengetahoei jang mereka itoe soedah lama bersamasama dengan Toehan Isa, dan soedah beladjar dari padanja.GI 48.1

  Tentang Haroen, imam besar orang Israil, adalah ditoeliskan, “Demikianlah akan dipakai oleh Haroen akan nama-nama bani Israil diatas hatinja, didalam perhiasan ciada hoekoem,apabila masoeklah ia kedalam tempat jang soetji, akan soeatoe peringatan pada sediakala dihadapan hadirat Toehan.”3Keloewaran 28:29. Inilah satoe tiroean dari hal ketjintaan al-Maseh jang tidak boleh beroebah itoe sama geredjanja! Imam Besar kita, jang ditiroe oleh Haroen, membawa oematnja diatas hatinja. Dan boekankah soeroehan-soeroehannja toeroet ambil bahagian dalam ketjintaan, perasaan, dan panggilannja?GI 48.2

  Tjoema koeasa soetji sadja jang boleh menghantjoerkan hati orang berdosa dan membawa dia kepada al-Maseh seorang jang bertobat. Tiada seorang goeroe jang besar sebagai Luther, Melanchton, Wesley, atau Whitefield boleh dengan sendiriannja mendjamah hati manoesia, atau melakoekan pekerdjaan sebagai jang soedah diperboeat oleh orang-orang ini. Tetapi Allah soedah bitjara dengan perantaraan mereka itoe. Orang-orang merasa koeasa jang lebih besar, dan toeroet sama pengaroe itoe. Sekarang ini, orangorang jang meloepakan diri tetapi bergantoeng kepada Allah atas kemadjoean dalam pekerdjaan menjelamatkan djiwa-djiwa manoesia, akan mendapat pertolongan soetji, dan pekerdjaannja akan berhasil banjak dalam keselamatan djiwadjiwa.GI 49.1

  Saja terpaksa berkata bahwa pekerdjaan beberapa pendeta kita tidak ada koeasa. Allah sedang menoenggoe akan memberikan rahmatnja kepada mereka itoe,tetapi teroes sadja dia orang melewatkan dari sehari kepada hari jang lain dalam kepertjajaan jang dingin, serta menjoegoehkan pengadjaran jang tidak dioerapi soerga, jang boleh membawa perkataan itoe kedalam hati. Dia orang ada setengah tidoer, sedang kelilingnja adalah banjak djiwa jang mad dalam kegelapan dan kekeliroean.GI 49.2

  Hamba-hamba Allah jang tjinta dengan panas sama al-Maseh dan kepada sesamajnoe manoesia, tjaharilah djalan akan membangoenkan orangorang jang mati dalam pelanggaran dan dosa-do- sa. Biarlah permintaan do'amoe itoe menghantjoerkan hati, dan pimpinlah mereka itoe dengan bertobat kepada Djoeroeselamat. Engkaulah oetoesann.ia al-Maseh akan memashoerkan peka-baran selamat. Ingatlah, bahwa kekoerangan penjangkalan dan boedi dari pada pihakmoe itoe boleh mendjeroemoeskan satoe djiwa kepada kebinasaan. Engkau tidak boleh berlalai. Engkau perloe mendapat koeasa jang Allah soeka beri kepadamoe dengan tiada perhinggaan. Dia minta hanja satoe hati jang rendah dan bertobat, jang soeka pertjaja dan menerima segala perdjandjiannja. Engkau hanja akan memakai perkakas jang ditaroehkan dihadapanmoe soepaja engkau boleh mendapat berkat itoe.GI 49.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents