Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  GANTINJA AL-MASEH

  Dalam tiap-tiap masa dari hikajat doenia ini, Allah selaloe mempoenjai orang-orang jang beroentoeng, dan jang dipoedjikan dengan perkataan ini: “Bahwa kamoelah saksikoe.” Dalam tiaptiap zaman terdapatlah orang-orang jang beribadat, orang-orang jang soedah mengoempoelkan tjahaja terang jang berkilat atas djalannja, dan jang soedah sampaikan sabda Allah kepada orang banjak. Henoch, Noeh, Moesa, Daniel, dan banjak lagi orang toea-toea dan nabi-nabi—inilah hamba-hamba kebenaran. Boekannja dia orang tidak boleh djatoeh; dia orang ada lemah dan bersalah; tetapi Toehan soedah bekerdja dengan perantaraan mereka itoe sesoedah dia orang memberikan diri kepada pekerdjaannja.GI 17.2

  Sedjak kenaikannja, al-Maseh jang mendjadi Kepala geredja, soedah madjoekan pekerdjaannja dalam doenia dengan pertolongan oetoesan-oetoesan jang terpilih, dan begini Dia bitjara kepada anak-anak manoesia dan melajani segala keperloeannja. Adapoen djawatannja orang-orang jang dipanggil oleh Allah akan bekerdja dalam perkataan dan pengadjaran boeat membangoenkan geredjanja, adalah satoe tanggoengan jang berat sekali. Sebagai gantinja al-Maseh, dia o- rang haroes mengadjak orang-orang laki-laki dan perempoean akan diperdamaikan dengan Allah; dan akan menggenapi pekerdjaan ini dia orang mesti mendapat boedi dan koeasa dari atas.GI 17.3

  Adapoen hamba-hamba Allah adalah diibaratkan oleh toedjoeh bintang itoe, jang mana ada dalam pendjagaannja Dia jang mendjadi awal dan aehir. Pengaroe manis jang akan berkelimpahan dalam geredja itoe, akan dikandoeng oleh hamba-hamba Allah jang akan toendjoekkan tjintanja al-Maseh. Bintang-bintang jang didalam langit itoe adalah dalam pendjagaan Allah. Semoeanja diisinja dengan terang. Dia pimpin dan tentoekan peredaran-peredarannja. Kalau tidak, mereka itoe akan mendjadi bintang-bintang jang djatoeh. Begitoe djoega dengan hamba-hambanja. Dia orang hanja mendjadi perkakas sadja dalam tangannja, dan semoea jang baik dikerdjakan mereka itoe hanja terdjadi oleh koeasanja.GI 18.1

  Dengan oesahanja Roh Soetji, al-Maseh berboeat hamba-hambanja itoe mendjadi soeatoe berkat jang lebih besar kepada geredja itoe dari pada berkatnja segala bintang kepada doenia ini. Djoeroeselamat itoelah jang mendjadi kesang goepan hamba-hambanja. Kalau dia orang maoe memandang kepadanja sebagai Dia memandang kepada Bapanja, dia orang akan berboeat pekerdjaannja. Kalau dia orang berboeat Allah mendjadi perlindoengannja, maka Dia akan kasi kepadanja tjahaja boeat menerangi doenia ini.GI 18.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents