Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “HENDAKLAH RADJIN ENGKAU”

  Pekerdjaan Allah perloe sama orang-orang jang tjakap, jaitoe orang-orang jang dididik akan bekerdja sebagai goeroe-goeroe dan pengadjarpengadjar indjil. Beberapa orang jang soedah dapat sedikit pendidikan dalam sekolah rendah atau sekolah tinggi telah bekerdja dengan madjoe; tetapi orang-orang ini boleh djadi akan mendapat satoe kemadjoean jang lebih besar dan mendjadi pengerdja-pengerdja jang lebih tjakap, kalau sadja dia orang lebih doeloe mendapat pendidikan otak jang tjoekoep.GI 129.1

  Rasoel Paoeloes soedah bilang sama Timotioes, satoe pendeta jang moeda. “Hendaklah radjin engkau dalam menghadapkan dirimoe kepada Allah seperti seorang jang telah dioedji dan seperti seorang hamba jang mengadjarkan perkataan jang benar itoe betoel-betoel.”12 Timotioes 2:15. Pekerdjaan akan menangkap djiwa kepada al-Maseh meminta satoe persediaan jang betoel-betoel. Orang-orang tidak bisa masoek ladang Toehan sebeloem ada persediaan jang perloe, dan berharap poela sama kemadjoean jang besar. Toekangtoekang, pokrol-pokrol, saudagar-saudagar, dan semoea orang jang bekerdja dalam segala matjam pekerdjaan ada dididik menoeroet pekerdjaan jang dia orang maoe masoeki. Maksoed mereka itoe ialah soepaja dengan seboleh-bolehnja berboeat dirinja sanggoep dalam pekerdjaannja. Pergi dan tanjalah toekang djait koepiah atau pakaian, maka dia nanti kasi tahoe kepadamoe berapa lamanja dia soedah bekerdja sebeloem dia mendapat pengetahoean jang tjoekoep sama pekerdjaannja. Pemeta roemah nanti bilang kepadamoe berapa lamanja dia soedah bekerdja akan mengerti bagaimana memeta satoe bangoenan jang bagoes dan loeas. Dan begitoe djoegalah dalam semoea pekerdjaan manoesia.GI 129.2

  Haroeskah hamba-hamba al-Maseh berkoerang radjin dalam persediaannja boeat satoe pekerdjaan jang lebih penting dari pada semoeanja itoe? Haroeskah dia orang tidak mengetahoei djalan dan ichtiar jang perloe akan dipakai dalam menangkap djiwa-djiwa? Bagai pekerdjaan itoe perloe satoe pengetahoean tentang tabiatnja manoesia, peladjaran jang radjin, pikiran jang matang dan permintaan do'a jang tekoen akan mengetahoei bagaimana akan menghampiri orang laki-laki dan perempoean tentang perkara-perkara jang berhoeboeng sama kebaikannja jang kekal itoe.GI 130.1

  Boekan sedikit dari antara orang-orang jang dipanggil mendjadi teman sepekerdjaan dengan al-Maseh itoe soedah loepa akan beladjar peri hal pekerdjaannja. Dia orang soedah hinakan Peneboesnja oleh memasoeki pekerdjaannja itoe dengan tiada persediaan jang perloe. Ada djoega orang-orang jang soedah bosan dengan kehaloesan doenia ini, sehingga dia orang melewati garis jang sangat berbahaja. Dia orang enggan akan menerima kehaloesan dan ketjintaan jang diingini oleh al-Maseh dimiliki oleh oematnja. Soeroehan itoe haroes ingat bahwa dia adalah satoe pendidik, dan bahwa kalau dia ada kasar dan tidak tjerdas dalam kelakoean dan bahasanja, maka orang-orang jang koerang pengetahoean dan penga'laman nanti mengikoeti djalannja.GI 130.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents