Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PERMINTAAN DO'A BAGAI ORANG SAKIT

  Adapoen zatnja indjil itoe ialah hal membaiki, dan Djoeroeselamat itoe maoe soepaja hambahambanja soeroehkan orang-orang jang sakit, jang bersoesah itoe bergantoeng sama kekoeatannja. Hamba-hambanja Allah adalah aliran kemoerahannja, dan dengan perantaraan mereka itoe Dia maoe pakai koeasanja jang menjemboehkan itoe. Pekerdjaan mereka itoelah akan menghadapkan orang jang sakit dan bersengsara itoe kepada Djoeroeselamat dalam lengan pertjaja. Dia orang haroes hidoep begitoe dekat kepadanja, dan begitoe terang menjatakan pekerdjaan kebenarannja dalam hidoep mereka itoe, sehingga Dia bisa boeat dia orang mendjadi satoe djalan berkat kepada orang-orang jang perloe mendapat kesemboehan badan dan rohani.GI 303.1

  Kita wadjib minta do'a bersama orang jang sakit, akan menolong dia orang memegang ikatan iman. Malaekat-malaekatnja Allah ada dekat sekali sama orang-orang jang menolong bangsa manoesia jang bersengsara itoe. Bahwa oetoesannja al-Maseh jang berserah itoe, apabila diminta tolong oleh orang sakit, tjari djalan menarik perhatian mereka itoe kepada barang-barang kesoergaan, adalah berboeat satoe pekerdjaan jang kekal boeat selama-lamanja. Dan sedang dia dekati jang sakit itoe dengan penghiboerannja satoe pengharapan jang diperoleh dengan pertjaja dalam al-Maseh dan penerimaan sama perdjan- djian jang soetji, maka pendapatannja akan bertambah kaja dalam kekoeatan rohani.GI 303.2

  Dengan perasaan hati jang bangoen maka banjaklah djiwa jang menanggoeng sengsara dalam badan lantaran pelanggaran jang teroes itoe, berseroe, “Toehan, kasihanilah saja seorang berdosa; djadikanlah saja djadi anakmoe.” Nah, disitoelah bahwa pendeta, jang koeat dalam pertjaja itoe, haroes sedia akan mentjeriterakan kepada jang sakit bahwa bagai orang jang bertobat adalah pengharapan, karena dalam Toehan Isa bolehlah dapat kelepasan dan damai bagai orang jang rindoe sama pertolongan dan penerimaan. Dia jang membawa indjil kepada djiwa jang sakit dalam sajang dan tjinta, ialah wakilnja Dia jang soedah memberikan Dirinja sendiri goena bangsa manoesia. Sedang dia bitjarakan perkataan jang menolong dan padan, dan selagi dia lajangkan permintaan do'a boeat orang jang berbaring diatas satoe tempat tidoer jang bersengsara itoe, maka diperboeat Toehan Isa pemohonan itoe. Allah bitjara dengan perantaraannja bibir manoesia. Hati itoe ada tergerak. Kemanoesiaan ada dihoeboengkan sama ketoehanan.GI 304.1

  Pendeta itoe haroes mengerti oleh pendapatan bahwa koeasa kemoerahannja al-Maseh jang merawankan hati itoe ada membawa kesehatan dan damai dan kesoekaan jang penoeh. Dia haroes tahoe al-Maseh sebagai Satoe jang mendjempoet orang jang penat dan bertanggoengan berat akan datang dan dapat perhentian dalam Dia. Djanganlah dia loepa bahwa hadiratnja Djoeroesela- mat jang moerah itoe selaloe mengelilingi oetoesan jang dilantikkan oleh Allah boeat membahagikan berkat rohani. Peringatan sama hal ini nanti memberikan sama dia kehidoepan sama imannja, dan ketekoenan sama pemohonannja.GI 304.2

  Sesoedah itoe baharoelah dia boleh membahagikan koeasa kebenarannja Allah jang memberikan kesemboehan sama orang jang minta pertolongannja. Dia boleh bitjarakan tentang pekerdjaan menjemboehkan jang diperboeat oleh alMaseh, dan pimpin pikirannja orang jang sakit itoe kepada Dia sebagai Doekoen jang Besar, jang memang ada terang dan hidoep, dan begitoe djoega hiboeran dan damai. Dia boleh bilang bahwa dia orang tidak perloe poetoes harap karena Djoeroeselamat ada tjinta dia orang, dan kalau dia orang serahkan dirinja kepadanja, dia orang nanti beroleh tjintanja, anoegerahnja, dan koeasanja. Biarlah dia mengadjak dia orang akan bergantoeng dalam segala perdjandjiannja Allah; serta tahoe bahwa Dia jang memberikan segala perdjandjian ini adalah Sobat kita jang paling baik dan benar. Sedang dia tjoba akan pimpin pikiran itoe kesoerga, dia nanti mendapat tahoe bahwa perhatiannja Dia jang sangat berkasihan dan jang mengetahoei bagaimana akan memakaikan obat penawar itoe, nanti memberikan jang sakit itoe satoe perasaan tenang dan tedoeh.GI 305.1

  Doekoen jang soetji itoe ada hadlir dalam bilik orang sakit itoe; Dia dengar tiap-tiap perkataan dari permintaan do'a jang disembahkan kepadanja dalam keringkasan pertjaja jang benar. Moerid-moeridnja sekarang akan minta do'a bagai orang jang sakit, sebagai soedah diboeat oleh moerid-moerid jang doeloe. Maka disana nanti terdapat kesemboehan; karena “maka do'a jang disertai pertjaja akan memeliharakan orang sakit itoe.” 1Jakoeb 5:15.GI 305.2

  * * * * *

  Dalam perkataan Allah kita dapat pengadjaran tentang permintaan do'a jang tentoe boeat kesemboehannja orang sakit. Tetapi permintaan do'a jang sematjam itoe adalah satoe perboeatan jang soetji sekali, dan tidak haroes dikerdjakan sebeloem disertai oleh pertimbangan jang berhatihati. Dalam banjak permintaan do'a boeat kesemboehan orang sakit itoe, bahwa pertjaja jang dipanggil disitoe tiada lain dari pada ketelandjoeran hati sadja.GI 306.1

  Banjak orang membawa penjakit atasnja oleh hawa nafsoenja. Dia orang tidak hidoep menoeroet hoekoem natuur atau atoeran-atoeran kebersihan jang betoel. Jang lain soedah melanggar hoekoem kesehatan dalam tabiat makan dan minoem, pakaian dan pekerdjaan. Seringkali seroepa kedjahatan lain itoelah jang mendatangkan kelemahannja otak atau toeboeh. Kalau sadja orang-orang ini mendapat berkat kesehatan, maka banjak dari antaranja nanti teroes melanggar hoekoem-hoekoem jang diatoerkan oleh Allah dalam natuur dan rohani, serta berpikir bahwa kalau Allah menjemboehkan dia orang oleh permintaan do'a maka dia orang adalah bebas akan meneroeskan perboeatannja jang tidak baik itoe dan akan memoeaskan hati dalam nafsoenja jang salah itoe dengan tiada larangan. Kalau Allah berboeat satoe moedjizat akan menjemboehkan orang-orang ini, tentoe sadja Dia menjetoedjoei orang berboeat dosa.GI 306.2

  Pekerdjaan jang sia-sialah mengadjarkan orang banjak akan memandang kepada Allah sebagai satoe Doekoen jang menjemboehkan segala penjakitnja, kalau dia orang tidak diadjar akan memboeangkan segala adat-adatnja jang tidak baik itoe. Akan djalan menerima berkatnja dalam pendjawaban sama permintaan do'a, dia orang mesti berhenti berboeat kedjahatan dan beladjar berboeat jang baik. Pekarangannja mesti bersih, adat-adat hidoepnja mesti betoel. Dia orang mesti hidoep dengan setoedjoe sama hoekoemnja Allah, baik dalam bahagian natuur dan baik poela dalam hal rohani.GI 307.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents