Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  CHOTBAH BAGAI KANAK-KANAK

  Dalam tiap-tiap waktoe jang berpatoetan biarlah tjintanja al-Maseh itoe ditjeriterakan kepada kanak-kanak. Dalam tiap-tiap chotbah biarlah diadakan satoe soedoet bagai mereka itoe. Hambanja al-Maseh boleh berboeat anak-anak ketjil ini mendjadi sobat-sobat jang kekal. Sebab itoe djanganlah dia loepa goenakan waktoe jang baik akan menolong dia orang mendapat satoe pengetahoean al-Kitab jang lebih dalam. Hal ini nanti mendjaoehkan lebih banjak dari pada jang kita boleh pikir dari segala tipoenja Setan. Kalau sadja kanak-kanak moelai dari pada ketjilnja mengetahoei sama kebenarannja perkataan Allah, maka satoe tembok melawan penjangkalan sama Allah nanti diberdirikan, dan dia orang nanti boleh melawan seteroe itoe dengan perkataan, “Karena adalah tertoelis.”GI 296.1

  Orang-orang jang memberikan pengadjaran kepada kanak-kanak dan pemoeda-pemoeda haroes mendjaoehkan keterangan-keterangan jang memenatkan. Tetapi bitjara jang pendek, dan jang teroes kepada toedjoeannja nanti berboeat satoe pengaroe jang menjenangkan. Kalau terpaksa banjak akan diseboetkan, bikinlah satoe kependekan oleh mengoelang-oelangi. Seboetan-seboetan jang menarik hati jang diberikan bertoeroettoeroet nanti lebih menolong dari pada memberikan semoea pengadjaran itoe dalam sekali goes. Bitjara jang pandjang sangat memenatkan otaknja pemoeda-pemoeda. Pernbitjaraan jang ba- njak nanti memimpin dia orang akan bentji sama pengadjaran jang soetji, sebagaimana makanan jang terlaloe banjak jang memberatkan peroet dan menghilangkan nafsoe makan, serta membentji poela sama makanan. Pengadjaran kita kepada geredja, dan terlebihlah kepada jang moedamoeda, haroeslah diberikan hoekoem bertambah hoekoem, dan sjart bertambah sjart; disini sedikit, disana sedikit. Kanak-kanak mesti dipimpin kepada soerga, boekan dengan kasar, melainkan dengan djalan jang lemah lemboet.GI 296.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents