Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MENDJOEAL BOEKOE SATOE PENDIDIKAN BAGAI PEKERDJAAN INDJIL

  Satoe dari pada djalan-djalan jang paling baik dimana orang-orang moeda bisa mendapat satoe kesanggoepan boeat pekerdjaan indjil itoe, ialah oleh mendjoeal boekoe. Biarlah dia orang pergi kedalam kota-kota, bandar-bandar, dan kampoeng-kampoeng akan mendjoeal boekoe-boekoa jang berisi kebenaran bagai zaman ini. Dalam pekerdjaan ini dia orang nanti mendapat waktoe jang baik akan bitjarakan hal perkataan kehidoepan itoe, maka benih-benih jang ditaboerkan mereka itoe nanti toemboeh dan berboeah. Oleh bertemoe sama orang banjak, dan oleh menoendjoekkan soerat-soerat tjitakan kita kepada mereka itoe, maka dia orang nanti mendapat satoe pendapatan jang tidak boleh diperolehi oleh djalan berchotbah.GI 135.1

  Apabila orang-orang moeda pergi mendjoeal boekoe dengan satoe kerindoean besar akan menolong sesamanja manoesia, maka satoe hasil penoeaian akan dipetik bagai Toehan oleh oesahanja. Dan biarlah dia orang pergi sebagai soeroehan-soeroehan indjil akan memashoerkan kebenaran sekarang, dan minta selaloe boeat lebih banjak terang, dan boeat pimpinan Roh Soetji sehingga dia orang boleh tahoe bagaimana akan bitjarakan perkataan itoe dalam moesimnja sama orang jang penat. Biarlah dia orang menggoenakan tiap-tiap waktoe akan berboeat pekerdjaan jang baik, serta mengingat bahwa dia orang sedang berboeat pesanan Toehan kita.GI 135.2

  Semoea orang jang ingin toeroet dalam pekerdjaan indjil jang benar, dan jang memberikan diri semoeanja kepada Allah, nanti mendapat waktoe jang baik dalam pendjoealan boekoe itoe akan membitjarakan banjak perkara jang berhoeboeng sama hidoep jang kekal. Pendapatan jang demikian akan mendjadi satoe keoentoengan besar bagai orang-orang jang menjediakan diri oentoek pekerdjaan indjil itoe.GI 136.1

  Bahwa jang menjediakan pengerdja-pengerdja laki-laki dan perempoean mendjadi gembalagembala atas oemat Allah, ialah pertolongan Roh Soetji. Sedang dia orang perhatikan bahwa alMasehlah jang mendjadi sobat mereka itoe, maka satoe ketakoetan jang koedoes, dan satoe kesenangan jang soetji akan dirasainja dalam segala kesoekaran dan pentjobaan hidoepnja. Dia orang nanti beladjar akan minta do'a selagi bekerdja. Dia orang nanti dididik dalam kesabaran, kemoerahan, peramahan, dan pertolongan. Dia orang nanti biasakan diri memakai kesopanan Masehi jang benar, serta ingat bahwa al-Maseh, jang mendjadi kawannja itoe, sekali-kali tidak setoedjoe dengan perkataan kasar atau perasaan jang marah. Perkataan mereka itoe akan dikoedoeskan. Koeasa bitjara itoe akan dihargakan sebagai satoe perkakas jang mahal dan jang dipindjamkan kepadanja boeat satoe pekerdjaan jang tinggi dan soetji.GI 136.2

  Manoesia jang mendjadi wakil itoe nanti beladjar bagaimana akan mewakilkan Sobatnja jang soetji itoe. Dia nanti toendjoekkan kehormatan dan perbaktian kepada Dia jang soetji itoe, karena dia ada memakai pikoelannja dan ada beladjar djalannja jang bersih dan soetji. Orangorang jang pertjaja sama Pengikoet jang soetji ini akan bertambah sempoerna. Dia orang nanti dikaroeniakan koeasa akan memakaikan pekabaran kebenaran itoe dengan satoe keindahan jang soetji.GI 136.3

  * * * * *

  Ikoetlah, hai pemoeda-pemoeda, akan mengetahoei Toehan, maka kamoe nanti tahoe bahwa “Iapoen akan terbit bagai kita seperti padjar.”1Hosea 6:3. Tjaharilah djalan akan mentjakapkan dirimoe. Tjoba rapatkan dirimoe sama Peneboes itoe. Hidoeplah dalam al-Maseh oleh pertjaja. Boeatlah pekerdjaan jang diboeatnja. Pakailah hidoepmoe akan menjelamatkan djiwadjiwa berdosa jang karenanja telah mati alMaseh. Dengan seboleh-bolehnja, tjobalah akan menolong semoea orang jang kamoe ketemoe. Bitjaralah sama Saudaramoe jang Soeloeng itoe, jang nanti menjempoernakan pendidikanmoe dalam hoekoem jang bertambah hoekoem, sjart bertambah sjart, disini sedikit, disana sedikit. Satoe perhoeboengan jang rapat sama Dia jang soedah koerbankan Dirinja sendiri sebagai satoe persembahan boeat menjelamatkan satoe doenia jang tjelaka ini, nanti berboeat kamoe djadi pengerdja-pengerdja jang diterima.GI 137.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents