Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PERSATOEAN DENGAN AL-MASEH

  Satoe perhoeboengan jang hidoep dengan Gembala Besar itoe ada berboeat gembala pembantoe itoe mendjadi satoe wakil jang hidoep dari al-Maseh, satoe terang jang betoel sama doenia. Satoe pengertian atas segala pengadjaran pertjaja kita memang ada perloe, tetapi lebih pentinglah soepaja pengerdja itoe dikoedoeskan oleh kebenaran jang dikemoekakannja.GI 201.1

  Pengerdja jang tahoe artinja perhoeboengan dengan al-Maseh, adalah beroleh satoe keinginan dan kesanggoepan jang selaloe bertambah akan menangkap artinja pekerdjaan bagai Allah. Pengetahoeannja makin bertambah besar; karena akan bertambah dalam kasihan, ialah akan beroleh kepandaian akan mengerti al-Kitab. Seorang jang begitoelah satoe pengerdja jang betoel dengan Allah. Dia mengerti bahwa dia hanjalah satoe perkakas, sebab itoe dia mesti menoeroet dalam tangannja al-Maseh. Pentjobaan datanglah padanja karena kalau boekan dioedji begitoe, sekali-kali dia ta'mengetahoei bagaimana kekoeranganja dalam boedi dan pendapatan. Tetapi kalau dia mentjari Toehan dengan hati rendah dan harap, maka tiap-tiap pentjobaan itoe nanti bekerdja bagai kebaikannja. Kadang-kadang dia sebagai djatoeh, tetapi kedjatoehannja boleh djadi djalannja Allah akan membawa sama dia satoe kemadjoean jang benar, dan boleh djadi satoe pengetahoean jang lebih baik tentang dirinja dan satoe pengharapan jang lebih koeat dalam soerga. Boleh djadi dia berboeat kesalahan-kesalahan ini. Tetapi dia lebih koeat akan menoelakkan kedjahatan, dan jang lain mendapat oentoeng dari pada toeladannja.GI 201.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents