Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BAGAIMANA ALLAH MENDIDIK PENGERDJANJA

  Toehan mendidik pengerdja-pengerdjanja soepaja dia orang boleh sedia akan mengisi tempat-tempat jang ditentoekan bagai mereka itoe. Dia ingin mentjakapkan dia orang akan berboeat pekerdjaan jang lebih baik. Orang-orang jang ingin mendjadi berkoeasa perloe sekali akan mendapat koedoesannja hal penjerahan diri. Allah mengadakan satoe peroebahan dalam hidoep mereka itoe. Barangkali ditaroehkannja pekerdjaan jang tidak disoekai mereka itoe dihadapannja. Kalau dia orang soeka dipimpin, Dia nanti beri sama dia orang kemoerahan dan kekoeatan akan menggenapi pekerdjaannja dalam satoe roh jang menoeroet dan bergoena. Dengan begitoe dia orang nanti disanggoepkan akan mengisi tempattempat dimana kepandaiannja jang dididik itoe nanti berboeat dia orang akan bergoena besar.GI 382.1

  Beberapa orang ada dididik Allah oleh memberi sama dia orang keketjewaan dan kegagalan. Maksoednja ialah soepaja dia orang beladjar akan mengalahkan segala kesoesahan. Digerakkannja dia orang dengan satoe kesoenggoehan hati akan berboeat tiap-tiap kegagalan jang kelihatan itoe mendjadi satoe kemadjoean. Seringkali orangorang minta do'a dan menangis oleh sebab segala kesoesahan dan rintangan jang menghadapi mereka itoe. Akan tetapi kalau dia orang maoe pegang permoelaan pengharapannja itoe dengan tegoeh sampai kepada penghabisan, maka Allah nanti menerangi djalannja. Dan kemadjoean nanti datang sedang dia orang bergoemoel mengalahkan segala kesoesahan jang kelihatan tiada bisa dikalahkan itoe; maka dengan kemadjoean itoe nanti datang kesoekaan jang sangat besar.GI 382.2

  Satoe hidoep jang tiada beroebah boekanlah satoe hal jang mendjadikan ketoemboehan rohani. Beberapa orang bisa mentjapai tingkatan rohani jang paling tinggi hanja oleh satoe pergantian dalam peratoerannja perkara hidoep. Apabila Allah melihat bahwa peroebahan ada perloe boeat kemadjoeannja bangoenan tabiat, maka digoentjangkannjalah atoeran hidoep jang tenang itoe. Dia melihat bahwa satoe pengerdja perloe berhoeboeng rapat dengan Dia; dan akan berboeat hal ini, ditjeraikannja dia dari pada sobat-kenalannja. Kapan Dia sediakan nabi Elias boeat kenaikan kesoerga, Allah soedah pindah-pindahkan dia dari satoe tempat kepada tempat jang lain soepaja nabi itoe djangan bersenangkan diri. Allah tidak maoe nabi itoe djadi kematian koeasa rohani. Dan maksoed Allah ialah soepaja Elias mendjadi satoe pengaroe jang berkoeasa akan menolong banjak djiwa mendapat satoe pendapatan jang lebih loeas dan lebih bergoena.GI 383.1

  Banjak orang jang tidak senang akan melajani Allah dengan soeka hati dalam tempat jang ditentoekannja bagai dia orang, atau akan berboeat pekerdjaan jang ditaroehkan dalam tangan mereka itoe dengan tidak bersoengoet-soengoet. Tentang tidak merasa senang atas djalan kita berboeat pekerdjaan itoe adalah baik, tetapi dja- nganlah merasa tidak senang sama pekerdjaan itoe lantaran ingin berboeat pekerdjaan jang lain. Dalam hikmatnja maka ditaroehkan Allah dihadapan manoesia itoe pekerdjaan jang boleh djadi obat kepada pikirannja jang sakit. Dengan begitoe ditjarinja djalan akan memimpin dia orang memboeang keinginan diri itoe ke-samping, karena kalau ditoeroet sadja tentoe berboeat dia orang tidak lajak sama pekerdjaan jang ditaroehkan bagai dia orang. Kalau diterima dan boeat pekerdjaan ini, maka pikiran mereka itoe akan disemboehkan. Tetapi kalau ditoelakkan, maka dia orang nanti ditinggalkan akan berkelahi dengan dirinja sendiri dan jang lain poela.GI 383.2

  Biarlah orang-orang jang tidak diizinkan bersenangkan diri itoe, orang-orang jang mesti selaloe bergeser mendirikan kemahnja malam ini dalam soeatoe tempat dan besoek malam dalam satoe tempat jang lain ingat, bahwa Toehan ada memimpin mereka itoe dalam djalan jang meroepakan tabiat jang sempoerna. Dalam segala perbahan jang diminta soepaja diperboeat oleh mereka itoe, maka haroeslah Allah dipandang sebagai temannja, pemimpinnja, dan perlindoengannja.GI 384.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents