Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “INGATLAH AKAN DIRIMOE”

  Kepada satoe-satoe orang moeda jang masoek pekerdjaan indjil itoe, ada ditoedjoekan perkataan rasoel Paoeloes ini, “Ingatlah akan dirimoe dan akan pengadjaran itoe.”21 Timotioes 4:16. Jang pertama, ingatlah “dirimoe.” Berikanlah dirimoe kepada Toehan soepaja disoetjikan dan dikoedoeskan. Satoe hidoep jang soetji akan lebih berkoeasa memberikan kesaksian atas kebenaran itoe dari pada kepetahan lidah jang tidak disertai oleh satoe hidoep jang berperatoeran. Pasanglah lampoe djiwamoe itoe, dan isikan poela ianja dengan minjak Roh Soetji. Tjaharilah anoegerah dari pada al-Maseh, jaitoe, ketadjaman pertimbangan jang boleh menolong engkau dalam kemadjoean pekerdjaanmoe. Beladjarlah dari Dia apa artinja bekerdja goena orang-orang jang karenanja Dia telah mati.GI 149.1

  “Ingatlah akan dirimoe,” pertama bagai dirimoe sendiri, dan lantas kepada kebenaran itoe. Djanganlah keraskan hatimoe oleh dosa. Periksalah betoel-betoel perangai dan kelakoeanmoe. Bandingkan poela sama perkataan Allah, dan lantas boeangkan segala adat dan perangai jang tidak baik itoe dari pada hidoepmoe. Berteloetlah dihadapan Allah, dan mohan sama Dia boeat satoe pengertian dalam perkataannja. Perhatikanlah sehingga engkau mengetahoei atoeranatoeran jang benar dari pada kebenaran itoe; dan apabila engkau ketemoe sama perlawanan, engkau tidak akan memakai kekoeatanmoe; satoe malaekat Allah akan berdiri disisimoe boeat meno- long engkau akan mendjawab segala pertanjaan jang hendak diberikan. Baiklah engkau berdjalan bersama-sama dengan Toehan Isa dalam tiaptiap hari soepaja perkataanmoe dan kelakoeanmoe itoe mendjadi satoe pengaroe jang besar boeat kebaikan.GI 149.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents