Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  TOELADAN KETEGOEHAN

  Semoea hamba Allah tidak menerima kehormatan atau pengenalan dari doenia. Istepanoes telah mati dilempari dengan batoe karena mengabarkan al-Maseh jang dipalangkan. Paoeloes telah dipendjarakan, dipoekoel, dilempari dengan batoe, dan kemoedian diboenoeh lantaran dia mendjadi satoe soeroehan Allah jang setia kepada orang kapir Rasoel Jahja telah diboeang ke-poelau Patmos “karena sebab sabda Allah dan karena sebab kesaksian akan perkara Isa al-Maseh.” 5Wahjoe 1:9. Toeladan-toeladan ketegoehan manoesia ini, jang bergantoeng dalam koeasa soerga, adalah satoe kesaksian kepada doenia dari hal kesetiaan Allah dalam segala perdjandjiannja, dan dari hal hadirat dan karoenianja.GI 24.1

  Bahwa moesoeh-moesoeh Allah tidak ada diterangi oleh harap akan hidoep jang kekal. Bahwa panglima perang jang besar itoe soedah mengalahkan bangsa-bangsa, dan menggojangkan segala tentera setengahnja doenia; tetapi dia mati dalam pemboeangan dengan tiada pengharapan. Bahwa ahli pikiran itoe melajangkan pikirannja kepada serwa sekalian alam,serta mengikoeti kenjataan-kenjataan koeasa Allah dan bergirang dalam kesempoernaannja, tetapi seringkali dia loepa melihat dalam segala keadjaiban ini Tangan jang soedah mendjadikan semoeanja. “Adapoen orang jang kerhormatan, tetapi tidak berboedi, jaitoe disamakan dengan binatang jang akan binasa adanja.” 6Mazmoer 49:20. Tetapi semoea panglima Allah jang pertjaja itoe adalah waris kepada harta benda jang melampaui segala harta doenia ini,—satoe harta benda jang akan menjenangkan djiwa. Boleh djadi doenia tidak akan memandang mereka itoe, tetapi dalam boekoe peringatan di-soerga, dia orang telah ditoeliskan sebagai ra'iat soerga, dan akan mendapat satoe kebesaran jang tinggi dan satoe kelimpahan kemoeliaan jang kekal.GI 24.2

  Pekerdjaan jang terbesar, dan pertolongan jang paling moelia jang boleh diperboeat oleh mancesia, ialah akan memimpin orang berdosa kepada Domba Allah. Semoea soeroehan jang benar adalah bekerdja bersama-sama dengan Toehan dalam kesempoernaan segala maksoednja. Allah bersabda kepada merka itoe,Pergi, adjarkan dan kabarkanlah al-Maseh. Pimpin dan didiklah semoea orang jang tidak mengetahoei karoenianja, kebaikannja, dan kasihannja. Adjarkanlah orang banjak. “Akan tetapi bagaimana boleh orang berseroe kepadanja, kalau mereka itoe ta'pertjaja akan Dia? dan bagaimana boleh orang pertjaja akan Dia, kalau tidak kedengaran kepada mereka itoe kabarnja? dan bagaimnaa boleh mereka itoe menengarnja, kalau tiada orang jang mengkabarkan?” 7Roem 10:14.GI 25.1

  “Bagaimana elok diatas goenoeng-goenoeng kaki orang jang memberi tahoe barang jang baik, jang memperdengarkan assalam, jaitoe orang jang membawa kabar baik jang memperdengarkan assalam, jaitoe orang jang berkata kepada Sion begini: Allahmoe djoega Radja!” “Bertempik dan bersoeraklah bersama-sama, hai segala djadjahan Jeroezalem jang roesak, karena Toehan menghiboerkan oematnja dan meneboes Jeroezalem. Bahwa soedah disingsing Toehan lengan kesoetjiannja dihadapan mata segala oran;? kapir, maka dilihat oleh segala hoedjoeng boemi poen akan selamat jang dari pada Allah kami.” 8Jesaja 52:7, 9, 10.GI 26.1

  * * * * *

  Pengerdja-pengerdja bagai al-Maseh sekalikali djangan berpikir, terlebih membitjarakan dari hal kemoendoeran dalam pekerdjaannja. Toehan Isaiah jang mendjadi kesanggoepan kita dalam segala perkara; Rohnjalah jang mendjadi keilhaman kita; dan sedang kita serahkan diri dalam Tangannja mendjadi perkakas keterangran, segala keperloean kita berboeat jang baik sekalikali tidak akan habis. Kita boleh mengamb l dari pada ketjoekoepannja, dan menerima dari pada karoenia jang limpah itoe.GI 26.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents