Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  TIDAK BEDAKAN ORANG KAJA ATAU MISKIN

  Adapoen hidoepnja adalah satoe hidoep jang sangat radjin. Tiap-tiap hari kelihatanlah Dia masoek roemah-roemah orang jang miskin dan berdoeka tjita, serta memberi harap kepada orang jang tawar, dan penghiboeran kepada orang jang bersoesah hati. Dengan amat kasihan, lemah lemboet dan sajang hati, Dia berdjalan sinisana akan mengangkat orang jang poetoes harap, dan menghiboerkan orang jang berdoeka tjita. Barang kemana Dia pergi, Dia selaloe membawa berkat.GI 62.2

  Selagi melajani orang-orang miskin, tidaklah Dia loepa akan bertjampoer gaoel dengan orangorang kaja. Dia tjari berkenalan sama orangorang Parisi jang kaja dan tjerdas, orang-orang bangsawan Jehoedi, dan pemerintah Roem. Dia soedah terima oendangan mereka itoe, toeroet hadlir dalam pesta-pestanja, serta memperhatikan keinginan dan pekerdjaannja soepaja Dia boleh mentjapai hati mereka itoe dan menjatakan kepadanja kekajaan jang tidak boleh hilang.GI 63.1

  Al-Maseh datang kedoenia ini akan toendjoekkan bahwa dengan koeasa dari atas, manoesia boleh mendapat satoe hidoep jang tidak bersalah. Dengan kesabaran dan pertolongan jang besar, Dia bertemoe dengan orang-orang dalam keperloeannja. Oleh pendjamahan karoenia jang lemah lemboet, Dia boeangkan pengeloehan dan kebimbangan sama kepertjajaan.GI 63.2

  Al-Maseh tidak membedakan boeloeh bangsa atau pangkat atau kepertjajaan. Katib-katib dan orang Parisi ingin sekali akan memperhinggakan pengasihan soerga itoe bagai bangsanja sadja, dan mengetjoealikan sekalian roemah tangga Allah dalam doenia. Tetapi al-Maseh datang kedoenia akan merombak segala tembok perbedaan. Dia datang akan toendjoekkan bahwa pemberian pengasihannja dan ketjintaannja itoe adalah bebas boeat semoea seperti oedara, terang, atau tjoerahan hoedjan jang menjirami boemi ini.GI 63.3

  Hidoepnja al-Maseh telah berdirikan satoe agama jang tidak memilih bangsa, atau perbedaan, jaitoe, satoe agama jang mempersamakan orang Jehoedi dengan orang Kapir, jang bebas dan jang tidak bebas, semoea dipersatoekan dalam persaudaraan dihadapan Allah. Soeatoe moeslihat poen tiada jang boleh berpengaroe atas kelakoeannja. Dia tidak bedakan apa-apa diantara tetangga dan orang asing, sobat-sobat dan moesoeh-moesoeh. Jang menggerakkan hatinja ialah soeatoe djiwa jang berhaoes kepada air kehidoepan.GI 64.1

  Dia tidak pernah lewatkan seorang sebagai jang tidak bergoena, melainkan Dia selaloe tjari djalan akan menjemboehkan djiwanja. Dalam koempoelan apa sadja Dia ada, Dia selaloe berikan satoe pengadjaran jang patoet pada masa dan keadaan. Tiap-tiap tjelaan atau kealpaan jang ditoendjoekkan orang-orang satoe sama lain, menoendjoekkan kepada Isa bahwa mereka itoa perloe sekali akan pengasihan soerga. Dia selaloe mentjari djalan akan gerakkan pengharapan orang jang begitoe oleh perdjandjian jang boleh mendjadikan dia orang tidak berketjelaan serta mentjapai tabi'at anak-anak Allah.GI 64.2

  Seringkali Dia bertemoe sama orang jang soedah lama dihanjoetkan oleh koeasa Setan, dan tidak berkoeasa akan melepaskan diri dari pada djaringnja. Kepada orang jang begitoe jang poetoes harap, sakit, tergoda, dan djatoeh, Toe- han Isa oetjapkan perkataan jang berisi pengasihan, perkataan jang tjotjok, dan perkataan jang boleh diertii. Dia bertemoe dengan orang lain jang berkelahi dengan seteroe djiwa-djiwa itoe. Orang-orang ini digembirakannja akan beroesaha, serta Dia djandji jang dia orang akan menang; karena malaekat-malaekat Allah akan memberikan kemenangan kepadanja.GI 64.3

  Oleh perasaan dan pergaoelannja jang menoend.joekkan martabatnja manoesia, Dia soedah mendjadi tetamoe jang terhormat dimedjanja orang-orang pemoengoet tjoekai; dan orangorang soedah rindoe soepaja mendjadi orangorang kepertja.jaannja. Kedalam hati mereka jang berhaoes itoe, djatoehlah perkataannja dengan koeasa kehidoepan. Perasaan-perasaan jang baroe lantas moelai timboel, maka kepada orangorang ini terboekalah djalan kepada satoe hidoep jang baroe.GI 65.1

  Meskipoen Dia seorang Jehoedi, Toehan Isa bertjampoer gaoel dengan orang Samaria, serta menaroeh kesamping adat-adat Parisi bangsanja. Gantinja kebentjian, Dia terima perdjamoean bangsa jang diperhinakan itoe. Dia bermalam bersama dia orang dalam roemahnja, serta memakan dari hidangan jang disediakan tangan mereka itoe. Dia mengadjar didjalan kotanja, dan mela.jani dia orang dengan sopan. Sesoedah menarik hati kepadanja dengan djalan perasaan manoesia, lantas kemoerahannja jang soetji itoe membawa kepada dia orang keselamatan jang ditoelakkan oleh orang Jehoedi.GI 65.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents