Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Goeroe Indjil

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENJERAHAN JANG LEBIH DALAM DIMINTA

  Zaman ini minta kesanggoepan dan penjerahan jang lebih dalam. Saja berseroe kepada Allah, Soeroehkanlah pengerdja-pengerdja jang mengerti tanggoengannja, jaitoe, orang-orang jang soedah menjalibkan segala berhala diri jang mendjadi alasan semoea dosa dalam hatinja; orang-orang jang maoe serahkan dirinja semoea kepada pekerdjaan Allah; orang-orang jang hidoep kepada kesoetjian pekerdjaan itoe dan tanggoengan atas djawatannja; orang-orang jang tentoekan dalam hati tidak maoe membawa kepada Allah satoe persembahan jang berketjelaan, jang tidak disertai oleh oesaha atau permintaan do'a.GI 161.1

  Graaf van Wellington satoe kali soedah hadlir dalam satoe koempoelan orang-orang Masehi memperbintjangkan dari hai djalan memadjoekan pekerdjaan indjil diantara orang-orang kapir. Dia orang soedah minta timbangannja graaf itoe kalau oesaha sebagai diroendingkan itoe boleh membawa satoe kemadjoean jang setimbal dengan keroegian. Maka panglima jang toea itoe soedah menjahoet:GI 161.2

  “Toean-toean, apakah perintahmoe? Boekanlah kewadjibanmoe akan memperbintjangkan tentang kemadjoean itoe. Kalau saja batja denga nbenar perintah jang engkau terima itoe, adalah begini, ,Pergilah kamoe kepada segala doenia; adjarkanlah indjil kepada segala chalaik.' Toean-toean, toeroetlah perintahmoe itoe.”GI 161.3

  Saudara-saudarakoe, Toehan maoe datang, dan kita perloe menggoenakan satoe-satoe kekoeatan boeat kemadjoean pekerdjaan jang dihadapan kita. Saja mohon kepadamoe akan memberikan semoea dirimoe kepada pekerdjaan itoe. Al-Maseh soedah memberikan waktoenja, djiwanja, dan kekoeatannja akan bekerdja oentoek kebadjikan dan berkatnja bangsa manoesia. Sepandjang hari-hari soedah digoenakan akan bekerdja, dan seantero malam-malam dipakaikan akan minta do'a soepaja Dia boleh koeat akan mendjoempai seteroe itoe dan menolong orangorang jang soedah datang minta pertolongan kepadanja. Sebagai soengai jang mengalir ketahoean oleh roempoet jang hidjau dipinggirnja, begitoe djoega al-Maseh itoe soepaja ketahoean oleh perboeatan kemoerahan pada tiap-tiap langkahnja. Kemana sadja Dia pergi, kesehatan lantas dapat dan kegirangan mengikoeti djalannja. Oleh keringkasan bahasanja akan menerangkan perkataan kehidoepan itoe sehingga satoe anak ketjil poen boleh mengerti semoeanja. Pemoedapemoeda soedah ketoelaran roh pekerdjaannja, dan soedah meniroe djalan-djalan kemoerahannja akan menolong orang-orang jang kekoerangan. Orang-orang boeta dan toeli bergirang hati dihadapannja. Perkataannja sama orang bodoh dan berdosa soedah boeka satoe mata air hidoep sama dia orang. Dia selaloe bahagikan berkatnja dengan limpah; ialah harta benda jang ke- kal, pemberian Allah kepada manoesia dalam al-Maseh.GI 162.1

  Pengerdja-pengerdja bagai Allah haroes merasa betoel-betoel bahwa dia orang boekanlah miliknja sendiri sebagai kalau tjap pengenalan telah ditaroeh atasnja. Dia orang akan dipertjikkan dengan darah pengoerbanan al-Maseh, dan dalam roh penjerahan jang sempoerna dia orang haroes poetoeskan bahwa oleh rahmatnja al-Maseh dia orang akan mendjadi satoe persembahan jang hidoep. Tetapi sedikit sadja dari antara kita jang perhatikan hal keselamatannja orang-orang berdosa dalam terangnja pemandangan sekalian soerga,—sebagai satoe maksoed jang soedah diatoerkan dari doeloe dalam akal-boedinja Allah! Sedikit sadja dari antara kita jang rapat dengan Peneboes itoe dalam pekerdjaan jang achir dan penting ini. Tiadalah tjoekoep sepersepoeloeh dari pada perasaan kasihan atas orang-orang berdosa jang terdapat sekarang ini. Masih banjak lagi jang akan dinasihatkan, akan tetapi tiada berapa jang bersama merasa dengan Allah akan mendjadi apa sadja kalau dia orang bisa lihat djiwa-djiwa diselamatkan bagai al-Maseh!GI 163.1

  Apabila Elia hendak meninggalkan Elisa, dia soedah bilang kepadanja, “Pintalah olehmoe barang jang boleh koeboeat akan dikau dahoeloe dari pada akoe diangkat dari sisimoe. Maka sahoet Elia: Biarlah kiranja doea bahagian roh toean tinggal pada hamba.”72 Radja-radja 2:9. Elia boekan minta kehormatan doenia, atau satoe pangkat diantara orang-orang besar didoenia. Barang jang diinginnja ialah satoe bahagian jang lebih besar dari pada roh jang diberikan kepada satoe orang jang akan dihormati Allah oleh keangkatan kesoerga. Dia soedah tahoe tiada satoe barang jang lain jang boleh mentjakapkan dia bagai pekerdjaan jang diminta dari padanja.GI 163.2

  Soeroehan-soeroehan indjil, kalau sadja pertanjaan ini diberikan apakah sahoetmoe? Apakah kerindoean hatimoe jang terbesar sedang engkau bekerdja dalam pekerdjaan Allah?GI 164.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents