Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KERINGKASANNJA PENGADJARAN AL-MASEH

  Beloem pernah ketahoean satoe pengadjar indjil sebagai al-Maseh. Dialah doeloe Penghoeloe soerga, tetapi meskipoen begitoe Dia rendahkan dirinja akan mengambil tabi'at kita soepaja Dia boleh bertemoe dengan manoesia itoe ditempatnja. Kepada semoea orang, kaja dan miskin, bebas dan terrantai, al-Maseh, Soeroehan dari perdjandjian itoe, membawa kabar keselamatan. Namanja soedah termashoer dalam seloeroeh tanah Palestina sebagai Doekoen jang besar. Orang-orang sakit soedah datang kepada tempattempat jang akan dilaloeinja soepaja dia orang boleh memanggil Dia akan menolongnja. Kesitoe djoega datang banjak orang jang ingin mendengar perkataannja, serta menerima satoe djamahan tangannja. Begitoelah Dia berdjalan dari satoe kota kekota jang lain, dan dari satoe kampoeng kepada kampoeng jang lain, memashoerkan kabar indjil dan menjemboehkan orang,— Radja kemoeliaan dalam pakaian manoesia jang biasa!GI 61.1

  Dia telah hadlir dalam pesta tahoenan bangsa Jehoedi itoe, dan kepada orang banjak jang memoeliakan hari itoe dalam peratoeran sadja, Dia soedah bitjarakan dari hai perkara soerga serta membawa achirat dekat kepada pemandangannja. Dia membawa harta benda dari perbendaharaan keboedian kepada semoea. Dia bitjara dalam bahasa jang ringkas soepaja semoea boleh mengerti. Dengan djalannja sendiri, Dia menolong orang-orang jang dalam doeka-tjita dan kesoesahan. Dengan anoegerah jang lemah lemboet, Dia membawa kesehatan dan kekoeatan kepada djiwa jang berpenjakit.GI 61.2

  Bahwa al-Maseh jang mendjadi Penghoeloe segala goeroe itoe, soedahlah mentjari pergaoelan sama orang banjak dengan perhoeboengan jang biasa. Dja soedah toendjoekkan kebenaran itoe dengan satoe djalan jang baik sehingga pada kemoedian hari pengadjarannja itoe menghoeboengan perasaan dan ingatannja jang indah, dan membikin dia orang merasa bahwa Dia ada mengenal baik hai keinginan dan kesenangan mereka itoe. Lantaran pengadjarannja ada begitoe tadjam, peroempamaannja begitoe padan pada waktoenja, perkataannja begitoe lemah lemboet dan girang, maka hati semoea orang soedahlah dirawankan, Keringkasan dan kesoenggoehan pengadjarannja kepada orang miskin itoelah jang koedoeskan tiap-tiap perkataannja.GI 62.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents