Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MEMBALAS KEBAIKAN

  Soeroehan-soeroehan moeda haroes berboeat dirinja bergoena dimana sadja dia orang ada. Apabila melawati orang banjak dalam roemahnja, dia orang tidak haroes malas dengan tiada soeka menolong orang-orang sama siapa dia orang ada menoempang. Hoetang boedi adalah berlakoe satoe sama lain; wadjiblah dia orang membalas kemoerahan itoe dengan kelakoean jang berpikir dan menimbang. Boleh djadi jang mendjamoe itoe seorang jang banjak tanggoengan dan bekerdja koeat. Oleh menoendjoekkan satoe kelakoean jang soeka menolong orang lain, maka pengerdja itoe seringkali boleh manarik hatinja, dan memboeka djalan akan menerima ke-benaran itoe.GI 151.1

  Kesoekaan sama penganggoeran, dan, saja boleh seboetkan, kemalasan badan itoe adalah berboeat seorang tidak lajak mendjadi satoe pengadjar indjil. Orang-orang jang menjediakan diri akan memasoeki pekerdjaan indjil haroes mendidik dirinja bekerdja badan dengan koeat soepaja dia orang boleh djoega berpikir koeat.GI 151.2

  Biarlah orang-orang moeda mengadakan peratoeran jang boleh melengkapkan mereka itoe dalam kedjadian jang datang dengan tiba-tiba. Apabila satoe sa'at jang penting datang dan memanggil kekoeatan badan jang beratoer dan radjin dan satoe otak jang terang, koeat, dan jang boleh bekerdja; apabila pekerdjaan jang soesah akan diperboeat dalam mana haroes digoenakan segala kekoeatan; dan apabila kesoekaran-kesoekarang datang jang boleh didjoempai hanja oleh boedi dari atas, maka pemoeda-pemoeda jang soedah beladjar akan mengalahkan segala kesoesahan oleh pekerdjaan jang koeat, bolehlah dengan lekas mendjawab panggilan sama pengerdja-pengerdja.GI 152.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents