Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEMOEDA SEBAGAI SOEROEHAN INDJIL

  Pemoeda-pemoeda jang ingin bekerdja sebagai soeroehan-soeroehan indjil, kolporteurs, atau pendjoeal-pendjoeal boekoe, haroes lebih doeloe mendapat soeatoe pendidikan otak jang tjoekoep, dan begitoe djoega soeatoe persediaan jang perloe bagai pekerdjaannja. Orang-orang jang tidak terpeladjar, tidak terdidik, dan tidak beradat haloes, tidaklah sedia akan memasoeki soeatoe ladang jang berisi pengaroe kepandaian dan pengetahoean besar akan melawan perkataan Allah. Dia orang tidak sanggoep akan mendjoempai segala matjam kesalahan agama dan ilmoe segala boedi; sebab kesalahan ini boleh dialahkan hanja oleh satoe pengetahoean ilmoe jang dalam dan begitoe djoega kebenaran al-Kitab.GI 113.1

  Orang jang bermaksoed akan masoek pekerdjaan pendeta haroeslah merasa tentang kepentingannja pendidikan indjil. Dia orang haroes bekerdja dengan koeat, dan sedang dia orang beladjar dalam sekolah, haroeslah dia orang meniroe kelemah-lemboetan dan kerendahan hatinja al-Maseh. Allah jang tegoeh sama perdjandjiannja itoe soedah berdjandji akan menoeangkan Rohnja kepada semoea orang jang beladjar dalam sekolahnja al-Maseh soepaja boleh mendjadi hamba kebenaran.GI 113.2

  Akan mengeloearkan kesalahan dan pengadjaran salah dari otak itoe, soepaja kebenaran al-Kitab dan peragamaan dari al-Kitab boleh tinggal dalam hati, adalah satoe pekerdjaan jang soekar. Sebab itoe, kita dirikan sekolah-sekolah tinggi, soepaja pemoeda-pemoeda kita, baik lakilaki dan baik poela perempoean dididik dalam tjabang pekerdjaan indjil jang berbagai-bagai itoe. Maksoednja Allah ialah soepaja dikirimkannja banjak pengerdja-pengerdja dari sitoe. Tetapi Iblis soedah tentoekan akan bikin gagal maksoed ini dengan menangkap bagai dirinja beberapa orang jang diingini Allah boeat pekerdjaannja. Banjak orang akan maoe bekerdja asal sadja diadjak, dan dengan djalan ini dia orang akan selamatkan djiwanja. Geredja haroes memperhatikan bahwa tanggoengannjalah akan mengeloearkan pengerdja-pengerdja jang tjakap dalam pekerdjaan itoe selama oeang dan pengaroe ada tjoekoep.GI 113.3

  Haroes sekali beratoes pemoeda jang sediakan dirinja akan ambil bahagian dalam hal menaboerkan benih kebenaran itoe disisi segala air. Kita soeka sama orang jang maoe memadjoekan kemenangannja kajoe salib, jaitoe, orang-orang jang sabar dan jang mengalahkan segala keketjewaan dan kesoekaran; dan orang-orang jang berisi keradjaan, ketentoean, dan kepertjajaan jang sangat penting kepada ladang itoe.GI 114.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents